Personalredovisning 2012

Kommunfullmäktige har antagit fyra inriktningsmål inom personalområdet som syftar till att Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen
Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att öka servicen till Malmöborna. Vi ska därför sträva efter att öka rekryteringen av medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk. Andelen medborgare i Malmö med utländsk bakgrund var 41,5% 2013-01-01. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund av de 21 165 månadsanställda uppgick till 6 210 medarbetare 2012-12-31 (29,4%). Det var en ökning från föregående år med 1,3 procentenheter. Läs mer under avsnitt Vi som arbetar i Malmö stad / Mångfald.

Alla medarbetare i Malmö stad ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Alla medarbetare ska kunna arbeta heltid eller få önskad tjänstgöringsgrad utifrån önskemål och verksamhetens behov. Genom att ge medarbetare möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad förbättras även förutsättningen för en jämnare könsfördelning. Antalet ofrivilligt deltidsanställda var vid årets slut 36 medarbetare. Detta var en minskning med 45 medarbetare jämfört med 2011. Läs mer under avsnitt Lön och arbetstid / Tjänstgöringsgrad.

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad
En fördjupad arbetsvärdering avslutades i juli 2012. Arbetet har involverat HR-konsulter och chefer inom olika verksamheter på samtliga förvaltningar. Cirka 150 yrken har värderats. Detta motsvarar cirka 18 000 medarbetare. Löneöversyn 2012 slutfördes först i december och lönekartläggningen för 2012, med den fördjupade arbetsvärderingen som grund, kommer genomföras under första kvartalet 2013. Läs mer under avsnitt Lön och arbetstid / Lönekartläggning.

Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar
Antalet timavlönade medarbetare i genomsnitt per månad komprimerat till heltid var 1 286. Detta var en minskning med 21 jämfört med 2011. Enkäter skickades ut till de medarbetare som var timavlönade under februari respektive oktober 2012. En sammanställning, baserad på inkomna svar, visade att andelen mellan enkätperioderna minskade totalt i Malmö stad med 4,1 procentenheter från 74,7% till 70,6%. Läs mer under avsnitt Lön och arbetstid / Timavlönade.

Till toppen