Personalredovisning 2012
“Medarbetarna är Malmö stads viktigaste resurs. De har Sveriges viktigaste jobb.”

Inledning

I Malmö är nästan hälften av medborgarna under 35 år. Detta märks i våra verksamheter, bland annat i utbyggnaden av förskole-verksamheten där vårt rekryteringsbehov är fortsatt högt.

2012 handlade också om förändring. I november fattade kommunfullmäktige beslut om en ny förvaltningsorganisation. Skolverksamheterna organiseras i tre förvaltningar - förskola, grundskola och gymnasieskola.

Stadsdelarna med bland annat vård och omsorg, individ och familjeomsorg blir fem stadsområden. Den nya förvaltnings-organisationen träder i kraft den 1 juli 2013 och berör över 80 % av stadens medarbetare.

Inom HR-området har det under flera år pågått ett arbete med att utveckla standardiserade och kvalitetssäkrade arbetssätt. Det handlar om att hantera våra olika processer inom HR-området på ett likartat sätt men det handlar också om att förtydliga och förenkla för cheferna i sitt personalansvar. Under 2012 togs beslut om ytterligare fyra kommungemensamma HR-processer; arbetsmiljö, löneöversyn, omställning och rekrytering.

Under våren 2012 undertecknades ett nytt samverkansavtal som arbetats fram tillsammans med de fackliga organisationerna. Det nya samverkansavtalet gäller från och med 1 januari 2013. Avtalet speglar ett gemensamt synsätt på samverkan och hur en väl fungerande verksamhet förenas med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Under hösten 2012 deltog Malmö stad på en stor karriärmässa riktad till akademiker. Det blev ett stort gensvar från de cirka 5 000 besökarna, många var nyfikna på Malmö stad som arbetsgivare. Att det inom kommunen finns cirka 400 olika yrkeskategorier var det få som visste.

Att Malmö stad som arbetsgivare syns på mässor och arbets-marknadsdagar är viktigt. För att ge bästa möjliga service till malmöborna vill vi attrahera duktiga och kompetenta medarbetare.

Sveriges kommuner och landsting har under namnet ”Sveriges viktigaste jobb” tagit fram bra material som bidrar till att öka kunskapen om jobben. För det finns många roliga, intressanta och meningsfulla jobb i kommuner och landsting, vilket också är en anledning till att vi har en personalredovisning, här redovisas fakta kring stadens viktigaste resurs, medarbetarna.

Liselott Nilsson
HR-direktör

Till toppen