Årsredovisning 2012

Ekonomi

Resultatet för 2012 uppgick till 193 Mkr jämfört med 492 föregående år. Verksamhetens nettokostnader ökade snabbare än intäkterna från skatter och generella bidrag.

Jämfört med det budgeterade resultatet -260 Mkr blev utfallet 453 Mkr bättre. Av budgetavvikelsen var +296 Mkr hänförligt till verksamheterna medan +157 Mkr avsåg skatter, generella bidrag och finansnetto. Av verksamhetens överskott berodde 182 Mkr på realisationsvinster från fastigheter och vinster i exploateringsverksamheten.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Resultatet för år 2012, justerat enligt kommunallagens krav, visar att kommunen överträffar kravet på ekonomisk balans med 186 Mkr.

De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling.

Årets investeringar uppgick till 1 844 Mkr vilket var cirka 300 Mkr högre än under föregående år. Investeringsvolymen de senaste fem åren mätt som andel av kostnaderna uppgick till 10 %.

Investeringsverksamheten finansierades under 2012 till 38 % av skattemedel. Försäljningar av främst exploateringsfastigheter bidrog med 18 % och resterande 44 % fick finansieras genom minskade finansiella nettotillgångar.

Verksamhet

En genomgripande översyn av Malmö stads skolorganisation har gjorts under året. Utgångspunkten har varit att förbättra möjligheten att leda och styra verksamheten. Översynen ledde till att kommunfullmäktige under hösten beslutade om en ny organisation för skolan.

Inom barn- och ungdomsområdet har ett stort antal utvecklingsinsatser pågått under året på såväl enhetsnivå som förvaltnings- och kommunövergripande nivå.

Förskoleutbyggnaden fortsatte under 2012. Antalet barn i förskola ökade med 1 100. Trots kraftig ökning av antalet barn i befolkningen har förskolan kunnat erbjuda plats inom lagstadgad tid. Behovstäckningen var 98,8 % under året. Nettokostnaderna i förskolan har ökat med drygt 11 % jämfört med föregående år.

Antalet elever i grundskola var 600 fler än föregående år.

Efterfrågan på fritidshem har fortsatt att öka. År 2012 ökade antalet barn i fritidshemmen med 700 jämfört med föregående år

Betygsutfallet för årskurs 9 har de senaste åren förbättrats något, våren 2012 hade 62,7 % av eleverna nått godkändnivå i samtliga ämnen. Det är en förbättring med 1,3 procentenheter sedan föregående år.

På nationella och specialutformade program inom Malmö stads kommunala gymnasieskolor har andelen elever med slutbetyg ökat med 2,2 procentenheter till drygt 88 %. Andelen elever som uppnått högskolebehörighet har också ökat.

Det totala antalet Malmöungdomar i gymnasieskola, exklusive uppföljningselever, minskade med cirka 200 elever mellan 2011 och 2012. Minskningen skedde i den kommunala gymnasieskolan.

Den årliga kartläggningen av hemlösa i oktober visade att antalet hemlösa uppgick till 997 vuxna personer, vilket är 42 färre än föregående år. Antalet barn i hemlösa hushåll minskade med 9 till 231. Den totala nettokostnaden för boende för hemlösa uppgick till 173 Mkr, vilket är en ökning med 13 % jämfört med 2011.

De senaste åren har kostnaderna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning ökat allt mer. De totala nettokostnaderna för hela vård- och omsorgsområdet uppgår för 2012 till 3 485 Mkr, vilket är en ökning i förhållande till 2011 med 3,8 %.

Efterfrågan på LSS-bostäder är fortsatt hög och utbyggnaden är därför en fortsatt prioriterad fråga. Under 2012 har det nyproducerats 56 LSS-lägenheter. Samtidigt har flera icke fullvärdiga och icke ändamålsenliga LSS-bostäder lagts ner, vilket ger en nettoökning för helåret med totalt 44 lägenheter.

Kostnaderna för ekonomisk hjälp ökade med 6 % till 880 Mkr mellan 2011 och 2012.

Till toppen