Personalredovisning 2012

Lön och arbetstid

Lönepolitik i Malmö stad

Gemensamt för alla verksamheter är att ge service med god kvalitet till Malmöborna. Lönen ska stimulera till utveckling och ökad kvalitet i verksamheten samt stärka medarbetarens motivation och arbetsresultat.

I Malmö stad utgår den individuella lönesättningen från kända och förankrade kriterier, som är kopplade till verksamhetens uppdrag och mål. Grunden för lönesättning är det ansvar och den svårighetsgrad som yrket innehåller samt medarbetarens kompetens och prestation.

Chefen ansvarar för att i dialog med medarbetaren konkretisera uppdraget och följa upp resultatet. Medarbetaren ska ta initiativ till att utvecklas i sitt arbete och bidra till verksamhetens utveckling. Lönespridning är viktig för att kunna rekrytera, utveckla och behålla
engagerade medarbetare med rätt kompetens.

 

Lönekartläggning

Ett av Malmö stads politiska inriktningsmål är ”Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad.” Som målindikator har satts ”Löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken ska minska jämfört med föregående år.”

Som komplement till Övergripande planen för jämställdhetsarbete finns ett avsnitt benämnt Handlingsplan för jämställda löner. Där anges mål, åtgärder och förslag till handlingsvägar för att motverka uppkomsten av osakliga löneskillnader. För att kunna göra en jämförelse av olika arbeten tillämpar Malmö stad arbetsvärdering med BAS-systemet. Det är ett verktyg för att fastställa vilka befattningar som värderas likvärdiga utifrån svårighetsgrad även om arbetsinnehållet kan vara olika. Enskilda medarbetare bedöms inte inom ramen för arbetsvärdering. Faktorerna som värderas är:

  • kunnande
  • problemlösning
  • ansvar
  • arbetsförhållanden

I juli 2012 slutfördes en fördjupad arbetsvärdering som omfattar cirka 150 yrken. Tidigare gjorda värderingar kvalitetssäkrades och kompletterades med ett femtiotal nya värderingar. Detta motsvarar cirka 18 000 medarbetare. Arbetet involverade HR-konsulter och chefer inom olika verksamheter på samtliga förvaltningar, samt representanter för de fackliga organisationerna.

Lönekartläggning 2011 godkändes i november 2012 av kommun-styrelsens personalberedning. I analysen av lönekartläggningen konstateras att det inte finns några osakliga löneskillnader.

Läs mer

Lönestrukturell satsning

I budget 2012 avsattes i kommunstyrelsens anslag till förfogande ett utrymme om 20 miljoner kronor för att motverka strukturellt betingade löneskillnader med ett särskilt fokus på lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupper.

Mot bakgrund av genomförd lönekartläggning identifierades fyra yrkesgrupper, en inom vård och omsorg och tre inom individ och familjeomsorgsverksamheten för att kunna ta del av avsatta medel:

  • vårdbiträden
  • socialsekreterare myndighets-utövning ekonomiskt bistånd
  • socialsekreterare myndighets-utövning vuxna
  • socialsekreterare myndighets-utövning barn och unga

Sammantaget omfattade dessa grupper cirka 1 150 medarbetare. Avsatta medel medgav lönejusteringar för medarbetare inom nämnda yrkesgrupper med 1 000 kronor per månad from den 1 oktober 2012.

Stäng

Lönestatistik för Malmö stad

I bilagan Malmö stads lönestatistik 2012 redovisas löner för olika yrkesgrupper uppdelat på kvinnor, män och totalt.

Lönebilaga 2012 Malmö stad

Tjänstgöringsgrad

”Alla tillsvidareanställda i Malmö stad ska ges möjlighet att arbeta önskad tjänstgöringsgrad utifrån individens önskemål och verksamhetens behov.”
Ur Malmö stads riktlinjer för önskad tjänstgöringsgrad

Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare och erbjuda goda anställningsvillkor, så att det är möjligt att rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Genom att ge medarbetare möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad förbättras även förutsättningen för en jämnare könsfördelning. Varje årsskifte sker uppföljning av antalet ofrivilligt deltidsanställda medarbetare.

Förvaltningarna arbetar på olika sätt för att minska ofrivillig deltidsanställning. I Malmö stad finns lokala ramavtal för arbetstidsmodeller som kan underlätta och möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad. Läs mer under avsnittet Alternativa arbetstidsmodeller.

Tjänstgöringsgrad -

Visa diagram

Se diagram, Tjänstgöringsgrad

I december 2012 hade Malmö stad 17 383 heltidsanställda medarbetare (82,1%), vilket var en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2011. Andelen heltidsanställda kvinnor ökade från 80,0% (2011) till 80,5%.

Andelen heltidsarbetande män var 87,6%, oförändrat jämfört med föregående år. Siffrorna avseende tjänstgöringsgrad baseras på månadsanställda medarbetares grundanställning.

Tjänstgöringsgrad SDF -

Visa diagram

Se diagram, Tjänstgöringsgrad, SDF

Andelen månadsanställda i stadsdelsförvaltningarna som arbetade heltid ökade med 0,4 procentenheter till 79,8% jämfört med 2011. Andelen heltidsanställda varierade mellan stadsdelsförvaltningar. Bland stadsdelsförvaltningarna hade Södra innerstaden SDF högst andel heltidsanställda (86,4%) och Husie SDF hade lägst andel heltidsanställda (67,2%).

Andelen heltidsanställda kvinnor inom stadsdelsförvaltningarna ökade från 78,6% till 79,0%. Andelen heltidsanställda män minskade från 83,5% till 82,7%.

Andel deltidsanställda 2011 och 2012 samt antal deltidsanställda 2012, respektive förvaltning

Förvaltning % andel
deltids-
anställda

2011
% andel
deltids-
anställda

2012
Antal
deltids-
anställda

2012
Stadskontoret  3,8 3,9 11
Serviceförvaltningen  12,9 13,8 199
Fastighetskontoret  0 0,0 0
Gatukontoret  1,7 1,6 4
Miljöförvaltningen  3,5 3,4 5
Stadsbyggnadskontoret  3,1 3,7 8
Utbildningsförvaltningen  16,8 15,3 251
Kulturförvaltningen  18,0 16,3 67
Fritidsförvaltningen  7,4 5,2 12
Sociala resursförvaltningen  12,3 10,6 110
Centrum SDF  18,8 17,5 306
Södra innerstaden SDF  15,2 13,6 211
Västra innerstaden SDF  23,8 23,6 353
Limhamn-Bunkeflo SDF  22,2 22,7 514
Hyllie SDF  29,9 29,1 537
Fosie SDF  16,0 15,3 367
Oxie SDF  17,6 18,0 125
Rosengård SDF  14,7 15,9 260
Husie SDF  32,8 32,8 329
Kirseberg SDF  17,9 18,2 158

 

Stadskontoret, fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret hade mindre än 5% deltidsanställda medarbetare 2012.

Elva förvaltningar minskade andelen deltidsanställda medarbetare 2012 i jämförelse med 2011.

Läs mer

Önskad tjänstgöringsgrad

I maj 2007 antogs nuvarande riktlinjer för önskad tjänstgöringsgrad med syftet att minska antalet ofrivilligt deltidsanställda. Ofrivilligt deltidsanställd är tillsvidareanställd medarbetare med deltidsanställning, som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats på förvaltningen, andra arbetstider och/ eller andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet.

Antalet ofrivilligt deltidsanställda medarbetare, 31 december, respektive år och förvaltning

Förvaltning 2008 2009 2010 2011 2012
Stadskontoret 0 0 0 0 0
Serviceförvaltningen 6 5 5 14 2
Fastighetskontoret 0 0 0 0 0
Gatukontoret 0 0 0 0 0
Miljöförvaltningen 0 1 0 0 0
Stadsbyggnadskontoret 0 0 0 0 0
Utbildningsförvaltningen 0 3 4 3 5
Kulturförvaltningen 2 10 4 11 3
Fritidsförvaltningen 4 6 1 2 0
Sociala resursförvaltningen 6 3 3 0 0
Centrum SDF 21 14 4 3 6
Södra innerstaden SDF 2 2 0 0 0
Västra innerstaden SDF 1 3 0 0 2
Limhamn-Bunkeflo SDF 9 2 9 1 0
Hyllie SDF 15 13 10 10 0
Fosie SDF 79 54 0 3 8
Oxie SDF 0 1 0 2 0
Rosengård SDF 3 0 4 7 5
Husie SDF 9 2 2 26 3
Kirseberg SDF 9 0 0 0 2
Totalt 163 119 46 82 36

 

Antalet ofrivilligt deltidsanställda var vid årets slut 36 medarbetare (28 kvinnor och 8 män). Av dessa hade 11 medarbetare (8 kvinnor och 3 män) varit ofrivilligt deltidsanställda mer än 6 månader.

Antalet ofrivilligt deltidsanställda medarbetare 31 december, respektive verksamhetsområde

Män Kvinnor Totalt
Vård och omsorg 4 13 17
Barn och ungdom 2 8 10
Individ och familj 0 0 0
Övrigt 2 7 9
Totalt 8 28 36

 

Under 2012 fick 75 ofrivilligt deltidsanställda medarbetare önskad tjänstgöringsgrad i grundanställning (70 kvinnor och 5 män). Därutöver erhöll 175 medarbetare (151 kvinnor och 24 män) önskad tjänstgöringsgrad inom ramen för olika arbetstidsprojekt alternativt kompletterande vikariatsanställning.

Stäng

Timavlönade

Ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål är att andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar.

Mot bakgrund av målformuleringen skickades en enkät ut till de medarbetare som var timavlönade under februari respektive oktober. I enkäten fick medarbetarna ta ställning till om de önskade längre vikariat eller tillsvidareanställning. En sammanställning, baserad på inkomna svar, visade att andelen mellan enkätperioderna minskade totalt i Malmö stad med 4,1 procentenheter från 74,7% till 70,6%. För kvinnor minskade andelen från 59,4% till 55,4% och för män minskade andelen från 15,3% till 15,2%.

Den genomsnittliga andelen visstidsanställda med timlön under året motsvarade 6% relaterat till månadsanställda, vilket var en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med 2011.

Alternativa arbetstidsmodeller

Genom åren har Malmö stad tecknat lokala kollektivavtal i form av ramavtal avseende de alternativa arbetstidsmodellerna flex, önskeschema och tidbank.

Beslut om införande av arbetstidsmodeller hanteras i respektive förvaltning inom tecknade ramavtal. Det finns också möjlighet att, via partssammansatta arbetstidsgruppen, ansöka om och efter eventuellt beslut prova andra alternativa arbetstidsmodeller utanför tecknade ramavtal i projektform.

Till toppen