Årsredovisning 2012

Avseende Malmö stads styrelse och nämnder samt dess sammanställda redovisning Malmö stad org nr 212000-1124

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de regelverk som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till kommunfullmäktige.

Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper, verksamhet och intern kontroll på grundval av vår revision. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige beslutat.

Revision av styrelse och nämnder

Vi har granskat räkenskaper, verksamhet och intern kontroll för år 2012. Resultatet av kommunstyrelse- och nämndsgranskningen redovisas i revisionsrapporter och årsrapporter som överlämnats till respektive styrelse och nämnd.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Omfattningen och inriktningen av årets granskning sammanfattas i vår årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Revision av kommunala aktiebolag, stiftelser

och kommunalförbund

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter avges för i bilaga nämnda kommunala aktiebolag. För stiftelserna och kommunalförbunden avges revisionsberättelser. För avgivna synpunkter hänvisas till årsredogörelsen.

Årsredovisning

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi riktar kritik mot stadsdelsfullmäktige Hyllie, Kirseberg, Södra Innerstaden, Fosie och Rosengård för att resultaten i grundskolan fortfarande är otillräckliga.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Finansförvaltningen inom kommunstyrelsen har dock inte genomfört den beslutade interna kontrollplanen, vilket är bristfälligt.

Vi riktar kritik mot tekniska nämnden för ej rättvisande redovisning av fastighetskontorets balansräkning samt bristande internkontroll.

I övrigt bedöms den interna kontrollen i styrelsen och nämnder ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål kommunfullmäktige beslutat.

Ansvarsprövning

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2012 godkänns.

Vi åberopar bifogad åsredogörelse.

Malmö 2013-03-06

Sten Dahlvid                                                    Per Lilja

Anneli Bojesson                                               Sven-Åke Carlén

Claes Carlsson                                                 Bertil Ekelund

Göran Hellberg                                                Gösta Larsson

Tomas Nordin                                                  Berit Sjövall

Berit Söderholm                                               Robabeh Taeri

Åsa Otterström

Sten Dahlvid har inte deltagit i revisionen av kulturnämnden på grund av jäv.
Anneli Bojesson
har inte deltagit i revisionen av kulturnämnden på grund av jäv.
Berit Sjövall
har inte deltagit i revisionen av valnämnden på grund av jäv.
Claes Carlsson har inte deltagit i revisionen av tekniska nämnden på grund av jäv.

Bilaga till revisionsberättelsen

Kommunala aktiebolag, stiftelser och kommunalförbund

För de med (*) markerade aktiebolag, stiftelser och kommunalförbund föreligger inte reviderade bokslut vid revisionsberättelsens undertecknande.

Helägda bolag

Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Stadsteater AB *
Malmö Symfoniorkester AB
Minc i Sverige AB
MKB Fastighets AB med dotterbolaget
MKB Net AB
Vagnparken i Skåne AB (VISAB)

Delägda bolag

Kommunassurans Syd AB *
Malmö Opera och Musikteater AB *
Medeon AB
Skånes Dansteater AB
Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV med dotterbolagen *
SYSAV Industri AB
SYSAV Utveckling AB
Sydvatten AB *

Stiftelser

Stiftelsen Kockum Fritid
Stiftelsen Malmö Sommargårdar

Kommunalförbund

Räddningstjänsten Syd *
VA Syd *

Finansiellt samordningsförbund

Samordningsförbundet FinSam i Malmö *

Stäng

Till toppen