Personalredovisning 2012

Malmö stad rekryterar och utvecklar

Malmö stads varumärke som arbetsgivare

Malmö stad arbetar på olika nivåer med sitt arbetsgivarvarumärke (employer branding). Det handlar om att synliggöra verksamheter och skapa intresse för organisationen.

Arbetet sker både internt och externt. Exempel på det interna arbetet 2012 var spridningen av tidskrifterna Spaning och Fokus Förskola med verksamhetsexempel inom våra stora verksamhets-områden och ledarskapsutveckling, både på kommungemensam
nivå och på förvaltningsnivå.

Externa aktiviteter var främst marknadsföring som tidnings-annonser och bilagor, deltagande i attitydundersökningar och information på Facebook. Malmö stad syntes även i samband med:

  • Saco-mässan
  • Yrkes-SM på MalmöMässan
  • Career Days på Malmö Arena
  • arbetsmarknadsdagar på Malmö högskola och Lunds universitet
  • presentation av Malmö stad i kataloger som gick ut till grundskolor och gymnasier
  • nationella attitydundersökningar till studenter och unga akademiker om attraktiva arbetsgivare, inklusive annonsartiklar som presenterade Malmö stad i bilagor i dagspress

Utöver ovanstående externa aktiviteter finns det även verksamheter inom Malmö stad som syftar till att visa upp stadens verksamheter för unga Malmöbor. Bland annat Ung i Sommar, som är utbildningsförvaltningens sommarverksamhet för ungdomar mellan 16 och 19 år. Under 2012 var 2 490 ungdomar ute i fyra veckors praktik.

En annan verksamhet som fokuserar på unga Malmöbor är SEF Unga, serviceförvaltningens parallella ungdomsförvaltning, där arbetssökande 18-24-åringar får sexmånadersanställningar. Under 2012 anställdes 78 medarbetare.

Rekryteringsläget

2012 ökade antalet utannonserade tjänster jämfört med 2011.

År Totalt antal
annonserade
tjänster
Varav
tillsvidare-
anställningar
Totalt antal
ansökningar
2010 2 763 1 554 87 296
2011 3 623 2 101 103 465
2012 4 056 2 056 119 953

 

Under 2012 rekryterades 1 696 medarbetare till tillsvidare-anställningar. Främst rekryterades medarbetare till verksamheter inom barn och ungdom (747), vård och omsorg (457) samt individ och familj (139).

Nyrekrytering av tillsvidareanställda -

Visa diagram

Se diagram Nyrekrytering – tillsvidareanställda.

Nyrekryteringen av tillsvidareanställda var högst i åldersgruppen 30-39 år och motsvarade 33,7% av det totala antalet. Totala andelen män som nyrekryterades till tillsvidareanställningar var 24,3%, vilket var något högre än andelen män inom gruppen tillsvidare-anställda, totalt 22%. (Med nyrekrytering av tillsvidareanställda menas medarbetare som är nya på förvaltning eller haft vikariat/ projekt inom Malmö stad innan tillsvidareanställningen.)

Omställning och omstrukturering

I början av året fanns runt 17 medarbetare tillgängliga för ny placering. I juni ökade antalet till 65, varav 17 inom Kirseberg SDF och 31 inom utbildningsförvaltningen. I december var 22 medarbetare tillgängliga för ny placering, varav fem i Kirseberg SDF och åtta inom utbildningsförvaltningen.

2012 års omstruktureringsanslag uppgick till 29 miljoner kronor. Omstruktureringsanslaget gav nämnder en möjlighet att vid strukturella förändringar ansöka om medel för att finansiera övergångskostnader, exempelvis lokalkostnader. Med övergångskostnader vid omställning menas att utöver lönekostnader kan även kostnader för utbildning eller annan kompetensutveckling ingå. Omstruktureringsanslaget kan dessutom finansiera insatser för att medarbetaren ska få möjlighet att pröva ett nytt yrke. Ett antal äldre medarbetare fick särskild avtalspension eller avgångsvederlag, vilket möjliggjorde ökad anställningstrygghet för yngre medarbetare.

Under 2012 skedde bland annat följande större förändringar som medförde omställningskostnader som skulle belasta omstruktureringsanslaget:

  • Kirsebergs tre korttidsenheter som stängde under 2011 innebar fortsatt omställningsarbete. Kirseberg SDN tilldelades 7,6 miljoner kronor.
  • Nedläggning, förändring och sammanslagning av gymnasie-skolor på grund av minskat elevunderlag beroende på demografiska skäl och på konkurrens från fristående gymnasier. Utbildningsnämnden tilldelades 6 miljoner kronor.
  • Avveckling av Husie korttidsenhet. Husie SDN tilldelades 4,8 miljoner kronor.

De beviljade beloppen översteg budgetramen men då ett par nämnder aviserat att de inte skulle nyttja beviljade medel fullt ut var detta möjligt. De beslutade medlen fördelade sig enligt nedan.

Lönekostnad 441 000
Avgångsvederlag 8 023 000
Särskild avtalspension 6 545 000
Omställningsstöd 16 252 000
Lokalkostnader 432 000
Summa 31 693 000

 

Arbetsgivarutskottet fattade i december beslut om ett kommungemensamt arbetssätt (process) för omställning. Arbetssättet kommer att implementeras under 2013.

Pensionsavgångar

Pensionsavgångar -

Visa diagram

Under 2012 avgick 311 personer som hade uppnått pensionsålder, vilket motsvarade 1,7% av de tillsvidareanställda medarbetarna.

Se diagram Pensionsavgångar.

Under den kommande tioårsperioden beräknas 3 820 tillsvidare-anställda medarbetare (2 932 kvinnor och 888 män) att avgå med ålderspension beräknat på 67 år, 20,6% av det totala antalet. Det årliga antalet pensionsavgångar är svårbedömt, då den enskilde medarbetaren själv bestämmer sin pensionsavgång mellan 61–67 år.

Till toppen