Personalredovisning 2012

Gemensamt arbetssätt

Efter avslutningen av projekt HRut (human resources utveckling) 2011 har de olika delprojekten – processorienterat arbetssätt, uppbyggnad av en serviceorganisation för HR, med PA till HR samt införande av ett nytt HR-system – övergått till ordinarie drift.

Planering inleddes under året för en övergripande slutrapport av HRut-projektet. Den kommer att omfatta även tidigare genomförda delrapporter och utmynna i en samlad bedömning av effekter och konsekvenser. Rapporten kommer att presenteras under 2013.

Etableringen av ett kommungemensamt kvalitetssäkrat arbetssätt för HR-området fortlöpte enligt planering och under 2012 fastställdes processerna arbetsmiljö, rekrytering, löneöversyn och omställning av arbetsgivarutskottet.

I samband med införandet av det nya HR-systemet och nytt gemensamt arbetssätt definierades HR-organisationens olika uppdrag och ansvar i ett gemensamt SLA (Service Level Agreement), en överenskommelse mellan HR-service, HR-avdelning på förvaltning och HR strategiska avdelningen. Malmö stads HR-SLA tydliggör gränssnittet vad gäller ansvar, roller och arbetsuppgifter samt aktiviteter när det gäller service och stöd till chefer och medarbetare. Under 2012 reviderades detta och HR-SLA 2013 fastställdes.

HR-organisationen i Malmö stad

Den gemensamma planeringen för det kommunövergripande strategiska HR-arbetet för 2012 sammanfattades i en HR-agenda. Denna har kontinuerligt följts upp av HR-organisationens ledning. Syftet med HR-agendan är att säkerställa kvalitet och utveckling av Malmö stads strategiska och operativa HR-arbete.

Under året genomfördes ett utvecklingsseminarium i samarbete med ekonomihögskolan i Lund med fokus på HR-chefers roll och betydelse för organisationen.

HR-uppföljning

Under 2012 pågick utvecklingsarbete med att etablera ett statistik verktyg för Malmö stad, tillgängligt för alla medarbetare – KOLL.

För HR-området omfattar statistiken uppgifter om anställda, årsarbetare, tjänstgöringsgrad, personalomsättning, sjukfrånvaro, frisknärvaro, pensionsavgångar, ledartäthet och lön.

HR/Ekonomi

Ett samarbete inleddes med ekonomifunktionen för att ta fram ett gemensamt arbetssätt för HR/ekonomi. Syftet är att ge ett effektivt stöd till chefer för verksamhetsplanering, uppföljning och analys, relaterat till personalresurser och personalekonomi.

Ambitionen är att det gemensamma arbetssättet ska starta upp hösten 2013.

Till toppen