Miljöredovisning 2012
“Vilka är de största utmaningarna?”

Förvaltningsdirektörerna från SDF Kirseberg, Gatukontoret, Fastighetskontoret och VA SYD fick följande frågor angående deras arbete med Miljöprogrammet:

1. Hur ser du på din förvaltnings uppdrag inom Miljöprogrammet för Malmö stad?
2. Hur arbetar ni med frågorna på er förvaltning?
3. Hur har ni organiserat arbetet på er förvaltning för att uppfylla målen i Handlingsplanen för klimat- och miljöarbetet i Malmö stad?
4. Vilka är de största utmaningarna?
5. Har du något positivt exempel från din förvaltning som du vill lyfta?

Kerstin_300

Kerstin Gustafsson, Gatukontoret

"Den största utmaningen är naturligtvis att minska koldioxidutsläppen i den grad som krävs för att nå målen till 2020 och samtidigt inte göra avkall på tillgängligheten i staden. En annan stor utmaning är att kombinera en förtätning av staden med en större andel kvalitativa grönytor som möter malmöbornas behov och möjliggör en ökad biologisk mångfald."

Läs mer
Lars-Ake Stahl06_300

Lars-Åke Ståhl, SDF Kirseberg

"Eftersom vi som arbetar här har gott stöd från medborgare och förtroendevalda så tycker jag att vi når bra resultat. Det är dock en stor utmaning att, som på Kirseberg det senaste året, anpassa verksamheter och ekonomi samtidigt som behovet av att fortsätta utvecklingen av metoder och innehåll är fortsatt stort. En annan utmaning är att fortsätta nya inslag som stödjer hållbarhetsperspektivet, just nu diskuterar vi t ex ljusets funktion i lokaler."

Läs mer

Börje_jan_2011_300

Börje Klingberg, Fastighetskontoret

"Den stora utmaningen för Malmö är en tillväxt som är hållbar både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Översiktsplan 2012 har förtätning som en viktig planeringsförutsättning. Ett genomförande av denna strategi förutsätter utvecklade samarbetsformer mellan stadens förvaltningar och mellan staden och olika företag och organisationer."

Läs mer
Bild Anders L_300

Anders Ledskog, VA SYD

"Alla tre åtgärder där vi är direkt ansvariga är också stora utmaningar. När det gäller åtgärden att införa system för källsortering av organiskt avfall och nå minst 40 % senast 2015, i en storstad som Malmö, är en mycket stor utmaning. Vi har i dagsläget kommit igång på ett bra sätt med denna åtgärd och har i dagsläget ökat insamlingen från 4 % 2010 till 16 % till och med oktober 2012. Vi tror att vi ska nå målet till 2015."

Läs mer

Till toppen