Miljöredovisning 2012

Handlingsplan för klimat- och miljö-arbete innehåller 26 prioriterade åtgärder som måste genomföras under denna mandatperiod (2010-2014) för att Malmö ska kunna nå de högt ställda målen i Miljöprogrammet till 2020.

En eller flera förvaltningar är ansvariga för varje åtgärd. Under hösten 2012 har samtliga ansvariga instanser (totalt 18 av Malmö stads förvaltningar samt VA SYD) fått svara på enkätfrågor om de åtgärder man är ansvarig för.
Elva av de 19 instanser som fick enkäten har svarat på frågorna om alla de åtgärder man är ansvarig för. Fyra instanser har svarat på frågor om en eller flera av de åtgärder man är ansvarig för, medan fyra instanser inte har svarat alls eller svarat för sent för att svaret skulle kunna behandlas.

Resultat

I MILJÖPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2009-2020 uppmanas förvaltningar och bolag att bryta ned de övergripande miljömålen till mål och åtgärder som är anpassade till det egna ansvarsområdet och arbeta in dessa i den egna verksamhets-planen. Samma arbetssätt beskrivs i handlingsplan för klimat- och miljöarbete.

”Är arbetet med den aktuella åtgärden planerad/styrd i verksamhetsplan eller liknande dokument?”

Enligt svaren är drygt 60 % av åtgärdsarbetet styrt i verksamhetsplaner, knappt 20 % i andra dokument, 4 % styrs inte i något dokument alls, medan det är okänt om det finns något styrande dokument i 20 % av åtgärdsarbetet.

KOMMENTAR: Fördelen med att föra in miljömåls- och åtgärdsarbetet i verksamhetsplaneringen är att det blir lättare att se det egna arbetets kopplingar till miljömålen. Miljömålen blir då också ett central uppdrag som klart och tydligt ingår i förvaltningens dagliga arbete. Det kan också bli lättare att skapa ett gemensamt uppföljningssystem av miljömålen om alla förvaltningar arbetar på samma sätt.

”Kommer ni att kunna genomföra den del av åtgärden som ni är ansvariga för under handlingsplanens giltighetstid, d.v.s. senast till och med 2014?”

Enligt svaren kan ungefär hälften av åtgärdsarbetet genomföras under mandatperioden. I en tredjedel av fallen är man osäker och knappt en femtedel hinner, enligt svaren från förvaltningarna, inte hinna färdigt sitt arbete i tid.

HANDLINGSPLANENS TVÅ FÖRSTA åtgärder är av övergripande och relativ komplex karaktär. Flera förvaltningar är ansvariga för arbetet med de båda åtgärderna men bara en eller två förvaltningar är igång med sin del av det. En förvaltning påpekar att man inte har rådighet över det arbete som krävs och därför inte har påbörjat det. En annan förvaltning menar att man inte kände till att man var ansvarig för åtgärden.

NÄR DET GÄLLER åtgärdsarbetet som är kopplat till det övergripande miljömålet Sveriges klimatsmartaste stad svarar samtliga förvaltningar att man arbetar med alla de åtgärder man är ansvarig för. Detsamma gäller för åtgärderna kopplade till de övergripande miljömålen Framtidens stadsmiljö finns i Malmö och Naturtillgångar brukas hållbart. Det är däremot inte säkert att man kommer kunna genomföra åtgärderna inom utsatt tid. Samtliga förvaltningar utom en med ansvar för åtgärder kopplade till I Malmö är det lätt att göra rätt svarar att man arbetar med alla åtgärder. I det fall man inte arbetar med åtgärden berodde det på att man inte kände till att man var ansvarig för den.

PÅ FRÅGAN VARFÖR man inte kommer att kunna genomföra åtgärden man är ansvarig för i tid, är de vanligaste svaren att det saknas ekonomiska resurser eller att tidsperioden är för kort. Andra skäl till att man inte kommer att blir klar är att det saknas personella resurser eller att åtgärdsarbetet har karaktären av en pågående process som inte kommer att kunna avslutas.

Respondenterna fick möjlighet att i fritext beskriva vad som skulle kunna underlätta arbetet med åtgärderna i handlingsplanen mest. Det vanligaste svaret på den frågan är att det finns behov av ett genomförande- och samordningsansvar för åtgärderna. Om det finns en ansvarig förvaltning för varje åtgärd kan övriga förvaltningars insatser samordnas och man får bättre överblick över arbetet.

Slutsatser och rekommendationer

DET ÄR NATURLIGTVIS mycket positivt att i stort sett allt åtgärdsarbete är igång. Däremot är det utifrån svaren på enkäten inte möjligt att bedöma vilken kvalitet arbetet håller eller om förvaltningarnas gemensamma insatser verkligen kommer att kunna göra att åtgärden genomförs i sin helhet.

Det faktum att enbart hälften av åtgärderna beräknas kunna genomföras under mandatperioden är oroande och pekar på stora brister i såväl samordning mellan förvaltningarna som i förvaltningarnas egen prioritering av arbetet. Anledningen till att handlingsplanen och dess åtgärder togs fram var just att säkerställa att förberedande och grundläggande arbete skulle kunna genomföras i tid så att resterande delar av miljömålen har möjlighet att uppfyllas. Om handlingsplanens ambitioner ska kunna uppfyllas måste arbetet med att genomföra åtgärderna prioriteras tydligare i de olika förvaltningarna. Arbetet kan också förbättras genom att ansvariga förvaltningar utses för varje åtgärd och att samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan instanserna ökar.

Till toppen