Miljöredovisning 2012
“Jordbruket i Malmö ska vara hållbart och vattentillgångarna ska skyddas. ”

Naturtillgångar brukas hållbart

DEN EKOLOGISKT ODLADE marken ökar sakta i Malmö och är andelsmässigt högre än vad den är i Skåne län som helhet. Malmös havsområde ute i Öresund är större än kommunens totala landareal. Kartläggningen av denna viktiga marina naturresurs är nu påbörjad.


Ekologiskt odlad jorsbruksmark -

Visa diagram

REGERINGENS MÅL OM att minst 20 procent av jordbruksmarken i Sverige skulle vara i certifierad ekologisk produktion vid utgången av 2010 uppnåddes inte. I Skåne län var knappt fem procent av åkermarken ekologiskt odlad år 2010.

I Malmö ökar arealen ekologisk odlad mark långsamt, både som andel av den totala åkerarealen och i totala siffror. År 2011 uppgick den ekologiskt odlade marken, totalt sett, till knappt 350 hektar i Malmö. Ökningen beror till viss del på att den totala arealen åkermark sakta minskar.

Karta med täckningsgrad av musslor och ålgräs. -

Visa

Kartan visar täckningsgrad av musslor och ålgräs längs tretton transekter inom Malmös havsområde. Släpvidoekartering september – oktober 2012. Källa: Lunds Universitet och SEA-U på uppdrag av Malmö stad.

Stäng

EN MARIN KARTLÄGGNING har utförts i Öresund på det havsområde som tillhör Malmö stad. Den har dokumenterat sedimenttyper, bottenvegetation såsom ålgräs och brunalger samt omfattningen av musslor i området. Kartan som redovisas här bygger på information från denna kartläggning och visar utbredningen av musslor och ålgräs längs de undersökta transekterna.

Läs mer om årets höjdpunkter

Höjdpunkter

  • Exkursion till havs. Naturbåten är ett nytt koncept som under år 2012 gjorde det möjligt för både skolor och malmöbor att ta del av Öresunds rika marina liv. Båtturer genomfördes under augusti och oktober och vände sig till elever under veckodagarna samt till allmänheten under helgerna. Genom Naturbåten kan malmöbon få en relation till havet och en förståelse för varför det marina livet i Öresund ser ut som det gör. Projektet har finansierats av Malmö stad, Region Skåne, EU och Öresundsfonden. Naturbåten kommer under år 2013 att fortsätta utvecklas för att i framtiden kunna bli en verksamhet som är ett permanent inslag i Malmö.
  • Marin kartläggning. En översiktlig kartläggning av Malmös marina miljö har gjorts under år 2012 som ska ligga till grund för kommande inventeringar. Bottenstrukturen har filmats längs tretton transekter i väst-östlig riktning inom Malmös havsområde. Detta kommer att ge ett unikt underlagsmaterial till en kartläggning av vad som finns på bottnen av Malmös havsområde, vilket arealmässigt är drygt 15 % större än landarealen.

Stäng

Trender, analys och fortsatt arbete

Mats Wirén - Läs intervjun här

Visa

Mats Wirén, Gatukontoret

- Hur påverkar riktlinjerna för förtätning av Malmö synen på den omgivande jordbruksmarken?

Att öka folkmängden inom befintlig tätort kan göras på flera sätt. Malmö är den av Sveriges storstäder som har minst andel och störst minskning av grön mark per invånare, så det är få områden som skulle tåla en minskning av den gröna marken utan att minska i kvalitet. För att  värna både om den gröna marken och om jordbruksmarken, är det med andra ord mycket viktigt att hitta smarta exploateringsalternativ som skonar jordbruksmarken samtidigt som andelen grön mark inte minskar. Även lösningar där den gröna marken kan öka, välkomnas.

- Kan vi få en hög biologisk mångfald i den täta staden?

Frågan är inte lätt att svara på – för vad är en hög biologisk mångfald? Det måste sättas i relation till något. Att exempelvis vid en förtätning bygga i en befintlig park som domineras av en artfattig gräsmatta och sedan berika det kvarvarande gröna med en rik flora – då kan vi få en högre biologisk mångfald. Men om vi istället inte bygger i den befintliga gröna marken, utan löser den ökade bebyggelsen på annat sätt, och sedan berikar den befintliga parken-  då får vi en betydligt högre biologisk mångfald.

- Hur kan Malmös arbete med vattenfrågor utvecklas tycker du?

Kommunen skulle kunna förbättra vattenkvaliteten genom fortsatt rening och åtgärder för minskade utsläpp. Dessutom behöver vi öka mängden öppet vatten och ytan våtmark i landskapet genom att t.ex. rensa igenvuxna områden, lyfta kuverterade vatten och att utveckla dagvattenhanteringen. Ett speciellt fokus borde ligga på att öka de biologiska och estetiska värdena i samband med nyskapande av vatten och våtmarker, men även att utveckla befintliga miljöer.

- Vilken är den mest oväntade djurarten som upptäckts inne i Malmö?

Det finns flera exempel, men jag fastnar nog för den mest aktuella – vildsvinet. Att vildsvinen ökar och har börjat närma sig staden känner vi redan till. Vi kommer  i framtiden förmodligen att hitta dem inne i Malmö, så som till exempel i Berlin.Att den redan setts så nära och inne i Malmö är överraskande. Vildsvin har idag observerats på Klagshamnsudden, Gyllins trädgård, Mobilia och nu senast nästan säkra spår på Ribban.

Stäng

PARKER, GRÖNYTOR OCH GRÖNOMRÅDEN fortsätter krympa genom det traditionella planeringssätt som fortfarande råder i Malmö. Staden börjar bli bra på att bygga tätt såsom i Västra Hamnen men samtidigt breder villaområdena ut sig såsom i Bunkeflo, vilket dock beror på äldre beslut. Saneringar av förorenad mark sker i samband med exploateringar och leder till att markföroreningarna i Malmö mins-kar samt att marken kan användas för ny bebyggelse och förtätning.

Ytterligare beslut om utrymmeskrävande bebyggelse på högvärdig jordbruksmark får inte tas. När förtätning sker i staden måste det gröna bevaras bättre samt ut-ökas. Kvaliteten på de gröna ytorna måste öka och gröna värden behöver läggas till i bebyggelsen, exempelvis balkonglösningar och gröna väggar. Multifunktionella ytor avseende rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald måste anläggas i mycket större omfattning.

ODLINGEN AV EKOLOGISKA jordbruksprodukter är liten i kommunen och behöver öka för att kunna matcha målet om att all mat som serveras i Malmö stad år 2020 ska vara ekologisk. Korta arrendetider och minimal djurhållning inom kommunen är exempel på hinder för den ekologiska odlingen. Minskningen av det organiska materialet i marken och företeelsen att förstöra råvaror för att upprätthålla priserna är andra frågor som påverkar det långsiktiga användandet av jordbruksmarken.

Malmö stad har genom beslutet om förtätning av staden fått en förändrad roll när det gäller jordbruksmarken som inte längre behöver förvaltas i väntan på bebyggelse. Strategier för hur kommunen ska arbeta vidare med detta behöver tas fram.
I egenskap av en stor organisation bör även Malmö stad ta ett större ansvar för jordbruksfrågorna sett ur ett mer övergripande europeiskt perspektiv.

ETT KUSTRÅD FÖR MALMÖ har startats med olika intressenter, organisationer och aktörer, för att man tillsammans ska kunna arbeta långsiktigt och kontinuerligt med Malmös marina miljö och kust. Malmö är också medlem i ett flertal vattenvårds- och vattendragsförbund bland annat Öresundsvattensamarbetet där svenska och danska myndigheter samverkar och sammanställer information om växt- och djurliv samt miljögifter i hela Öresund. Det pågår en översyn av de enskilda avloppen och jordbruken i kommunen för att se till att de uppfyller de utsläppskrav som gäller för denna typ av anläggningar. Några tydliga trender som visar en minskning av näringsämnesutsläppen till havet kan ännu inte urskiljas i statistiken. Trögheten i de naturliga systemen förs ofta fram som en av förklaringarna till att effekten av vidtagna åtgärder dröjer.

Ett samlat grepp behöver tas avseende vattenfrågorna. Ett flertal strategiska dokument saknas för Malmö stad på detta område. En övergripande vattenplan som beskriver grundläggande förhållanden och planeringsförutsättningar för yt- och grundvatten inom kommunen behöver tas fram. Ytterligare planer som också behövs för det långsiktiga arbetet med vattenfrågorna inom kommunen är vatten- och avloppsplan (VA-plan) samt vattenförsörjningsplan. Den befintliga dagvattenstrategin behöver också revideras för att följa kraven i ramdirektivet för vatten samt för att ytterligare främja ekologisk dagvattenhantering.

MÅNGA AKTIVITETER sker i Malmö som syftar till att öka engagemanget för naturen såsom t.ex. Naturbåten, Havets dag, Ut i Malmö och Skogens dagar. Ytterligare viktiga initiativ som pågår för att öka Malmöbornas kunskap om naturen är att öppna upp kalkbrottet för allmänheten samt arbetet med att tillgänglighetsanpassa delar av rekreationsområdet i Käglinge för handikappade. En detaljplan håller på att tas fram för Klagshamnsudden och kalkbrottet där syftet är att befästa området som ett natur- och rekreationsområde. Det är väldigt ont om gröna ytor i Malmö och ytterligare områden inom kommunen skulle behöva någon form av skydd.

Malmöborna måste fortsättningsvis också erbjudas ett flertal olika arrangemang för att kunna ta del av naturmiljön, både på land och till havs, i Malmö. Ett strategiskt naturvårdsarbete behövs inom Malmö stad. Det krävs större ekologisk kompetens inom organisationen med fler personer som arbetar med ekologiska frågor. Naturvårdsarbete kan även innebära att gynna biologisk mångfald i staden. Malmöbornas får därigenom en möjlighet att uppleva naturvärden direkt utanför fönstret eller dörren. Länsstyrelsens arbete med att göra Tygelsjö strandängar till naturreservat måste slutföras.

Miljömålets delområden

MILJÖMÅLETS FYRA DELOMRÅDEN ÄR

Malmö ska växa resurssnålt

Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Vattentillgångarna ska skyddas

Malmönaturen ska värnas

Stäng

Till toppen