Välfärdsredovisning 2012
“Malmöbornas välfärd och hälsa står alltid i centrum”

Planeringsdirektören har ordet

Malmöbornas välfärd och hälsa står alltid i centrum, som ett väsentligt och avgörande värde i människors liv. I Malmö är ojämlikheten i hälsa stor, ett exempel är medellivslängden som visar att Malmöbor i vissa delar av staden lever cirka 5 år längre än i andra delar.

Hälsa har som begrepp förändrats över tid. Idag ser vi på hälsa utifrån ett vidare och mer sammansatt perspektiv. Några av de viktigaste bestämningsfaktorerna är uppväxtförhållande, skolgång, arbete, inkomst, utbildning, boendemiljö och social delaktighet. Det innebär att arbetet med att minska ojämlikheten i hälsa är komplext och kräver långsiktiga strategiska beslut och åtgärder, för att ge resultat.

Malmö är inte en isolerad geografi utan påverkar och påverkas av sin omgivning på olika sätt. Demografisk utveckling och den pågående regionförstoringen innebär att lokala arbets- och servicemarknader sträcker sig långt över dagens kommungräns. Regional utveckling och samarbeten som Malmö stad har är därför viktiga ur flera olika perspektiv varav folkhälsoperspektivet är ett. Arbetet med att förbättra välfärden och hälsa gynnas därför av gemensamma mål och genomförandestrategier, både inom och mellan olika huvudmän, som tillsammans stödjer insatser på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå.

Kommunstyrelsen inrättade under 2010 Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö och 2011 en Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Syftet med dessa två initiativ är att ge alla Malmöbor lika förutsättningar till hälsa och välfärd. Dessa två kommunövergripande satsningar visar att det pågår ett långsiktigt och strukturellt förändringsarbete för att minska ojämlikheterna i staden. Välfärdsredovisningen har varit en viktig grund att utgå ifrån för båda satsningarna, då den visar på betydande ojämlikhet både mellan och inom grupper och områden i staden. De rekommendationer som framkommer i Kommissionens slutrapport och i utvärderingen av Områdesprogrammen våren 2013, utgör en viktig grund för hur de kommande välfärdsredovisningarna för Malmö stad kommer att utvecklas.

Dagens samhällsorganisation är komplex, där ansvarsfrågorna är delade mellan stat, region och kommun. Tillsammans har huvudmännen ett gemensamt ansvar för hur välfärdstjänsterna utvecklas framöver. Samhällsutvecklingen ställer krav på att samhällsorganisationen stödjer såväl välfärds- som tillväxtfrågorna inom ramen för en hållbar utveckling. Samtidigt är frågorna alltmer sammansatta och betydelsen av ett nära samarbete mellan stat, region och kommun blir därför särskilt angeläget. Här kan välfärdsredovisningen vara en del i kunskapsbyggandet och i  avvägningarna i den kommunala budgetberedningen men också utgöra ett verktyg i det regionala utvecklingsarbetet.

Jan Haak, Planeringsdirektör, Malmö stad

Till toppen