Årsredovisning 2012

Kommunfullmäktige är Malmö stads högsta beslutande instans. Här beslutar politikerna bland annat om kommunens budget och om kommunalskatten. Kommunfullmäktiges 61 ledamöter väljs i allmänna val av Malmöborna. Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden. Mötena är öppna för allmänheten. Du kan även följa sammanträdena live via webbvideo.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgör Malmö stads centrala politiska ledning och har ansvar för övergripande frågor. Den kommunala verksamheten bedrivs genom facknämnder och stadsdelsnämnder, som ansvarar för en stor del av den lokala servicen till medborgarna.

Kommunen bedriver också verksamhet genom hel- eller delägda bolag och genom stiftelser. Nedan schema visar de bolag och stiftelser där kommunen har ett bestämmande inflytande.

Till toppen