Årsredovisning 2012
“Även under 2012 har Malmö stad nått sina finansiella mål”

Ekonomi och resultat

En ekonomi i balans samt en väl fungerande upp­följning och utvärde­ring av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att Malmö stad med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling.

 


Här kan du läsa sammanställning av Malmö stads ekonomiska resultat för 2012. Resultatet för 2012 uppgick till 193 Mkr jämfört med 492 Mkr föregående år. Jämfört med det budgeterade resultatet -260 Mkr blev utfallet 453 Mkr bättre. Av budgetavvikelsen var +296 Mkr hänförligt till verksamheterna medan +157 Mkr avsåg skatter, generella bidrag och finansnetto. Av verksamhetens överskott berodde 182 Mkr på realisationsvinster från fastigheter och vinster i exploateringsverksamheten.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Resultatet för år 2012, justerat enligt kommunallagens krav, visar att kommunen överträffar kravet på ekonomisk balans med 186 Mkr.

De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling.

Klicka i vänstermenyn för att läsa mer

Till toppen