Välfärdsredovisning 2012

Statistiskuppgifterna i redovisningen är hämtade från följande verksamheter, register och undersökningar.

Brottsförebyggande rådet

Statistikdatabasen – Trygghet – inbrott, misshandel

Malmö stad

Malmö stads elevregister ELIT
- Behörighet till gymnasieskolan

Malmö stadskontor
- Hemlöshetsräkningarna
Hemlöshet (unga)
Hemlöshet (vuxna)

Verksamhetsstatistik, IoF-statistik
- Ekonomiskt bistånd

Rapporten Obligatoriska skolan
- Nationella prov i skolår 5

Undersökningen Malmöelevers levnadsvanor
- Användning av preventivmedel
- Delaktighet och inflytande
- Fysisk aktivitet på fritiden (unga)
- Föreningsdeltagande
- Konsumtion av alkohol (unga)
- Konsumtion av läsk och saft
- Missbruk/användning av narkotika (unga)
- Rökning (unga)
- Sex- och samlevnadsundervisning i skolan
- Skolk
- Skoltrivsel
- Snusning

Rapportering från respektive stadsdel
- Simkunnighet

Polismyndigheten i Skåne

Malmö stad och Polisens trygghetsmätning
- Trygghet – otrygghet

Region Skåne

Barnhälsovården Sydvästra Skåne
- Årsstatistik
Vaccinationer

Folktandvården Skåne
- Tandhälsa

Smittskydd Skåne
- Årsstatistik
Klamydiafall (Malmönivå)

Avdelningen för folkhälsa och miljö
- Barndatabasen
Ekonomisk stress
Trångboddhet (unga)

Inrapportering av uppgifter från skolhälsovården i Malmö
- Övervikt (unga)

Skaderegistret PASIS
- Olycksfall

Undersökningen Folkhälsa i Skåne
- Anspänd arbetssituation
- Emotionellt stöd
- Frukt och grönsaker
- Fysisk aktivitet på fritiden (vuxna)
- Förtroende för samhällsinstitutioner
- Konsumtion av alkohol (vuxna)
- Missbruk/användning av narkotika (vuxna)
- Psykisk hälsa
- Rökning (vuxna)
- Socialt deltagande
- Tillit
- Trångboddhet (vuxna)
- Övervikt (vuxna)

Rädda Barnen

Årsrapport – Barns ekonomiska utsatthet
- Ekonomiskt utsatta barn

Skolverket

Databas för jämförelsetal
- Fullföljandegrad gymnasiet (Malmönivå)

Socialstyrelsen

Officiell statistik
- Tonårsaborter (Malmönivå)

Statens folkhälsoinstitut

Kommunala basfakta
- Ohälsotal

Statistiska centralbyrån

Arbetsmarknadsstatistik
- Förvärvsfrekvens

Befolkningsstatistik
- Beräknad medellivslängd
- Bostäder
- Malmöbor/befolkning med utländsk bakgrund
- Åldersfördelning i Malmö samt i respektive stadsdel

Inkomststatistik
- Inkomst

Kommunala valen
- Valdeltagande

Utbildning och forskning – Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
- Kvalitén inom förskolan

Utbildningsregistret
- Utbildningsnivå

Valmyndigheten

Europaparlamentsvalet
- Valdeltagande

Till toppen