Välfärdsredovisning 2012

Välfärdsredovisningens huvudsyfte är att redovisa aktuell statistik under de elva nationella folkhälsomålen för att följa malmöbornas välmående samt belysa den generella välfärdsutvecklingen i Malmö. För att ge en bild av folkhälsans betydelse görs en genomgång av folkhälsopolitikens utveckling nationellt och lokalt. Därefter ges en övergripande bild av vårt Malmö genom en redovisning av ett antal bakgrundsvariabler.


Den nationella folkhälsopolitiken

I april år 2003 antog riksdagen Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35) och ett nationellt mål för folkhälsan fastslogs: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Läs mer

Folkhälsoläget i Sverige

På nationell nivå sker uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet huvudsakligen genom Socialstyrelsens folkhälsorapporter samt den folkhälsopolitiska rapport som Statens folkhälsoinstitut (FHI) tar fram vart fjärde år.

Läs mer

Vision - Hela Malmö

Utgångspunkten för Malmö stads folkhälsoarbete är det övergripande folkhälsomålet ”skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor” samt de elva prioriterade målområden som riksdagen fastställt.

Läs mer

 


Till toppen