Årsredovisning 2012
“2012 var ett år med många utmaningar och många framgångar”

Malmö stads verksamheter har hållt den budget de blivit tilldelade av Kommunstyrelsen för 2012 väldigt bra. Kommunen har för år 2012 ett positivt resultat om 193 Mkr. Det positiva resultatet beror främst på tillfälliga intäkter så som vinster från fastighetsförsäljningar, något ökade skatteintäkter än budgeterat och en återbetalning av försäkringspremier inom arbetsmarknadsområdet. Detta har lett till att vi i Malmö stad har nått våra finansiella mål.

Sammanfattning

Resultatet för 2012 uppgick till 193 Mkr jämfört med 492 föregående år. Verksamhetens nettokostnader ökade snabbare än intäkterna från skatter och generella bidrag.

Jämfört med det budgeterade resultatet -260 Mkr blev utfallet 453 Mkr bättre. Av budgetavvikelsen var +296 Mkr hänförligt till verksamheterna medan +157 Mkr avsåg skatter, generella bidrag och finansnetto. Av verksamhetens överskott berodde 182 Mkr på realisationsvinster från fastigheter och vinster i exploateringsverksamheten.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Resultatet för år 2012, justerat enligt kommunallagens krav, visar att kommunen överträffar kravet på ekonomisk balans med 186 Mkr.

De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling.

Årets investeringar uppgick till 1 844 Mkr vilket var cirka 300 Mkr högre än under föregående år. Investeringsvolymen de senaste fem åren mätt som andel av kostnaderna uppgick till 10 %.

Investeringsverksamheten finansierades under 2012 till 38 % av skattemedel. Försäljningar av främst exploateringsfastigheter bidrog med 18 % och resterande 44 % fick finansieras genom minskade finansiella nettotillgångar.

Läs hela sammanfattning

Stäng

Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör i Malmö stad

Om Malmö stads årsredovisning 2012 och kommunens ekonomiska resultat 2012.


Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Så har ännu ett år passerat, men inte utan att ha satt spår som kommer att följa med oss in i framtiden. 2012 har varit ett år med både framgångar och utmaningar.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen kan du läsa om hur det gick för konjunkturen, befolkningen, ekonomin, medarbetarna, de kommunala bolagen och de kommunala entreprenaderna i Malmö stad under 2012.

Läs mer

Verksamheterna

Här kan du läsa en översiktlig redogörelse för verksamheten i Malmö stad under 2012. En mer utförlig beskrivning av verksamhet och ekonomi kan erhållas från respektive nämnds egen årsanalys.

Läs mer

Malmö stads Årsredovisning 2012

Filstrl: 1 MB

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Annual report and statement of accounts 2012 City of Malmö

Filstrl: 2 MB

Here you'll find the City of Malmö's annual report and statement of accounts for 2011 in English. Click on the green text "Ladda ner" below to download the PDF file.

Ladda ner

Till toppen