Årsredovisning 2011
“Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola”

Trygghet i skolan

Malmös skolor arbetar aktivt med att öka elevernas arbetsro, delaktighet och medbestämmande för att på så sätt motverka diskriminering och andra former av kränkande behandling. En god social miljö är en förutsättning för lärandet.

Förändringen av andelen elever som känner sig trygga
och trivs i skolan

Inom den obligatoriska skolan mäts elevernas upplevelse av kvalitetsområdet ”trygghet och trivsel” i en årlig attityd-undersökning med målgruppen elever i skolåren 5, 7 och 9. Inom stadsdelarnas ansvarsområden genomförs också lokalt anpassade elev- och föräldraenkäter. På samma sätt genomförs attitydundersökningar inom gymnasieskolan.

Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel inom den obligatoriska skolan hösten 2011 visar på en marginell minskning inom kvalitetsområdet trygghet och trivsel. På en femgradig skala värderar eleverna kvalitetsområdet till 4,04 mot 4,05 hösten 2010.

De studerandes värderingar i 2011 års enkät inom gymnasieskolan visar överlag på positiva tendenser i fråga om trygghet och trivsel.

Inom stadsdelarna är värdegrundsarbetet prioriterat och ett fortlöpande utvecklingsområde med satsningar på att öka elevernas arbetsro, delaktighet och medbestämmande för att på så sätt motverka diskriminering och andra former av kränkande behandling. En god social miljö är en förutsättning för lärandet. Värdegrundsarbetet har också aktualiserats i samband med implementeringen av den nya läroplanen. Likabehandlingsplaner är viktiga instrument i arbetet mot trygghet i skolan liksom SSP-arbetet (Skola-Socialtjänst-Polis).

Till toppen