Årsredovisning 2011
“Förskoleplats ska tillhandahållas inom fyra månader efter anmälan om platsbehov”

Förskoleplats ska erbjudas inom önskad tid

Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid.

Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i
förhållande till efterfrågan

Barn ska erbjudas förskoleplats utifrån önskad placeringsdatum om anmälan har gjorts senast fyra månader före detta datum. Plats ska tillhandahållas inom fyra månader efter anmälan om platsbehov. Stadsdelarna ansvarar för att plats i förskolan tillhandahålls samt att verksamheten håller god kvalitet och uppfyller de krav som finns i skollagen.

Stadsdelarna har under året arbetat aktivt för en fortsatt utbyggnad av förskolan. Under 2011 har drygt 1000 fler barn erbjudits förskoleplats. Nya förskoleplatser har tillkommit genom nybyggnation men också genom förtätning. Befintliga förskolor har fått fler platser genom anpassning av lokaler, gruppförändringar och andra flexibla lösningar.

För att utveckla kvaliteten i förskolan pågår inom förvaltningarna ett arbete med att anpassa lärmiljöer, material och metoder liksom utveckling av utepedagogik och förändrade öppettider. Utvecklingen av kvaliteten inom förskolan begränsas i viss mån av ett starkt fokus på den ökade efterfrågan och därmed det stora behovet av att utöka antalet förskoleplatser. Under året har några stadsdelar startat tillfälliga förskolor eller haft extra avdelningar som kan öppnas och stängas efter behov.

En ny arbetsmodell med ett utvecklat samarbete mellan berörda stadsdelar har utvecklats för att fokusera på förskoleutbyggnaden och för att lösa kommunens behov av barnomsorg med full behovstäckning både på kort och på lång sikt.

För att öka måluppfyllelsen och säkerställa kvaliteten inom förskolan har också ett arbete påbörjats för att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete på alla olika nivåer inom verksamheten.

Föräldrarna gav i attitydundersökningen våren 2011 ett mycket gott betyg åt förskolorna i Malmö. Skolinspektionens tillsyn av förskolor och skolor i Malmö och denna kommunövergripande föräldraenkät har initierat till utvecklingsinsatser under året.

Till toppen