Årsredovisning 2011
“Alla förvaltningar i Malmö stad har ett ansvar att bidra till att göra Malmö attraktivt för näringslivet”

Aktivt arbete med näringslivsutveckling

Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag startar i och flyttar till Malmö. Näringslivet utgör en avgörande del av tillväxt- och sysselsättningsutvecklingen i staden, och det är viktigt att vi värnar om dess utveckling.

Förändringen av antalet förvaltningar som aktivt arbetar
med den näringslivspolitiska strategin

Alla förvaltningar arbetar aktivt, direkt eller indirekt med närings-livsutveckling – dvs skapar bästa möjliga förutsättningar för näringslivet i Malmö att utvecklas och växa genom satsningar på utbildning, infrastruktur, boende, stadsmiljöer och annan kommunal service. Här ligger de viktigaste och kraftfullaste effekterna av stadens insatser för näringslivets utveckling.

Förvaltningarna arbetar för näringslivet med såväl speciella utvecklingsinsatser som traditionell myndighetsutövning som tillståndsgivning, miljö- och livsmedelskontroll, bygglov etc. som i sin förlängning också innebär utveckling och stärkt konkurrenskraft för Malmös företag. Det befintliga näringslivet/de befintliga företagen i Malmö står också för den helt avgörande delen av tillväxt- och sysselsättningsutvecklingen.

Malmö stad arbetar också aktivt med att stimulera entreprenörskap och start av nya företag genom att ekonomiskt stödja aktörer som främjar detta. På samma sätt har staden en förvaltnings-övergripande service till företag som avser att flytta sina verksamheter till och/eller investera i Malmö.

Mötesplatserna mellan de kommunala förvaltningarna och näringslivet har under året utvecklats såväl i stadsdelarna som i övriga förvaltningar.

Den näringslivspolitiska strategin antogs av kommunfullmäktige i juni 2009 och år 2011 är det första året som förändringarna i förvaltningarnas näringslivsarbete mäts med utgångspunkt i denna strategi. Eftersom inget jämförelsetal finns att mäta förändringen mot får en uppskattning av förändrad aktivitet göras i förhållande till tidigare år.

Allmänt uppskattas att näringslivsfrämjande insatser har ökat under året såväl i det interna arbetet inom och mellan förvaltningar som direkt mot målgruppen företagare/näringsliv. Förutom löpande näringslivspolitiska aktiviteter har ett särskilt seminarieprogram initierats och genomförts internt i den kommunala organisationen – Företagsamma Malmö – med deltagande från många förvaltningar. En form av organisations-utveckling för att förvaltningsövergripande förbättra förståelse och samspel i mötet med företag och entreprenörer. En gemensam kundservicefunktion – Frontdesk –  ”en väg in” för företagsservice  har under året tagits fram av stadskontoret och de tekniska förvaltningarna och kommer att prövas under 2012.

Inom ramen för stadsbyggnadskontorets arbete med ny Översiktsplan 2012 betonas näringslivets betydelse för stadens utveckling och de behov och krav som företagen har i samspel med den kommunala verksamheten och servicen. Mark för närings-verksamhet t ex är ett område som särskilt beaktas i översikts-planarbetet. Stadsbyggnadskontoret följer också kontinuerligt upp och kortar handläggningstider för ärende om bygglov och detaljplaner och prioriterar i linje med den näringslivspolitiska strategin.

Fastighetskontoret har tre fokusområden – att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling, framtida bostads-försörjning och offentlig service. Exploateringsavdelningen har under året organiserat en särskild enhet för att tydligare kunna fokusera på näringslivsfrågor.

Utbildningsförvaltningen har ökat sina insatser för att stimulera entreprenörskap och företagsamhet i undervisningen och har under hösten tagit fram ett program för kompetenshöjning kring entreprenörskap i skolan. Genom olika projekt och partnerskap med näringslivet utvecklas samverkan mellan skola och arbetsliv inte minst genom yrkeshögskolor och certifiering av bransch-rekommenderade utbildningar.

Gatukontoret bidrar starkt till näringslivets utveckling i samverkan med andra.

Genom förvaltningens insatser kring infrastruktursatsningarna med planering och utformningen av trafiksystemen. Gatukontorets samverkan med andra förvaltningar som stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, Malmö Turism, fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen vid förnyelse av stadsmiljön, arrangemang och upplevelser bidrar till ökad attraktivitet och samspel med näringslivet.

Inom ramen för Områdesprogrammen i de fem stadsdelarna har i dialog mellan kommunen, företag, fastighetsägare, föreningar etc tagits fram ett stort antal förslag på och börjat genomföras aktiviteter för att stimulera entreprenörskap och öka sysselsättningen. Detta görs i stor utsträckning i partnerskap mellan kommunen, boende, näringslivet och andra organisationer.

En särskild satsning görs också genom att kommunen startar Malmö Jobbinkubator tillsammans med näringslivet (Uppstart Malmö) och Malmö Högskola. En kraftsamling i partnerskap för att skapa tillväxt, nya jobb och minska utanförskapet.

Stora investeringar för att öka attraktiviteten för företag att etablera sig och/eller utveckla sin verksamhet i Malmö genomförs och planeras som utbyggnaden av Citytunneln, Hyllie med Emporia och ny Mässanläggning.

Utveckling av logistikområde i Norra Hamnen, byggande av globalt kontor för IKEA, satsning på evenemang och kongresser etc är andra exempel på strategiska investeringar i samverkan över förvaltningsgränserna och i partnerskap med näringslivet.

Sammantaget ligger årets insatser för näringslivets utveckling i Malmö i linje med den näringslivspolitiska strategin genom ökande och utvecklad dialog mellan kommunen och näringslivet, fler offentligt/privata partnerskap, satsningar på utbildningar i enlighet med behov i näringslivet, utveckling av entreprenörskap, attraktivitet, tillväxt och sysselsättning. Fokus har också i strategins anda legat på bättre internt samspel i den kommunala organisationen för att utveckla kommunens arbete med näringslivsutveckling. Snabbare och förenklad ärendehantering och service och ökad förståelse för ett ensartat bemötande till våra kunder.

Insatserna under året har också tydliggjort alla förvaltningars stora betydelse för och bidrag till näringslivets utveckling i Malmö och synergier av ett utvecklat internt och externt samspel. Denna tendens tyder på en positiv utveckling av kommunens roll för näringslivets utveckling i Malmö – för tillväxten och sysselsättningen.

Till toppen