Årsredovisning 2011
“Individuella planeringar baserade på behovsbedömning är en framgångsfaktor”

Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande

Andelen personer med försörjningsstöd som avslutades till arbete eller studier minskade med 0,9 %-enheter mellan 2010 och 2011. I fem stadsdelar ökade andelen medan den minskade i övriga fem stadsdelar. Skillnaderna mellan 2010 och 2011 är i flera fall marginella.

Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd

som blir självförsörjande genom arbete eller studier

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat i nio av tio stadsdelar mellan 2010 och 2011 vilket lyfts fram som en orsak till resultaten. Arbetslöshet och förändringar i socialförsäkrings-systemen anges som viktiga förklaringar till att ärendeantalet har ökat. En bidragande faktor till att färre personer gått till arbete och studier har enligt några stadsdelar också varit omorganiseringen av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Flera stadsdelar har genomfört personalförstärkningar under 2011 för att möta det ökade behovet av försörjningsstöd. Genomgående beskrivs individuella planeringar baserade på kartläggning och behovsbedömning som ett viktigt sätt att öka måluppfyllelsen. Samverkan med Arbetsförmedlingen och JobbMalmö framställs som en förutsättning för att stötta individer till egen försörjning. Unga vuxna och barnfamiljer beskrivs av några stadsdelar som prioriterade grupper. I flera stadsdelar pågår arbete med att effektivisera handläggningsprocesserna för att skapa mer tid för personliga möten.

Till toppen