Årsredovisning 2011

Ungdomsarbetslösheten ska minska

Generellt är ungdomsarbetslösheten hög i landet. Beräknat som andel av befolkningen har ungdomsarbetslösheten i Malmö under senare år legat i paritet med eller under arbetslösheten i Skåne och i riket som helhet. Beräknas i stället ungdomsarbetslösheten som andel av arbetskraften ligger den i Malmö 2010 och 2011 konstant över såväl Skåne som riket.

Förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier

Officiell statistik om andelen unga malmöbor i arbete eller studier har av registertekniska skäl en lång framställningstid och kan därför inte visa aktuella förhållanden för 2011. Här redovisas dels SCB:s statistik över studiedeltagande 2009 och 2010 och dels Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa ungdomar i åldersgruppen 18-24 år.

Studiedeltagande

Av tabellen framgår att antalet studerande ungdomar, 18-24 år, i Malmö ökade med 569 personer från 2009 till 2010. Samtidigt ökade befolkningen i åldersgruppen med 688 personer. För 2011 är uppgifter ännu ej tillgängliga

Malmöbors, 18-24 år, studiedeltagande 2009 och 2010

2009 2010
Gymnasieskolan 12 464 12 285
KOMVUX 5 076 4 441
Högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 302 15 685
Summa 31 842 32 411

 

Arbetslöshet

Från och med september 2011 beräknar Arbetsförmedlingen andelen arbetslösa i relation till den registerbaserade arbetskraften i stället för som tidigare endast relaterad till befolkningen i den aktuella åldersgruppen.

2011 var i medeltal 3 235 unga malmöbor, 18-24 år, inskrivna på Arbetsförmedlingen, motsvarande 23,0 % av arbetskraften och 10,8 % av befolkningen. I princip oförändrat jämfört med 2010. Konsekvenserna av lågkonjunkturen och dess inverkan på arbetslösheten illustreras av att 2008, d v s före lågkonjunkturen, var medeltalet arbetslösa ungdomar så lågt som 1 365. Som arbetslösa räknas öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.

Antal arbetslösa Malmöbor, 18-24 år -

Visa diagram

Generellt är ungdomsarbetslösheten hög i landet. Beräknat som andel av befolkningen har ungdomsarbetslösheten i Malmö under senare år legat i paritet med eller under arbetslösheten i Skåne och i riket som helhet. Beräknas i stället ungdomsarbetslösheten som andel av arbetskraften ligger den i Malmö 2010 och 2011 konstant över såväl Skåne som riket.

En jämförelse mellan rikets tre största städer i december 2011 visar en genomsnittlig arbetslöshet för ungdomar i Stockholm med 8,7 % (4,4 %), Göteborg 15,4 % (7,9 %) och Malmö 23,5 % (10,8 %) räknat som andel av arbetskraften (inom parentes andel av befolkningen).

 

Till toppen