Personalredovisning 2011
“Kompetensförsörjning innebär fokus på både personalförsörjning och kompetensutveckling”

Kompetens-försörjning

Kompetensförsörjning innebär fokus på både personalförsörjning och kompetensutveckling, som strategiskt viktiga delar inom HR i syfte att ge stöd åt verksamheternas arbete för måluppfyllelse. Som stor arbetsgivare har Malmö stad möjlighet att erbjuda medarbetare utmaningar och kompetensutveckling.

Det kan till exempel vara utbildning, erfarenhetsutbyte, arbetsbyte, arbetsplatsbyte, forskningscirklar, projekt och förändringsarbete. I förvaltningarnas årsredovisningar finns olika exempel på detta.

Kompetens & Karriär

I mars 2010 etablerades Kompetens & Karriär på intranätet Komin. Syftet med Kompetens & Karriär är att skapa en sund rörlighet och kompetensutveckling inom Malmö stad. Avsikten med att synas på Komin är att på ett lättillgängligt sätt vara en plattform för frågor som rör arbetslivets utveckling, för att på sikt gagna både den enskilda individen och organisationen. Under 2011 fortsatte arbetet med att sprida kännedomen om Kompetens & Karriär. Sidorna på Komin uppdaterades kontinuerligt och länkades på olika sätt till arbetet med ledarförsörjning och omställning, där Kompetens & Karriär utgör en resurs.

Insatser inom vård och omsorg

Under 2010 antogs en strategisk plan för åren 2011-2014 i syfte att öka attraktiviteten för olika yrkesgrupper inom vård och omsorg. Under 2011 avsattes 8 miljoner kronor i kommungemensamma medel för att göra insatser inom Kompetensförsörjning vård och omsorg. Arbetet fokuserade på tre strategiska områden: rekrytering och information, utbildning och kompetensutveckling samt ledarutveckling.

LPA (Lärande På Arbetsplatsen) fortsatte under året. Totalt 43 vårdbiträden påbörjade i april 2011 studier till undersköterskor på sina arbetsplatser. Studierna kommer att avslutas i april 2012. Lärare från Rönnens gymnasium ansvarade för utbildningen i omvårdnadsprogrammet med stöd av undersköterskor som utbildades till pedagogiska handledare under fem veckor på Malmö högskola.

Satsningen på att utbilda läsombud tillsammans med Malmö stadsbibliotek fortsatte under året. Syftet är att stimulera till högläsning för de äldre och för personer med funktionsnedsättning, samtidigt som den språkliga kompetensen hos medarbetarna ökar.

Arbetslagsutveckling med stöd av Förändringens Fyra Rum och MBTI (Myers Briggs Type Indicator) genomfördes på många arbetsplatser i syfte att ta tillvara allas kompetenser och olikheter för att öka kvalitén och utveckla verksamheten utifrån brukarnas behov.

Tidningen Spaning utkom med fyra nummer under 2011 där Malmö stad informerar om aktuella arbetsgivarfrågor, personalutveckling och utbildningsaktiviteter samt marknadsföring av vård och omsorg externt och internt.

Under november genomfördes tre interna MMM-dagar (Möten, Möjligheter, Mångfald), där medarbetare inom vård och omsorg visade upp arbetsmetoder, idéer och inspirerade till nya möjligheter och utveckling inom vård och omsorg.

Insatser inom barn och ungdom

Malmö stad avsatte 4 miljoner kronor i kommungemensamma medel till insatser för att underlätta rekrytering till förskolan vilket skedde främst genom marknadsföring, rekryteringsarbete och kompetensutveckling. Exempel på marknadsföring var bioreklam och tidningsreklam med tillhörande sampling.

Filmen ”Att lära för hela livet, en film om det tidiga lärandet” producerades liksom två nummer av tidningen Fokus Förskola vilka spreds internt och externt.

Kompetensutveckling organiserades i samarbete med stadsdelsförvaltningarna. Malmö stad hade även en välbesökt monter under mässan Förskolan i Fokus i oktober. Exempel på andra kompetensutvecklingsinsatser var:

  • 300 processtödjare utbildades för att implementera reformen Skola 2011
  • 146 medarbetare fick utbildning i pedagogisk dokumentation
  • under hösten deltog 1 050 medarbetare i kvällsföreläsningar kring ny skollag och reviderad läroplan
  • 200 förskolechefer påbörjade tillsammans med förskollärare en seminarieserie angående introduktionsperiod och mentorskap.

I de nationella satsningarna Lärarlyftet och Förskolelyftetstuderade under året 50 grundskole- och gymnasielärare, 13 förskollärare och 19 barnskötare. Under året påbörjades en revidering av de kommungemensamma strategierna för personalförsörjning i förskolan från 2005.

Insatser inom individ och familj

Under hösten 2011 erbjöds handledning för första linjens chefer inom samtliga stadsdelar samt sociala resursförvaltningen. 12 chefer anmälde sitt intresse och hade handledning vid 6 tillfällen under hösten. Syftet med handledningen var att få stöd i ledarrollen och de utmaningar som följer med uppdraget samt att utbyta och lära av erfarenheter. Fokus var också på att förhålla sig till och utvecklas i sitt uppdrag som ledare i en komplex organisation. Målet var att första linjens chefer genom handledningen skulle ges bättre möjligheter att hantera uppdraget som ledare i Malmö stad.

Organiseringen av handledningen sköttes av stadskontorets HR strategiska avdelning och kostnaderna fördelades mellan förvaltningarna.

Till toppen