Årsredovisning 2011
“För varje enskilt år skall intäkterna överstiga kostnader enligt balanskravet”

Finansiella mål

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det innebär att extraordinära poster och realisationsvinster skall frånräknas årets resultat.

Målindikator:
Balanskravsutredning enligt kommunallagen

Årets resultat 492 Mkr
- avgår samtliga realisationsvinster -230 Mkr
+ sänkt kalkylränta RIPS +82 Mkr
Justerat resultat +344 Mkr

 

Resultatet för år 2011, justerat enligt kommunallagens krav, visar att kommunen uppfyller kravet på ekonomisk balans med 344 Mkr.

Över en tidsperiod om tre till fyra år gäller att:

  • Resultatet skall täcka värdesäkringen av eget kapital efter justering för den del av pensionsåtagandet som redovisas som en ansvarsförbindelse
  • Resultatet skall täcka ökningen av hela pensionsåtagandet, dvs även för den del som redovisas som en ansvarsförbindelse
  • Resultatnivån skall anpassas till kommunens riskexponering och eventuella övriga osäkerhetsfaktorer

En ekonomi i balans samt en väl fungerande upp­följning och utvärde­ring av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förut-sättningar för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Ett resultat som är förenligt med kravet på god ekono­misk hus­hållning i enlighet med kommunallagens bestämmelser ställer högre krav än enbart ba­lans i ekonomin. För att kravet skall kunna anses vara uppfyllt bör resultatet i normal­fallet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin.
Målindikator: Resultatutveckling 2008-2011

De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling.

(Mkr) 2011 2010 2009 2008
Värdesäkra pensioner 585 -541 78 -30
Värdesäkra eget kapital 139 115 27 36
Finansiellt mål 724 -426 105 6
Redovisat resultat 492 516 594 424
Målavvikelse -232 +942 +489 +418

 

Målet för god ekonomisk hushållning för åren 2008 – 2011 uppgår till 409 Mkr. Detta mål överträffas med drygt 1,6 miljarder kronor. Det kan därmed slås fast att Malmö haft en god ekonomisk utveckling enligt den av kommunfullmäktige fastställda definitionen.

Inriktningsmål: Underhåll av kommunens
anläggningstillgångar

Kommunens gatunät och broar skall underhållas på en sådan nivå att ett eftersatt underhållsbehov inte uppkommer. Kommunens fastigheter skall underhållas på en sådan nivå som anses relevant i branschen.

Gatunät och broar

Den analys av resurstilldelning och underhållsbehov som gjorts i samverkan mellan gatukontor och stadskontor visar att den metod för kompensation för tillkommande ytor som tillämpats under 2000-talet ger rimliga förutsättningar att underhålla anläggningarna på ett tillfredsställande sätt. Arbetet med att minska den äldre underhållsskulden pågår. Analyser av underhållsplaneringen inom områdena gata, brounderhåll, broisolering och kajer visar på ett stort underhållsbehov inom äldre anläggningar. Med den förstärkning av investeringsramen och -planen som skett fr o m 2011 kan det uppkomna underhålls-behovet arbetas bort under en 10 års period.
Målindikator: Kommunens fastigheter

Servicenämnden har vid tidigare tillfällen uppmärksammat att nivån för fastigheternas långtidsplanerade underhåll inte når upp det uppställda målet, d.v.s. branschens genomsnitt.

En av åtgärderna för att nå målet har varit att arbeta med stadens hyresmodeller. Detta arbete har lett till att de skolhyresavtal som var uppsägningsbara per 31/12 2011 sades upp för omförhandling under våren. När alla hyresavtal för skolorna, inom en fyraårs-period, är omförhandlade bedöms underhållsnivån kunna ligga i nivå med branschgenomsnittet.

Till toppen