Personalredovisning 2011

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade i november 2009 om att Malmö stad ska ha ett gemensamt arbetssätt för rehabilitering, processen rehabilitera. Under 2011 hade processgruppen möten med fackliga företrädare från kommuncentral samverkan och förvaltningarnas kontaktpersoner inom rehabilitering i syfte att ha dialog kring processens olika delar samt att förtydliga och utveckla den ytterligare.

Sjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvarostatistik - frisknärvaro

Visa diagram

I detta avsnitt redovisas sjukfrånvaro för 2011 utan jämförelse med föregående år, då sjukfrånvarostatistiken för 2010 inte till fullo kunnat kvalitetssäkras på grund av byte av HR-system detta år.

Frisknärvaro

En stor del av Malmö stads medarbetare är friska. Under 2011 hade cirka 35,4% av medarbetarna ingen sjukfrånvaro.

Se diagram Sjukfrånvarostatistik – frisknärvaro.

Sjukfrånvarostatistik - Sjukfrånvaroutveckling

Visa diagram

Sjukfrånvaron minskade med 4,3% mellan 2009 och 2011. Under perioden 2002–2011 motsvarade minskningen 47%.

Se diagram Sjukfrånvarostatistik – Sjukfrånvaroutveckling.

Sjukfrånvarovolym i procent, respektive förvaltning

Förvaltning %
Stadskontoret 1,79
Serviceförvaltningen 4,85
Fastighetskontoret 1,85
Gatukontoret 1,80
Miljöförvaltningen 2,74
Stadsbyggnadskontoret 3,47
Utbildningsförvaltningen 2,96
Kulturförvaltningen 3,00
Fritidsförvaltningen 3,74
Sociala resursförvaltningen 4,19
Centrum SDF 4,70
Södra innerstaden SDF 4,80
Västra innerstaden SDF 4,88
Limhamn-Bunkeflo SDF 4,59
Hyllie SDF 4,88
Fosie SDF 4,96
Oxie SDF 4,18
Rosengård SDF 4,81
Husie SDF 4,68
Kirseberg SDF 5,60

 

Sjukfrånvaron varierade mellan förvaltningarna. Den högsta sjukfrånvaron hade stadsdelsförvaltningarna, serviceförvaltningen och sociala resursförvaltningen. Sjukfrånvarovolymen för samtliga stadsdelsförvaltningar var 4,92%. (Med sjukfrånvarovolym menas antal sjukdagar (kalenderdagar) dividerat med antalet anställningsdagar under perioden, multiplicerat med 100.)

Sjukfrånvarovolym i procent, tio största yrkesgrupperna

Yrkesgrupper %
Vårdbiträde äldreomsorg 6,09
Barnskötare 5,96
Undersköterska äldreomsorg 5,87
Förskollärare 5,44
Vårdare gruppboende 5,39
Socialsekreterare 3,37
Lärare grundskola tidigare år 3,00
Handläggare övergripande verksamhetsplanering 2,73
Lärare grundskola senare år 2,64
Lärare gymnasium allmänna ämnen 2,16

 

Sjukfrånvarovolym - fördelning

Visa diagram

Den höga sjukfrånvaron inom de största yrkesgrupperna hade stor påverkan på stadsdelsförvaltningarnas totala sjukfrånvarovolym.

Den största andelen av sjukfrånvaron i Malmö stad var långtidssjukfrånvaron över 90 kalenderdagar, som utgjorde 41,5% av den totala sjukfrånvaron 2011.

Se diagram Sjukfrånvarovolym – fördelning.

I likhet med riket i övrigt var sjukfrånvaron i Malmö stad högre för kvinnor än för män.

Sjukfrånvarovolym - åldersintervall

Visa diagram

Se diagram Sjukfrånvarovolym – åldersintervall.

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

Total sjukfrånvarotid i förhållande
till sammanlagd ordinarie arbetstid
4,8%
– varav tid med långtidssjukfrånvaro
(över 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro
31,8%
Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande
till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor
5,2%
Sjukfrånvaro för män i förhållande
till sammanlagd ordinarie arbetstid för män
3,5%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen –29 år i förhållande
till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
3,4%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år i förhållande
till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
4,3%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år– i förhållande
till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
5,9%

 

Det är lagreglerat att årsredovisningen ska innehålla obligatorisk sjukfrånvaroredovisning utifrån särskilt anvisat beräkningsunderlag (inklusive visstidsanställda som är timavlönade, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, rehabiliteringsersättning och förebyggande sjukpenning, exklusive tjänstlediga). Av denna anledning skiljer sig ovanstående siffror från tidigare redovisade uppgifter i kapitlet.

Sjuklönekostnader

De totala sjuklönekostnaderna för 2011 uppgick till 111,6 miljoner kronor. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) motsvarade cirka 103 miljoner, det vill säga cirka 92% av de totala sjuklönekostnaderna.

Till toppen