Personalredovisning 2011
“...samverkan har en stor betydelse för verksamhetens utveckling och resultat”

Samverkan

Samverkan är en naturlig del av verksamheten, som inkluderar chefer och medarbetare i frågor som arbetsmiljö, ekonomi och organisationsutveckling. Insatserna för samverkan, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en stor betydelse för verksamhetens utveckling och resultat.

Nytt samverkansavtal

Under året bedrev den partssammansatta gruppen (PSG) ett arbete med mål att samverka fram ett nytt samverkansavtal som ska ersätta Samverkan Malmö stad från 1996. Gruppen kom under året fram till ett avtalsförslag med tillhörande protokoll som sedan lämnades för remiss hos respektive part.

Förändringarna i avtalet återfinns framför allt i arbetsmiljö- och hälsofrågor. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete sker på alla nivåer via medarbetare i den dagliga verksamheten, arbetsplatsträffar och representativ samverkan till förvaltningsråden som är skyddskommitté. I detta arbete förtydligas skyddsombudens roll.

Avtalet förutsätter lokala överenskommelser mellan parterna om sammansättning i de representativa samverkansgrupperna. Dessa grupper anpassas löpande till beslutsnivåer, linjeorganisation och delegationsordningar. Ytterligare förändringar i avtalet är en tydlig koppling till Malmö stads HR-processer i arbetsmiljö och rehabilitering samt framtagande av en partsgemensam utbildning i samverkan och arbetsmiljö.

I 2011 års medarbetarenkät återfanns ett antal frågor som hade koppling till samverkan.

Delindex för avsnitt Medarbetarskap och delaktighet var 4,0. I avsnittet ingick bland annat följande frågor:

4,6 – På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar

3,8 – Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande

3,8 – Jag tycker vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar

3,8 – Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats

Delindex för avsnitt Medarbetarsamtal var 3,6. I avsnittet ingick bland annat följande frågor:

3,6 – Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling i arbetet

3,7 – Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig

3,5 – Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef

Medarbetare som regelbundet hade haft arbetsplatsträffar (APT) var överlag markant mer nöjda än de som inte hade haft regelbundna APT (MMI 66 för de som regelbundet hade träffar och 55 för de som inte hade det).

81% av medarbetarna hade haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna (81% 2008). 11% uppger att de inte haft något medarbetarsamtal trots att de har jobbat på sin arbetsplats minst 12 månader (10% 2008). Övriga 8% uppger att de inte har arbetat på sin arbetsplats 12 månader och därför inte har haft något samtal (7% 2008).

Medarbetarna var generellt positiva till samtalet, främst vad gällde att ta fram individuella mål och att samtala om vilka förväntningar chefen hade på medarbetaren. De frågor i avsnittet Medarbetarsamtal där jämförelser kunde göras mot 2008 hade överlag något bättre resultat 2011.

Till toppen