Personalredovisning 2011
“I Malmö stads verksamheter arbetar cirka 20 000 medarbetare inom cirka 400 olika yrkesområden.”

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. Tio stadsdelsförvaltningar och tio fackförvaltningar har verksamhet över hela Malmö och täcker in allt från välfärd till upplevelser. Vårt uppdrag är att ge bästa möjliga service inom till exempel skola, barnomsorg, äldreomsorg, stadsplanering, trafik, miljö och kultur. För att klara det uppdraget krävs resurser i form av medarbetare.

Sammanfattning

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2011 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna! De olika områdena beskrivs i text och utifrån ett statistiskt material.

I den mån tillgänglig statistik finns på intranätet Komin har den använts. Övrigt statistiskt material är framtaget från IT-stödet Personec P. På grund av övergången till nytt HR-system med tillhörande IT-stöd har visst statistiskt underlag påverkats. Detta innebär bland annat att vissa jämförelser mellan olika år inte kan göras. Detta framgår som noterad anmärkning vid aktuell statistik.

Nedan följer en kort summering av innehållet:

 • Antalet månadsanställda var 20 521, vilket var en ökning med 545 medarbetare.
 • 1 444 annonser publicerades, vilket var en minskning med 21,5% jämfört med föregående år.
 • Antalet ansökningar som kom in via Lediga tjänster var
  103 465, i genomsnitt 72 sökande per annons.
 • Andelen medarbetare med heltidstjänstgöring var 81,7%, vilket var en ökning jämfört med 2010 då siffran var 80,9%.
 • Personalkostnaderna för 2011 var cirka 8,9 miljarder kr, vilket utgjorde cirka 54% av Malmö stads kostnader.
 • Antalet chefer med personal- och verksamhetsansvar var 1 063 och 70,4% av dessa hade 1–25 medarbetare, övriga 29,6% hade mer än 25 medarbetare.
 • 77,2% av medarbetarna var kvinnor, jämfört med 77,3% 2010.
 • Genomsnittsåldern för Malmö stads medarbetare var 44,5 år, vilket var en minskning med 0,1 år sedan 2010.
 • Andelen månadsanställda med utländsk bakgrund motsvarade 28,1%, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter.
 • Under perioden 2002–2011 minskade sjukfrånvaron med 47%. Under 2011 hade 35,4% av medarbetarna ingen sjukfrånvaro.
Stäng

Liselott Nilsson, HR-direktör i Malmö stad

Om Malmö stads personalredovisning 2011


HR-direktören har ordet

Malmö är en ung stad, nästan hälften av alla Malmöbor är under 35 år. Det innebär att våra största verksamheter finns inom barn och ungdom. ...

Läs mer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige har antagit tre inriktningsmål inom personalområdet som syftar till att Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare. ...

Läs mer

Sammanfattning

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2011 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar ...

Läs mer

Personalredovisning 2011

Filstrl: 485 kB

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2011 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Ladda ner

Lönebilaga 2011

Filstrl: 101 kB

Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Ladda ner

Till toppen