Årsredovisning 2011

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2011 var året då lärande och arbete stod i fokus i Malmö. Det var året då det togs ett första steg mot en ny skolorganisation för att möta utmaningarna.

Framtidens skola ska vara tydlig och målfokuserad, och alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen för att till slut även nå sina drömmars mål. Särskilda inläsningsprogram, datorer och böcker har köpts in för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, och bibliotek har rustats upp för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur.

Det var också året då det viktiga arbetet med att bekämpa ungdomsarbetslösheten fortsatte. SEF Ungas verksamhet blev permanent, liksom Praktik Unga. Sommarlovsverksamheten Ung i Sommar fick utökat anslag. Insatserna har gett många ungdomar i Malmö värdefulla meriter, praktik och anställningar. Kommunen presenterade också ett alternativ till regeringens misslyckade Fas 3, kallat Till Arbete, för att ge fler arbetslösa chansen till jobb.

Antalet nyregistrerade företag i Malmö ökade med 13 procent under de tre första kvartalen 2011 och i Norra Hamnen invigdes den största hamninvesteringen som gjorts i Sverige de senaste årtiondena. Det betyder att det tagits ett stort steg mot att skapa ett 1,5 miljoner kvadratmeter stort effektivt och hållbart transportnav, och ännu fler arbetstillfällen.

Malmö är en populär mötesstad. 2011 genomfördes 42 större kongresser här, vilket genererat en omsättning på 75 miljoner kronor för hotell-, restaurang-, transport- och närings-verksamheten. Turismen är en miljardindustri och förra året gjordes det fler hotellövernattningar än någonsin tidigare, över en miljon. Antalet gästnätter ökade med 170 procent. Turismen betyder också oerhört mycket för sysselsättningen i staden och ett jobb i servicebranschen är många ungas första steg in på arbetsmarknaden.

Ökat har också Malmös befolkning, för 27:e året i rad. Antalet nyfödda barn uppmättes till den näst högsta siffran någonsin, bara något lägre än rekordåret 2010.

Malmös ekonomiska utveckling har också varit god under en längre tid. Förra året överträffade kommunen kravet på en ekonomisk balans med 344 miljoner kronor. Det är betryggande inför de kommande åren som spås bli ekonomiskt tuffa.

Malmö är på väg mot målet att bli en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad. Stadens alla utmärkelser när det gäller ekologisk hållbarhet visar att vi kommit långt på vägen. Under året fick Malmö pris av norska stiftelsen Idébanken för det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling. Den kontinuitet som finns i Malmö och som är så framgångsrik finns inte i många andra städer. Det viktiga arbetet med att göra staden socialt hållbart fortsätter, bland annat genom det arbete som Kommission för ett socialt hållbart Malmö gör. Att motverka utsatthet, otrygghet, arbetslöshet och ökade sociala klyftor är prioriterade frågor, inte minst i Kirseberg som förra året blev den femte stadsdelen att omfattas av Områdesprogrammen.

Som mottagningskommun för ensamkommande flyktingbarn har Malmö fått ta ett orimligt stort ansvar. Dock kunde vi se en avmattning när det gäller antalet ensamkommande asylsökande barn under andra halvåret, samtidigt som fler barn blev anvisade till andra kommuner. Med krav på en nationell lösning för de här barnen har migrationsministern Tobias Billström uppvaktats. Det hårda arbetet med att hitta LSS-bostäder har gett resultat, under 2011 halverades kön.

Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där alla ges samma möjligheter. Under året påbörjades ett arbete med att ta fram könsuppdelad statistik för att uppmärksamma orättvisorna mellan kvinnor och män, och för att göra något åt dem. Föreningsbidrag och träningstider ska fördelas jämt mellan killar och tjejer.

Sist men inte minst vill jag tacka alla Malmö stads anställda för förtjänstfulla insatser under året. Det är tack vare våra många kreativa och skickliga medarbetare som Malmö varit så framgångsrikt. Det bäddar också för nya framgångar under 2012.

 

Ilmar Reepalu

Till toppen