Personalredovisning 2011
“Mångfald är en personalidé i Malmö stad”

Mångfald

Jämställdhet och mångfald är en viktig del av personalarbetet inom Malmö stad. Begreppet mångfald har en vid mening utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt ålder.

Det finns även en mångfald av erfarenheter och kompetenser i de cirka 400 olika yrken som finns inom Malmö stads verksamhetsområden.

Mångfald är en personalidé i Malmö stad, eftersom mångfalden i personalsammansättningen gör oss till en bättre arbetsgivare, som med hög kvalitet kan tillgodose efterfrågad samhällsservice till Malmöborna.

Utländsk bakgrund

Läs mer

Malmö stad har som ett politiskt inriktningsmål att befolkningssammansättningen ska återspeglas i personalsammansättningen. Verksamheterna har därför de senaste åren arbetat aktivt för att rekrytera medarbetare med utländsk bakgrund.

Med begreppet utländsk bakgrund avses Statistiska Centralbyråns definition: en person som antingen är född i utlandet eller är född i Sverige av föräldrar som båda är födda i utlandet. Andelen medborgare med utländsk bakgrund i Malmö var 41% (2012-01-01). 2011-12-31 fanns det 5 760 medarbetare (28,1%) med utländsk bakgrund av de 20 521 månadsanställda. Det var en ökning från föregående år med 0,7 procentenheter.

Av de månadsanställda med utländsk bakgrund var 4 463 kvinnor och 1 297 män. Malmö stad hade totalt 1 063 chefer varav 13,3% (141) med utländsk bakgrund, 98 av dessa chefer var kvinnor och 43 var män.

Andel månadsanställda medarbetare med utländsk bakgrund, respektive förvaltning

Förvaltning Antal månads-
anställda
% Andel
utländsk
bakgrund
Stadskontoret 262 13,9%
Serviceförvaltningen 1 457 27,9%
Fastighetskontoret 76 21,1%
Gatukontoret 235 14,6%
Miljöförvaltningen 144 24,6%
Stadsbyggnadskontoret 196 18,5%
Utbildningsförvaltningen 1 696 20,6%
Kulturförvaltningen 399 13,4%
Fritidsförvaltningen 229 26,9%
Sociala resursförvaltningen 968 21,8%
Centrum SDF 1 655 29,4%
Södra innerstaden SDF 1 516 34,6%
Västra innerstaden SDF 1 425 23,9%
Limhamn-Bunkeflo SDF 2 100 20,7%
Hyllie SDF 1 795 34,1%
Fosie SDF 2 340 31,1%
Oxie SDF 675 21,9%
Rosengård SDF 1 570 51,2%
Husie SDF 979 23,4%
Kirseberg SDF 911 28,2%

 

Av de månadsanställda med utländsk bakgrund arbetade vid årsskiftet 4 529 (78,6%) i stadsdelsförvaltningarna och 1 231 (21,4%) i övriga förvaltningar. Inom stadsdelsförvaltningarna hade 30,5% av medarbetarna utländsk bakgrund. Inom övriga förvaltningar var motsvarande siffra 21,9%.

Förvaltningar med högst andel medarbetare med utländsk bakgrund var Rosengård SDF (51,2%), Södra innerstaden SDF (34,6%) och Hyllie SDF (34,1%). De tre förvaltningarna med lägst andel medarbetare med utländsk bakgrund var kulturförvaltningen (13,4%), stadskontoret (13,9%) och gatukontoret (14,6%).

Yrkesgrupper med mer än 20 medarbetare och med mer än 35% utländsk bakgrund

Yrkesgrupper Totalt antal
anställda
% Andel med
utländsk
bakgrund
Skolarbete annat * 31 71,0%
Lokalvårdare/städare 303 65,7%
Måltidspersonal Mottagningskök 159 61,6%
Lärar-, förskollärararbete annat ** 416 58,1%
Badpersonal 41 48,8%
Måltidspersonal 236 44,9%
Undersköterska äldreomsorg 2 597 43,0%
Barnskötare 1 968 41,1%
Vårdbiträde äldreomsorg 706 39,4%
Fritidsledare 127 39,4%
Kock 113 38,1%
Anläggningsarbete 45 37,8%
Kulturarbete annat 25 36,0%

* skolvärd
** inkluderar bland annat modersmålslärare

Till de yrkesgrupper som hade störst andel medarbetare med utländsk bakgrund hör modersmålslärare. Dessa står för ca 45% av gruppen lärar-, förskollärararbete, annat. Rosengård SDF ansvarar för stadens modersmålslärare. Även grupperna skolarbete annat, lokalvårdare/städare samt måltidspersonal mottagningskök hade hög andel (mer än 50%) medarbetare med utländsk bakgrund.

Stäng


Jämställdhet - yrkesgrupper

Visa diagram

Jämställdhet

Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Med jämställdhet i arbetslivet avses kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Av 20 521 månadsanställda var 15 841 kvinnor och 4 680 män. Andelen kvinnor minskade från 77,3% till 77,2% och andelen män ökade från 22,7% till 22,8%.

I de fem största yrkesgrupperna med totalt 8 307 medarbetare rådde en ojämn könsfördelning, 11% var män.

Se diagram Jämställdhet – yrkesgrupper.

Antal kvinnor och män med hänsyn även tagen till utländsk bakgrund inom kärnverksamheterna

% Kvinnor % Män % utländsk
bakgrund
Vård och omsorg 86,5% 13,5% 34,0%
Barn och ungdom 82,5% 17,5% 29,1%
Individ och familj 82,7% 17,3% 22,9%

 

I statistiken, som omfattar 14 424 medarbetare, ingår endast stadsdelarna. Den största kärnverksamheten är barn och ungdom. Det är däremot inom vård och omsorg som den största andelen medarbetare med utländsk bakgrund finns. Därefter kommer barn och ungdom följt av individ och familj.

Ålder

Ålder - månadsanställda

Visa diagram

Medelåldern för Malmö stads medarbetare var 44,5 år, vilket var 0,1 år lägre än föregående år. Kvinnornas medelålder var 44,4 år och männens var något högre med 44,6 år.

Antalet medarbetare var högst i åldersintervallet 40–49 år. Både antalet kvinnor och antalet män var också högst i detta åldersintervall.

Se diagram Ålder – månadsanställda.

Insatser kring jämställdhet och mångfald

Läs mer

Den 31 december hade drygt 9 000 medarbetare genomfört mångfaldsspelet på arbetsplatsträffar eller vid andra sammankomster. 2011-12-31 fanns det 141 utbildade spelledare, fördelat på samtliga förvaltningar och av dessa hade 51 spelledare blivit certifierade. Totalt har 253 spel distribuerats till verksamheter. Syftet med mångfaldsspelet är att höja kompetensen bland Malmö stads medarbetare vad gäller mångfald, sett ur ett brett perspektiv. Läs mer på Komin.

Under 2010 bildades ett HBT-nätverk i Malmö stad. I nätverket ingår representanter från olika förvaltningar. Nätverket var under 2011 samarrangör, tillsammans med sociala resursförvaltningen och stadskontoret, för att ta fram och genomföra en utbildning för chefer och HR i Malmö stad. Utbildningens syfte var att öka mångfalden och minska diskriminering då det gäller HBTQ. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Under 2011 genomfördes först två pilotutbildningar under våren och därefter sex utbildningstillfällen under hösten.

Under 2011 pågick arbete med att ta fram en kommungemensam kvalitetssäkrad rekryteringsprocess fri från diskriminerande strukturer.

2011 antogs en plan för hur implementeringen av den europeiska jämställdhetsdeklarationen mellan män och kvinnor ska ske, Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Ett arbete startades under hösten för att samordna utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering med andra policy- och styrdokument. Kvalitetssäkring sker kontinuerligt så att all statistik är könsuppdelad.

För att motverka uppkomsten av osakliga skillnader genomförs, enligt handlingsplanen för jämställda löner, en årlig lönekartläggning. Malmö stad tillämpar arbetsvärdering som metod för jämförelse av yrken med olika arbetsinnehåll. Läs mer under avsnittet Lön och arbetstid/Lönekartläggning.

Förvaltningarna arbetar på olika sätt för att minska ofrivillig deltidsanställning. I Malmö stad finns lokala ramavtal för olika arbetstidsmodeller som också underlättar och möjliggör önskad tjänstgöringsgrad. Läs mer under avsnittet Lön och arbetstid/ Tjänstgöringsgrad.

Stäng

Till toppen