Årsredovisning 2011

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess bolag sammanförts på ett sätt som motsvarar koncern-redovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med betydande inflytande menas en röstandel om minst 20 %. Bolag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om rösteandelen överstiger 20 %. Med denna definition omfattas år 2011 totalt 10 företag med 2 underkoncernbildningar. Av företagen är 8 aktiebolag och 2 kommunalförbund.

Förutom bolagen som ingår i den sammanställda redovisningen har Malmö stad, via ägande eller säte i styrelsen, inflytande i ett antal andra aktiebolag och stiftelser. Dessa företag var 2011:

AB Folkets Park
Kommunaktiebolaget
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Malmö Frihamn AB
Medeon AB
Skånes Dansteater AB
Malmöhus Läns Företagarförening
Hvilans Lantmannaskolas Garantiförening
Stiftelsen Kockum Fritid

Fastighets AB Härfågeln
Kungsparken AB
Stadsberget Nr 1 Malmö AB
Malmö Opera och Musikteater AB
MINC AB
Sturupsaxelns Exploaterings AB
Turismens Utredningsinstitut i Sverige AB
Stiftelsen Malmö Sommargårdar

Förändringar under perioden

Malmö Hamn trädde i likvidation den 1 januari 2011 och likvidationen slutfördes också under 2011. Samtliga delägare i Malmö Hamn AB blev direktägare i Copenhagen Malmö Port AB den 1 januari 2011. Malmö stads ägarandel uppgår till 27,5%.

Den 1 januari 2011 inträde Burlövs kommun som delägarkommun i VA Syd. Därmed sjönk Malmö stads andel i kommunalförbundet till 75,5% (79% år 2010).

Inom Sysav-koncernen har Sysav AB sålt 20% av sin andel i ÅGAB. Därefter uppgår Sysavs ägarandel i ÅGAB till 40%. Därtill har Sysav AB sålt hela sitt innehav i Kretsloppsparken Kristianstad AB.

Omsättning och resultat

Kommunens företag omsatte 4 975 Mkr under perioden att jämföras med 4 832 Mkr under föregående år. De största företagen räknat efter omsättningen, oreducerat från ägarandelar, är följande, Mkr:

Omsättning, Mkr 2011 2010 Ägarandel %
MKB-koncernen 1 657 1 591 100
SYSAV-koncernen 826 756 46
CMP (Copenhagen Malmö Port AB) 727 675 27,5
VA Syd (kommunalförbund) 769 730 75,5

 

Företagens vinster har totalt sett sjunkit under 2011 jämfört med 2010. Större vinst redovisas av Copenhagen Malmö Port AB med 81 Mkr (100 Mkr). MKBs vinst sjönk till 25 Mkr (33). Redovisade vinster är efter bokslutsdispositioner och skatt.

Ekonomiska mellanhavanden inom kommunkoncernen

Mellan bolagen i koncernen Malmö finns olika typer av ekonomiska engagemang. Det är försäljning och köp av produkter eller tjänster. Malmö stad har även långfristig utlåning till vissa bolag för att täcka deras kapitalbehov vid större investeringar. Flera bolag har också sin rörelselikviditet via Malmö stad i. Större ekonomiska mellanhavanden, oreducerat från ägarandelar, redovisas nedan, Mkr:

Koncernbidrag och utdelningar

Koncernföretag/Malmö stad Givna utdelningar Mottagna utdelningar
MKB AB 6
Malmö stad 6
Malmö Kommuns Parkerings AB 4
Malmö stad 4
Copenhagen Malmö Port AB 16
Malmö Hamn AB 16

 

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder

Koncernföretag/
Malmö stad
Intäkter och
kostnader: Säljare
Intäkter och
kostnader: Köpare
Givna lån Mottagna lån
Malmö stad 267 2091 141
MKB AB 33 494
SYSAV 1
Copenhagen Malmö Port AB 81
Malmö Kommuns Parkerings AB 32 557
VISAB 21 133
Malmö Stadsteater 7 19
Räddningstjänsten Syd 19 68
VA Syd 73 141 799
Malmö stad 501
MKB 66
SYSAV 11
Copenhagen Malmö Port AB 17
Malmö Kommuns Parkerings AB 34
VISAB 59
Malmö Symfoniorkester 57 21
Malmö Stadsteater 50
Räddningstjänsten Syd 166
VA Syd 41
SYSAV 91 3
VA Syd 3 91
VISAB 20
Räddningstjänsten Syd 12
VA Syd 6
Malmö Kommuns Parkerings AB 2
VA Syd 64
MKB 64
Sydvatten 116 5
VA Syd 5 116

 

Borgen

Koncernföretag/
Malmö stad
Beslutat/nuvarande
belopp: Givna
Beslutat/nuvarande
belopp: Mottagna
Utnyttjat åtagande:
Givna
Utnyttjat åtagande:
Mottagna
Malmö stad  2603 2103
MKB AB 2200 1706
SYSAV  37  37
Malmö Kommuns
Parkerings AB
 12  12
Sydvatten  354  348

 

Utvecklingen i de större företagen

Koncernen MKB Fastighets AB

MKB är Malmös största bostadsbolag med en marknadsandel på 33 % av hyresmarknaden. Det innebär att bolaget är Malmö största hyresvärd. Den 1 januari 2011 trädde en ny lagstiftning för kommunägda bostadsbolag i kraft. Reglerna innebär bland annat att bolagets verksamhet ska baseras på affärsmässiga principer och att bostadshyror ska sättas efter hyresgästernas värderingar. Med anledning av de nya reglerna beslöt kommunfullmäktige den 20 december 2010 att ändra ägardirektiven, vilka i sin tur fastställdes på bolagets årsstämma i mars 2011.

Den 1 juli förvärvades samtliga aktier i Centrumlinjen Fastigheter AB med fastighet Havsuttern 4 på Södra Förstadsgatan. Bolaget fusioneras med MKB Fastighets AB under hösten 2011. MKB har även förvärvat Fastighetsbolaget Jungmannen AB, som äger fastigheten Jungmannen 2. Fusion med MKB Fastighets AB ska inledas under våren 2012.

Läs mer

Årets resultat efter skatt och resultatdispositioner uppgick till 25 Mkr (33). Resultatminskningen beror på ökade räntekostnader.

Efterfrågan på hyresbostäder har varit fortsatt mycket stark under året. Så gott som alla delmarknader kännetecknades av brist. Vid årsskiftet fanns 114 outhyrda lägenheter varav de flesta var kontrakterade för senare inflyttning. Omsättningen på hyresgäster minskade till 11,4 %.

De totala hyresintäkterna ökade med 4,5 % eller 70 Mkr, varav 25 Mkr beror på den generella hyreshöjningen för bostäder. Resterande beror på nya fastigheter och standardökningar i beståndet.

Den uthyrningsbara ytan ökade under året med över 23 000 kvm och uppgick i slutet på december till 1 690 531 kvm (1 667 049). Antalet lägenheter uppgick till 22 539 (22 238).

Det är en fortsatt stor omfattning på underhåll och förbättringar av beståndet. De totala driftkostnaderna (exklusive underhåll) minskade till 711 Mkr (731) vilket motsvarade 4325 kr/kvm, en minskning med 3 %.

Underhållskostnaderna uppgick till 496 Mkr (500). Det motsvarar 296 kr/kvm (300). Underhållsvolymen som ligger runt 50 % över snittet för kommunägda bostadsbolag beror på att en stor andel av fastighetsbeståndet nått en ålder där mer omfattande underhållsåtgärder behövs.

De totala investeringarna uppgick under året till 568 Mkr (384), varav 373 Mkr (241) avsåg nyproduktion, 123 Mkr (130) ombyggnad och förbättringar och 58 Mkr fastighetsförvärv.

Under året färdigställdes 331 lägenheter. Vid årsskiftet pågick produktion av ytterligare 224 lägenheter.

Marknadsvärdet på fastigheterna har av MKB beräknats till 19 083 Mkr (17 346) vid värdering i januari 2012. Marknadsvärderingen har föranlett nedskrivning av kv Lejonhjärta och fastigheten Havsuttern med 23 Mkr, men även uppskrivning av 3 fastigheter i Västra Hamnen med 23 Mkr.

Stäng

Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav

Sysav svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Moderbolaget Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, hanterar avfall från de 14 ägarkommunerna och ansvarar för 15 återvinningscentraler. Dotterbolaget Sysav Industri AB hanterar avfall från företag och verksamheter. Insamling och transport av avfallet till anläggningarna sköts av delägarkommuner och entreprenörer.

Dotterbolag Sysav Biotec AB fusionerades per 30 september med moderbolaget Sysav. Under året har bolaget även sålt hela sin ägarandel i Kretsloppsparken Kristianstad samt 20 % av sin ägarandel i ÅGAB Syd AB.

Läs mer

Sysav har trots den stora nedgången i avfallsmängderna i samband med lågkonjunkturen 2008 – 2009 under året kunnat förbränna den maximalt tillåtna mängden avfall, 550 000 ton i avfallsförbränningsanläggningen på Sjölunda i Malmö.

Under 2008 fastställde Regeringsrätten en dom där två av Sysavs ägarkommuner, Simrishamn och Tomelilla, konstaterades bryta mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Utslaget innebar att inte bara insamling utan även avfallsbehandlingen av hushållsavfall omfattas av upphandlingsskyldighet. Ett temporärt undantag från LOU i enlighet med Teckalkriterierna infördes i svensk lagstiftning från den 1 juli 2010. En viktig förutsättning för att inte behöva genomföra en upphandling inom LOU från egna bolag är att villkoren för Teckalkriterierna är uppfyllda. För att möta kraven från Teckalkriterierna bildades den 20 december 2011 det helägda dotterbolaget Sysav Industri AB. Bolaget hanterar industri- och verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna. Genom bildandet av Sysav Industri AB renodlas och tydliggörs verksamheten inom Sysavkoncernen på ett bättre sätt, och i enlighet med aktuell EU-lagstiftning.

Stäng

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB (CMP AB) har det avtalsenliga uppdraget att driva och utveckla hamnverksamheten i både Malmö och Köpenhamn. Avtal härom gäller t.o.m. år 2035. CMP AB hyr Malmö stads hamnanläggningar och Udviklingsselskabet By & Havn I/S hamnanläggningar i Köpenhamn.

Malmö stad är sedan den 1 januari 2011 direktägare i CMP AB med en ägarandel på 27,5%. Tidigare var Malmö stad delägare i Malmö Hamn AB som ägde 50% av CMP AB. Malmö Hamn AB avvecklades som ett mellanled i ägandet av CMP AB och trädde i likvidation den 1 januari 2011. Bolaget har sedan likviderats under 2011. Samtliga delägare i Malmö Hamn AB blev direktägare i CMP AB per den 1 januari 2011.

Läs mer

Den ekonomiska avmattningen fick konsekvenser för godsomsättningen som under 2011 uppgick till cirka 14 miljoner ton, en minskning med mer än 1 miljon ton jämfört med 2010. Volymminskningen beror på en minskning av transitolja, som har påverkats negativt av turbulensen kring oljepriserna under året.

CMP AB står inför stora utmaningar under de kommande åren. Omfattande investeringar har inletts och genomförts i såväl Malmös som Köpenhamns hamnanläggningar, vilket innebär ökade kostnader i form av nyttjanderättsavgifter för investeringarna. Genomförda besparingar och rationaliseringar innebär dock att bolaget anser sig stå bra rustat för att utnyttja de möjligheter som uppstår när konjunkturen vänder.

Stäng

Malmö Kommuns Parkerings AB

Malmö Kommuns Parkerings AB, erbjuder parkering i Malmö, i egna anläggningar och på uppdrag av fastighetsägare. Företaget ansvarar för över 32 000 p-platser i egna och externa anläggningar och sköter på uppdrag av Gatukontoret parkeringsövervakningen på Malmös gator och torg.

Flertalet parkeringsområden har haft en god beläggning under året. Beläggningen i city har legat på samma eller något högre nivå jämfört med 2010. Ett ändrat resandemönster har dock märkts där fler åker tåg från sin hemstation, t ex har öppnandet av Citytunneln och station Triangeln medfört att fler resenärer väljer kollektivtrafiken.

Investeringsnivån var fortsatt hög under 2011. De tre stora parkeringsanläggningarna vid Bagers Plats, Malmö högskola (Godsmagasinet) och i Västra hamnen (Fullriggaren) är under uppförande och kommer att färdigställas under 2012.

Malmö Stadsteater AB

Malmö Stadsteater sätter upp cirka femton produktioner per år. Repertoaren ska både spegla det nya Malmö som hålla de klassiska mästerverken levande.

Under 2011 har biljettintäkter och publiktillströmning har totalt sett överträffat förväntningarna och ligger en god bit över budgeterad nivå.

I maj 2011 startade ett Interreg- projekt, Teaterdialog Öresund som är EU-finansierat, tillsammans med teatrarna Köpenhamns Musikteater, FÅR302, Malmö Högskola och Roskilde universitet. Totalt omfattar budgeten 1,1 MEUR över 2,5 år. Projektet är uppdelat på tre delar; publik kommunikation, samarbetsmetoder och jämställdhet.

Bolaget har dessutom under året startat ett projekt benämnt Bastard. Det är en föreställning som produceras tillsammans med FÅR302 i Köpenhamn samt Teater Vesturport och Reykjaviks Stadsteater från Island. Den beräknas ha premiär på Island i juni 2012 och fortsatta spelperioder i Malmö och Köpenhamn under sensommaren och hösten 2012.

Malmö Symfoniorkester AB

Malmö Symfoniorkester AB är en av Sveriges fyra stora symfoniorkestrar med nationellt uppdrag. Den huvudsakliga uppgiften är dock att möta den lokala och regionala konsertpubliken.

Malmö Symfoniorkester har under 2011 genomfört 75 konserter fördelade på 41 olika produktioner. Publikbeläggningen har i genomsnitt varit 76%.

De besparingskrav som har gällt sedan 2009 har upphört. Arbetet med att återbesätta vakanta platser har påbörjats, men sker med försiktighet. Helårsresultatet har överträffat styrelsens resultatmål.

Sydvatten AB

Sydvatten AB har till uppgift att bereda och distribuera dricks­vatten med hög och jämn kvalitet till dess ägarkommuner. För detta ändamål utnyttjar bolaget råvattentäkter i Bolmen, Vombsjön och Ringsjön (reservvattentäkt). Bolaget äger och driver Bolmen­tunneln, Ringsjöverket och Vombverket samt huvudlednings­systemet för distribu­tion av dricksvatten.

Vattenförsäljningen uppgick 2011 till 68,38 (70,8) miljoner kubikmeter.

Bolmentunneln kopplades in under våren efter två års avstängning för omfattande reparations- och förstärkningsarbeten.

Läs mer

Ängelholms kommun har fattat beslut att bli delägare i Sydvatten. Under 2012 kommer projektering av ledning till Ängelholm att pågå och inkoppling beräknas ske 2014. Båstad kommun har beslutat att underteckna en avsiktsförklaring om delägarskap och om anslutning till Sydvatten för kommunens södra delar. Efter dessa nyanslutningar har den överkapacitet som bolaget tidigare identifierat ianspråktagits.

Bolaget har under året gjort stora investeringar. Totalt uppgår investeringsvolymen till 68 Mkr (200).

Stäng

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbud vari räddningstjänsten för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö organiseras och bedrivs. Verksamhetsområdet är att med förebyggande arbete förhindra och begränsa olyckor i samhället, samt att på ett effektivt sätt förbereda och genomföra räddningsinsatser.

Förbundet har under de gångna åren genomfört ett stort antal utbildnings- och informationsinsatser för att minska antalet olyckor och bränder. Detta arbete avspeglas i antalet räddningsinsatser med en klart vikande trend av vissa olyckstyper. Samtidigt kan inte fastställda framkomsttider vid inträffade olyckor hållas bl.a. beroende på befolkningsökning och en större geografisk utbredning av boende och transporter.

VA Syd

VA Syd är ett kommunalförbund, bestående av VA-verksamheterna i Malmö, Lund, Burlöv och fr om januari 2012 även Eslöv. Förutom VA-frågorna ansvarar förbundet även för avfallshanteringen i Malmö och Burlöv.

Investeringsbehovet inom VA SYD kommer att öka kraftigt framöver beroende på nya förutsättningar för och förändrade krav på verksamheterna. Skärpta krav på utsläpp av bland annat näringsämnen från avloppsreningsverk kan komma att ställas på grund av Sveriges åtagande inom ramen för Baltic Sea Action Plan. Klimatperspektivet innebär också att hänsyn måste tas till stigande havsvattennivåer och förändrade regnintensiteter.

I ett kortare tidsperspektiv finns investeringsbehov på grund av att anläggningarna är ålderstigna och att deras kapacitet i vissa fall behöver förstärkas.

Till toppen