Årsredovisning 2011

Medarbetarna

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. Ett gemensamt uppdrag för alla verksamheter är att ge Malmöborna en god service. Det är viktigt att Malmö stad är en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att trygga den framtida personalförsörjningen i en expansiv region. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar bidrar till att uppdraget kan genomföras med hög kvalitet.

Malmö stads gemensamma medarbetarenkät genomfördes i början av året som webbenkät. Syftet med enkäten är att få ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön, medarbetar- och ledarskapet samt stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare. Svarsfrekvensen var 83 %, vilket var en ökning med fyra %-enheter jämfört med föregående enkät.

Läs mer

Arbetet med att utveckla ett gemensamt, standardiserat, kvalitetssäkrat arbetssätt inom HR-området har fortsatt under 2011. Under året slutfördes den sista etappen av Malmö stads nya HR-system. Ett förändringsarbete har också genomförts vad gäller organisering kring HR samt utveckling av HR-roller och HR-kompetens.

Under året har ett arbete bedrivits i samverkan med de fackliga parterna att ta fram ett nytt samverkansavtal som ska ersätta Samverkan Malmö stad från 1996. Avtalet ska spegla ett gemensamt synsätt på samverkan och hur en väl fungerande verksamhet förenas med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Stäng

Antal medarbetare

Under året uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 20 901. Antalet medarbetare har ökat med 679 jämfört med 2010.

2011 2010 2009 2008 2007
Medelantal medarbetare
(inkl visstidsanställda)
med timlön, omräknat till heltid
20 901 20 222 19 929 20 059 20 324

 

Läs mer

Den 31 december 2011 var 20 521 medarbetare månadsanställda, vilket innebar en ökning med 545 jämfört med föregående år. Ökningen berodde bland annat på fortsatt utbyggnad av förskolan. Av samtliga månadsanställda var 18 203 tillsvidareanställda, vilket utgjorde 88,7 %. Antalet tillsvidareanställda ökade med 522 medarbetare under 2011. Medelåldern var 44,5 år, vilket innebar att medelåldern minskade med 0,1 år jämfört med föregående år. Under året minskade andelen kvinnor med 0,1 %-enheter till 77,2%.

Stäng

Malmö stad har en mångfald av olika kompetenser. Det finns cirka 400 olika yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper i stadens olika verksamhetsområden. De tio största yrkesgrupperna motsvarade 55,6 % (11 417) av medarbetarna.

Tio största yrkesgrupperna Antal månadsanställda % kvinnor % män
Undersköterska äldreomsorg 2597 91,50% 8,50%
Barnskötare 1968 91,10% 8,90%
Förskollärare 1717 93,90% 6,10%
Vårdare gruppboende 1058 76,60% 23,40%
Lärare grundskola tidigare år 967 82,60% 17,40%
Vårdbiträde äldreomsorg 706 84,00% 16,00%
Socialsekreterare 703 86,60% 13,40%
Lärare grundskola senare år 631 68,30% 31,70%
Lärare gymnasium allmänna ämnen 566 58,80% 41,20%
Handläggare övergripande verksamhetsplanering 504 66,10% 33,90%

 

Personalkostnader

2011 års löneöversyn genomfördes med samtliga organisationer och det genomsnittliga löneutfallet blev 2,11 %.

Medellönen för samtliga månadsanställda uppgick till 24 678 kr, vilket innebar en ökning med 1,85% jämfört med föregående år. Kvinnornas medellön ökade med 1,85% till 24 349 kr och männens medellön ökade med 1,83% till 25 793 kr.

Läs mer

Personalkostnaderna utgjorde drygt 54 % av verksamhetens kostnader. Personalkostnadernas fördelning framgår i nedanstående tabell. I tabellens pensionskostnader ingår även ränta på avsatta pensionsmedel.

 Personalkostnader, Mkr 2011 2010 2009 2008 2007
Lön och personalsociala kostnader 6239 5942 5 701 5 527 5 311
Sociala avgifter 1830 1761 1 687 1 814 1 781
Pensionskostnader 880 685 687 643 658
Totalt 8949 8 388 8 075 7 984 7 750

 

Stäng

Sjukfrånvaro

I detta avsnitt redovisas sjukfrånvaro för 2011 utan jämförelse med föregående år, då sjukfrånvarostatistiken för 2010 inte till fullo kunnat kvalitetssäkras på grund av byte av HR-system detta år. Det är viktigt att konstatera att en stor andel av Malmö stads medarbetare är friska. Under 2011 hade 35,4 % av medarbetarna ingen sjukfrånvaro. De totala sjuklönekostnaderna under 2011 uppgick till 111,6 Mkr. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) motsvarade cirka 103 Mkr, det vill säga cirka 92 % av de totala sjuklönekostnaderna.

Läs mer

Sjukfrånvarovolymen för samtliga månadsanställda under perioden 2007 – 2011 har utvecklats på följande sätt:

2011 2010 2009 2008 2007
Sjukfrånvaro 4,48 - 4,68 5,41 6,12

 

Sjukfrånvaron i den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som är beräknad utifrån särskilt anvisat beräkningsunderlag minskade 2011 i förhållande till 2009 med 1,3 %-enheter.

Sjukfrånvaron under 2011 redovisas nedan:

Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 4,8
- Varav tid med långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro 31,8
Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 5,2
Sjukfrånvaro för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,5
Sjukfrånvaro i åldersgruppen –29 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 3,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 4,3
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år – i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 5,9

Stäng

Personalförsörjning

Under 2011 genomfördes ett omfattande rekryteringsarbete. Tillgången på sökande var god, även om enstaka yrkesgrupper var svårrekryterade. Sammanlagt publicerades 1444 annonser som resulterade i 103 465 ansökningar. Insatser för att säkra den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen genomfördes framför allt inom verksamheterna förskola, skola samt vård och omsorg.

Mångfald

För att kunna ge Malmöborna en god service är det viktigt med jämställdhet och mångfald i Malmö stads verksamheter. Bland annat har Malmö stad som mål att befolkningssammansättningen ska återspeglas i personalsammansättningen. Andelen medborgare i Malmö var 41% medan andelen medarbetare med utländsk bakgrund uppgick till 28,1 %, vilket var en ökning med 0,7 %-enheter.

Ledarskap

Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att möjliggöra ett arbetsklimat där samtliga medarbetare känner motivation, engagemang och delaktighet. I Malmö stad fanns vid årsskiftet 1 063 chefer med personal- och verksamhetsansvar. Malmö stads ledarcentrum genomförde och påbörjade i likhet med tidigare år ett antal ledarutvecklingsprogram riktade till olika chefsnivåer.

Kommande pensionsavgångar

Under den kommande tioårsperioden uppskattas 3 682 tillsvidareanställda medarbetare, det vill säga 20,2 % av medarbetarna, att avgå med ålderspension (67 år). Under 2011 avgick 299 medarbetare med ålderspension.

Läs mer om Malmö stad som arbetsgivare i personalredovisningen 2011

Till toppen