Personalredovisning 2011
“...ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil...”

Arbetsmiljö, hälsa och samverkan

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Det handlar om allt från trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.

Malmö stads medarbetarenkät

Malmö stads kommungemensamma medarbetarenkät genomfördes i början av 2011. Syftet med undersökningen fastställdes till:

Ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet för att kunna ge bättre service till Malmöborna och stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare.

En målsättning var att genomföra enkäten via webb. Förvaltningarna gjorde det praktiskt möjligt för medarbetarna att besvara enkäten via webb genom organiserade ifyllnadsmöten, avsättande av tid på arbetsplatsträffar, förläggande av arbetsplatsträffar till utbildningsrum med datorer och genom att under sportlovet utnyttja skolornas datorer

Totalt fick 18 106 medarbetare möjlighet att besvara enkäten. 17 769 var webbenkäter och 337 pappersenkäter. Svarsfrekvensen var 83%, vilket var en ökning jämfört med föregående enkät med fyra procentenheter. Svarsfrekvensen varierade på förvaltningarna mellan 73 och 99%, se tabell nedan.

Motiverad medarbetarindex (MMI) som ersatte tidigare medarbetarindex hamnade på 65 för Malmö stad totalt, på en skala från 0-100. Detta ligger i nivå med det genomsnittliga resultatet för kommuner som uppmätts. MMI är ett övergripande index (skala 0-100) som beskriver medarbetarens helhetsomdöme utifrån fyra frågor:

  • Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?
  • Hur motiverad känner du dig i ditt arbete?
  • Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete?
  • Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är?

MMI och svarsfrekvens för respektive förvaltning:

Svarsfrekvens
Förvaltning MMI 2008 2011
Stadskontoret 72 91% 97%
Serviceförvaltningen 67 93% 93%
Fastighetskontoret 74 92% 99%
Gatukontoret 69 91% 92%
Miljöförvaltningen 73 95% 96%
Stadsbyggnadskontoret 68 89% 90%
Utbildningsförvaltningen 63 71% 81%
Kulturförvaltningen 66 85% 88%
Fritidsförvaltningen 67 84% 88%
Sociala resursförvaltningen 66 76% 87%
Centrum SDF 65 83% 83%
Södra innerstaden SDF 65 81% 84%
Västra innerstaden SDF 63 77% 81%
Limhamn-Bunkeflo SDF 66 74% 78%
Hyllie SDF 64 76% 73%
Fosie SDF 63 70% 86%
Oxie SDF 65 83% 79%
Rosengård SDF 66 82% 85%
Husie SDF 67 82% 83%
Kirseberg SDF 65 76% 77%

 

För de olika delområdena i enkäten, vilka är kopplade till personalpolicyn, togs olika index fram. Index består av ett medelvärde av hur man har svarat och redovisas på en femgradig skala. Utifrån resultatet framkom styrkor och utvecklingsområden för Malmö stad.

Styrkor och utvecklingsområden för Malmö stad:

Styrkor: Utvecklingsområden:
Starkt engagemang i arbetet Uppföljning av individuell utvecklingsplan
Initiativtagande till utveckling i arbetet Utvecklingsmöjligheter
Arbetsplatsträffar Lärande och samverkan till nytta för
Malmöborna och resurser för att leva
upp till deras behov och önskemål
Tillgång till information Ge konstruktiv kritik
Tydliga och tillräckliga befogenheter Möjlighet till återhämtning
Nöjda med tjänstgöringsgrad Mobbning och trakasserier
Förtroende för närmsta chef Hot och våld

 

Tre kompletterande analyser togs fram genom korsning av frågor och bildade så kallade ”fyrfältare”. Dessa var Attraktiv arbetsgivare, Fokus på Malmöborna och Stress och återhämtning.

Attraktiv arbetsgivare

"Fyrfältare" - attraktiv arbetsgivare

 

Fokus på Malmöborna

"Fyrfältare" - fokus på malmöborna

 

Stress och återhämtning

"Fyrfältare" - stress och återhämtning

Gemensamt arbetssätt för arbetsmiljö

Malmö stad skapar delaktighet i arbetsmiljöfrågor inom ramen för samverkanssystemet på arbetsplatsträffar samt i samverkansgrupper och förvaltningsråd. Arbetet med att ta fram ett förslag på gemensamt arbetssätt (process) för arbetsmiljö fortsatte under 2011. Efter sommaren gjorde processgruppen för arbetsmiljö en nystart och den tidigare fackliga referensgruppen blev medlemmar i processgruppen. Samtidigt gjordes överenskommelsen mellan berörda parter att det skulle vara en gemensam implementering av arbetsmiljöprocessen och ett förnyat samverkansavtal.

Nedan följer de delar av resultatet av 2011 års medarbetarenkät som är kopplat till arbetsmiljö och hälsa: Organisationsklimat, Stress, Hot och våld samt Mobbning & trakasserier.

Delindex för avsnitt Organisationsklimat var 3,6 (skala 1-5, där 5 var bäst). I avsnittet ingick bland annat följande frågor:

3,5 – På min arbetsplats arbetar vi med hälsa och säkerhet för att uppnå en god arbetsmiljö

3,7 – På min arbetsplats har vi ett öppet och tillåtande arbetsklimat

3,8 – Vi har ett bra samarbete på min arbetsplats

3,3 – Min arbetsplats är fri från revirtänkande

Delindex för avsnitt Stress var 3,6. I avsnittet ingick bland annat följande frågor:

3,7 – Jag har en bra balans mellan arbete och fritid

3,4 – Jag har möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder

I Avsnittet Stress upplevde 3% av medarbetarna alltid stress som påverkade dem negativt i deras arbetssituation. 24% upplevde oftast stress som påverkade dem negativt i deras arbetssituation. Malmös stads resultat är dock inte högre jämfört med andra organisationer.

Delindex saknas för frågorna i avsnitten Mobbning och trakasserier och Hot och våld eftersom de frågorna är ställda utan intervallskala. Av medarbetarna uppgav 20% att de hade blivit utsatta för mobbning (3% många gånger och 17% enstaka gånger). Av dessa uppgav en fjärdedel att chefen hade mobbat dem. Under samma tidsperiod hade 19% av medarbetarna utsatts för hot och 9% hade utsatts för våld.

Dialogmöten och erfarenhetsutbyte

Läs mer

I november genomförde processgruppen för arbetsmiljö dialogmöten med chefer, skyddsombud och fackliga företrädare i samverkansgrupp. En sammanställning från dialogmötena om vad man ansåg vara avgörande för att få arbetsmiljöarbetet att fungera blev underlag till ett dialogmöte med HR-konsulter och personalkonsulenter i december. Utgångspunkten var hur HR kunde stödja och skapa förutsättningar för ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Erfarenheter och synpunkter på det gemensamma arbetssättet togs även emot från den partsammansatta gruppen (PSG), Helsingborgs stad och arbetsmiljöverket.

Enligt tidplanen ska arbetsmiljöprocessen beslutas under våren 2012.

Stäng

Incidenthantering

Läs mer

Stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet arbetade 2011 med att införa ett IT-stöd för incidenthantering. I det här incidenthanteringssystemet testades även systemet för rapportering av arbetsskador och tillbud och andra arbetsmiljörelaterade orsaker. Arbetet fortsätter under våren 2012.

Stäng

Till toppen