Personalredovisning 2011
“Varje år rekryteras cirka 100 nya chefer i Malmö stad”

Chef- och ledarskap i Malmö stad

Av Malmö stads cirka 20 000 medarbetare är cirka 1 000 chefer. Varje år rekryteras cirka 100 nya chefer i Malmö stad. Att vara chef är en roll som innebär en ständig utmaning. Det ställs stora krav på cheferna att dagligen leda verksamheten i förändring och utveckling med utgångspunkt i Malmö stads värdegrund och personalpolicy.

I en stor organisation som Malmö stad ges möjlighet att göra både specifika satsningar på vissa chefsgrupper och kommungemensamma satsningar för större grupper där ledarskapet får ett sammanhang och helhetsperspektiv.

Ledarcentrum inom stadskontorets HR strategiska avdelning genomför årligen, tillsammans med resurspersoner från andra delar av Malmö stad, utvecklingsprogram och aktiviteter riktade till olika chefsnivåer. Ledarcentrum medverkade under året i ett flertal externa sammanhang med fokus på ledarutveckling, vilket ledde till positiv uppmärksamhet för Malmö stad.

Arbetet under år 2011 utgick från tre olika områden: chefsförsörjning, ledarskapsutveckling och Engagemang för Malmö.

Chefsförsörjning

Utgångspunkten för arbetet var att ta till vara och stimulera intresset för ledarskap, samt underlätta och bidra till ökad kvalitet vid rekrytering av nya chefer på olika nivåer.

I maj avslutades den nionde omgången av utvecklingsprogrammet Framtida ledare med 32 deltagare från 18 förvaltningar. I augusti startade rekryteringen inför den tionde omgången. Intresset för programmet var stort med ca 300 deltagare vid två informationsmöten. I december meddelades 43 kandidater från 20 förvaltningar att de kommit med i programmet med start januari 2012.

Utvecklingsprogrammet omfattar 27 dagar och kommer att avslutas i maj 2013. Första halvåret har ett arbetsgivarperspektiv kring uppdraget att vara chef i Malmö stad. Programmet fokuserar därefter på att utveckla det personliga ledarskapet, coachning och olika ledningsverktyg. För de som prioriterades av förvaltningarna, men inte bereddes plats i programmet, planerade flera förvaltningar egna aktiviteter.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling handlar om att stärka och utveckla befintliga chefers personliga och professionella ledarskap i syfte att öka kvaliteten i verksamheten. Ledarskapsutveckling handlar alltså inte enbart om den enskilda chefens utveckling, det kommer även organisationen som helhet till godo.

Under året genomfördes introduktionsdagar för nytillträdda chefer vid två tillfällen. Vid dessa deltog cirka 100 personer. Här gavs information om stadens organisation, viktiga styr- och policydokument, ärende- och beslutsgång, arbetsgivarperspektiv, ekonomiförutsättningar samt rollen som chef i en kommunikativ organisation. Viktiga inslag var också att erfarna chefer i organisationen delade med sig av sina erfarenheter och att visionerna om Malmö stad som en långsiktigt hållbar och attraktiv stad lyftes fram.

I juni inleddes en ny omgång av utvecklingsprogrammet Ledningsstrategier i vardagen. Programmet är ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne med målet att utveckla den strategiska kompetensen hos deltagarna. Ett utvidgat nätverkstänkande möjliggjorde även medverkan för deltagare från MKB och Lunds kommun.

Arena LC, en arena för de som arbetar med ledarutveckling i Malmö stad, genomfördes för andra gången i mars. Syftet med Arena LC är bland annat att det ska bidra till en ökad samsyn kring stadens ledarutveckling, att samla erfarenheter kring alla förvaltningars arbete med ledarskap, att omvärldsspana gemensamt samt att informera om Ledarcentrums aktiviteter.

Flera förvaltningar hade egna ledarutvecklingsprogram/insatser. Innehållet varierade från specifika utbildningsinsatser till att vara mer allmänt inriktade mot ledar- och ledarskapsutveckling. De flesta förvaltningar hade även någon form av återkommande forum för att samla sina chefer kring aktuella ledarfrågor.

Medarbetarenkätens resultat 2011 visade att drygt hälften av Malmö stads chefer vid något tillfälle hade deltagit i ledarutvecklingsinsatser, internt eller externt.

Engagemang för Malmö

Arbetet med Engagemang för Malmö etapp III avslutades i maj 2011 då ett förslag till förnyad värdegrund lämnades till stadsdirektören. Stadskontoret fick i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna arbeta vidare med kommunikation kring den gemensamma värdegrunden.

Malmö stads ledarskapsdag

Läs mer

Den 17 november genomfördes den årliga Ledarskapsdagen för alla chefer i Malmö stad. Syftet med Ledarskapsdagen är att vara en mötesplats som inbjuder till inspiration och reflektion. Ett tema var arbetet med att vårda varumärket Malmö stad i förhållande till framtida medarbetare. Ett annat tema var utvecklingsskeenden i världen under de senaste åren. Det visades även filmer som speglade Malmö stads utveckling under flera decennier samt de ungas perspektiv på Malmö i dag. Här utdelades också, för tredje året i rad, priset för årets ledare i Malmö stad. Som tidigare år ingick även inslag från Malmös kulturliv.

Stäng

Ledartäthet

Antal medarbetare/chef -

Visa diagram

I Malmö stads strategier för friskare arbetsplatser framgår att Malmö stads chefer inte bör ha mer än 25 medarbetare.

Se diagram Antal medarbetare/chef.

70,4% av Malmö stads chefer hade 1–25 medarbetare, 11,7% hade 26–30 medarbetare, 12,4% hade 31–40 medarbetare och 5,6% hade fler än 40 medarbetare. Motsvarande siffror för 2010 var 71,2%, 10,8%, 10,5% respektive 7,5%.

Ledartätheten var lägre inom stadsdelsförvaltningarna än inom övriga förvaltningar. Cirka 40% av cheferna inom stadsdelarna hade fler än 25 medarbetare.

Se diagram Chefer, åldersstruktur.

Chef, ålderstruktur -

Visa diagram

Medelåldern bland Malmö stads chefer var 49,9 år och cirka 41% av cheferna återfanns inom intervallet 50–59 år. Cirka 66% av cheferna var kvinnor. Av Malmö stads 1 063 chefer hade 141 (13,3%) utländsk bakgrund, varav 98 (69,5%) var kvinnor.

Till toppen