Personalredovisning 2011

Vi som arbetar i Malmö stad

Antal medarbetare

Den 31 december 2011 var 20 521 medarbetare månadsanställda i Malmö stad, vilket innebar en ökning med 545 medarbetare jämfört med föregående år. Ökningen berodde bland annat på fortsatt utbyggnad av förskolan.

I årsredovisningen för Malmö stad 2011 redovisas ett annat mått på antalet medarbetare. Den beräkningen utgår från ett medeltal av antalet medarbetare under hela året.

Medeltal av antalet medarbetare omräknat till komprimerad heltid uppgick till 20 901. I denna uppgift ingår dessutom ett medeltal av antalet visstidsanställda med timlön under 2011 och avser faktisk tjänstgöringsgrad. (Med komprimerad heltid menas samtliga månadsanställdas tjänstgöringsgrad omräknat till heltidsbefattningar.)

Vid en jämförelse av medelantalet medarbetare 2011 och motsvarande siffra för 2010 var det en ökning med 679 jämfört med föregående år. Den genomsnittliga andelen visstidsanställda med timlön under året motsvarade 6,3%, vilket var en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år.

Antal månadsanställda, olika anställningsformer samt komprimerad heltid dec 2010 och 2011

Antal medarbetare 2010 2011 % förändring
Tillsvidareanställda 17 681 18 203 2,9
Visstidsanställda 2 295 2 318 1
Totalt antal månadsanställda 19 976 20 521 2,7
Komprimerad heltid 18 924 19 498 3

 

Med månadsanställd menas både tillsvidare- och visstidsanställda (vikarier, projektanställda, allmän visstidsanställning) med månadslön.

Antalet månadsanställda ökade med 545 medarbetare varav antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade med 522 och antalet medarbetare med tidsbegränsade anställningar ökade med 23.

Av medarbetarna var 18 203 tillsvidareanställda, vilket var 88,7% av de månadsanställda. År 2010 var motsvarande siffra 88,5%, vilket innebar att andelen tillsvidareanställda medarbetare ökade med 0,2 procentenheter.

Personalkostnaderna uppgick till cirka 8,9 miljarder kronor. Det utgjorde cirka 54% av Malmö stads kostnader år 2011.

Antal månadsanställda, respektive förvaltning december 2010 och 2011

Antal månadsanställda 2010 2011 % förändring
Stadskontoret 258 262 1,6
Serviceförvaltningen 1 298 1 457 12,2
Fastighetskontoret 78 76 -2,6
Gatukontoret 222 235 5,9
Miljöförvaltningen 133 144 8,3
Stadsbyggnadskontoret 183 196 7,1
Utbildningsförvaltningen 1 684 1 696 0,7
Kulturförvaltningen 395 399 0,1
Fritidsförvaltningen 219 229 4,6
Sociala resursförvaltningen 929 968 4,2
Centrum SDF 1 576 1 655 5,0
Södra innerstaden SDF 1 476 1 516 2,7
Västra innerstaden SDF 1 378 1 425 3,4
Limhamn-Bunkeflo SDF 2 012 2 100 4,4
Hyllie SDF 1 813 1 795 -1,0
Fosie SDF 2 300 2 340 1,7
Oxie SDF 647 675 4,3
Rosengård SDF 1 630 1 570 -3,7
Husie SDF 936 979 4,6
Kirseberg SDF 934 911 -2,5

 

De flesta stadsdelsförvaltningar ökade antalet medarbetare under året. Centrum SDF ökade med 79 medarbetare. Ökningen berodde främst på fortsatt utbyggnad av förskolan.

Serviceförvaltningen ökade med 159 medarbetare. Ökningen berodde till stor del på överföring av AIC (Arbets- och integrationscentra) från stadsdelsförvaltningarna.

Rosengård SDF minskade med 60 medarbetare. Minskningen berodde huvudsakligen på verksamhetsöverföring.

Kirseberg SDF minskade med 23 medarbetare. Minskningen berodde på avveckling av korttidsverksamheten.

Till toppen