Personalredovisning 2011

Kommunfullmäktige har antagit tre inriktningsmål inom personalområdet som syftar till att Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen
Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att öka servicen till Malmöborna. Vi ska därför sträva efter att öka rekryteringen av medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk. Andelen medborgare i Malmö med utländsk bakgrund var 41% 2012-01-01. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund av de 20 521 månadsanställda uppgick till 5 760 medarbetare 2011-12-31 (28,1%). Det var en ökning från föregående år med 0,7 procentenheter. Läs mer under avsnitt Vi som arbetar i Malmö stad  / Mångfald.

Alla medarbetare i Malmö stad ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Alla medarbetare ska kunna arbeta heltid eller få önskad tjänstgöringsgrad utifrån önskemål och verksamhetens behov. Genom att ge medarbetare möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad förbättras även förutsättningen för en jämnare könsfördelning. Antalet ofrivilligt deltidsanställda var vid årets slut 81 medarbetare. Detta var en ökning med 35 medarbetare jämfört med 2010. Läs mer under avsnitt Lön och arbetstid  / Tjänstgöringsgrad.

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad
Under 2011 påbörjades arbetet med en fördjupad arbetsvärdering. Arbetet har involverat HR-konsulter och chefer inom olika verksamheter på samtliga förvaltningar. Syftet är att ta fram kommungemensamma värderingar för Malmö stads befattningar. Arbetet kommer att slutföras under första halvåret 2012. Lönekartläggning med den fördjupade arbetsvärderingen som grund kommer att genomföras under 2012. Läs mer under avsnitt Lön och arbetstid  / Lönekartläggning.

Till toppen