Personalredovisning 2011

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2011 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna! De olika områdena beskrivs i text och utifrån ett statistiskt material.

I den mån tillgänglig statistik finns på intranätet Komin har den använts. Övrigt statistiskt material är framtaget från IT-stödet Personec P. På grund av övergången till nytt HR-system med tillhörande IT-stöd har visst statistiskt underlag påverkats. Detta innebär bland annat att vissa jämförelser mellan olika år inte kan göras. Detta framgår som noterad anmärkning vid aktuell statistik.

Nedan följer en kort summering av innehållet:

  • Antalet månadsanställda var 20 521, vilket var en ökning med 545 medarbetare.
  • 1 444 annonser publicerades, vilket var en minskning med 21,5% jämfört med föregående år.
  • Antalet ansökningar som kom in via Lediga tjänster var 103 465, i genomsnitt 72 sökande per annons.
  • Andelen medarbetare med heltidstjänstgöring var 81,7%, vilket var en ökning jämfört med 2010 då siffran var 80,9%.
  • Personalkostnaderna för 2011 var cirka 8,9 miljarder kr, vilket utgjorde cirka 54% av Malmö stads kostnader.
  • Antalet chefer med personal- och verksamhetsansvar var 1 063 och 70,4% av dessa hade 1–25 medarbetare, övriga 29,6% hade mer än 25 medarbetare.
  • 77,2% av medarbetarna var kvinnor, jämfört med 77,3% 2010.
  • Genomsnittsåldern för Malmö stads medarbetare var 44,5 år, vilket var en minskning med 0,1 år sedan 2010.
  • Andelen månadsanställda med utländsk bakgrund motsvarade 28,1%, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter.
  • Under perioden 2002–2011 minskade sjukfrånvaron med 47%. Under 2011 hade 35,4% av medarbetarna ingen sjukfrånvaro.

 

Till toppen