Årsredovisning 2011

Ekonomi

Resultatet för 2011 uppgick till 492 Mkr jämfört med 516 Mkr föregående år. Verksamhetens nettokostnader ökade i något snabbare än intäkterna från skatter och generella bidrag.

Av den totala resultatet var +333 Mkr hänförligt till verksam-heterna medan +159 Mkr avsåg skatter, generella bidrag och finansnetto. Av verksamhetens resultat berodde 230 Mkr på realisationsvinster.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det innebär att extraordinära poster och realisationsvinster skall frånräknas årets resultat. Från årets resultat har också exkluderats effekten av sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskulden. Resultatet för år 2011, justerat enligt kommunallagens krav, visar att kommunen överträffar kravet på ekonomisk balans med 344 Mkr.

De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling. Målet för god ekonomisk hushållning för åren 2008 – 2011 uppgår till cirka 400 Mkr. Detta mål överträffas med 1,6 miljarder kronor. Det kan därmed slås fast att Malmö haft en god ekonomisk utveckling enligt den av kommunfullmäktige fastställda definitionen.

Årets investeringar uppgick till 1 180 Mkr vilket var 543 Mkr lägre än under föregående år. Investeringsvolymen mätt som andel av nettokostnaderna upp-gick till 9 % vilket var lägre än under tidigare år.

Med hjälp av resultatet på 492 Mkr och avskrivningar på 651 Mkr kunde 97 % av investeringarna under året finansieras med medel från den löpande verksamheten.

Under året uppgick medelantalet anställda till 20 901 vilket var en ökning med 679 jämfört med föregående år.

Verksamhet

En utredning tillsattes i slutet av 2011 som bland annat utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv ska belysa hur en mer ända-målsenlig skolorganisation kan utformas. Bakgrunden är dels skolinspektionens beslut och tillsynsrapport om Malmös skolor, dels den ambition för barn och unga som uttrycks i Malmö stads styrdokument t ex budgetdokumentet. Vidare utgår utredningen från och tar hänsyn till den nya skollag som trädde i kraft den 1 juli 2010 och började tillämpas den 1 juli 2011.

Under året har det skett en utveckling av systematiskt kvalitets-arbete, innefattande implementering av nya skoladministrativa system inom samtliga skolformer. Vidare har en kartläggning av lärarbehörigheter och lärarlegitimation genomförts. Den nya skollagstiftningen, ny skollag, skolförordningar, läroplaner och ny betygsskala har börjat tillämpas 1 juli.

Förskoleutbyggnaden fortsatte under 2011. Antalet barn i förskola ökade med 900. Trots kraftig ökning av antalet barn har förskolan kunnat erbjuda plats inom lagstadgad tid. Behovstäckningen var 98,5 % under året.

Förskolornas öppettider regleras från den 1 september. Då blev det även möjligt att erhålla barnomsorg för förskolebarn nattetid.

Under hösten infördes en progressiv avgiftsmodell för förskola och fritidshem som innebar lägre avgifter för låginkomsttagare.

Antalet elever i grundskola var 120 fler än föregående år. Det var framförallt antalet 6-åringar som ökade. Ökningen av antalet elever i förskoleklass har främst skett inom den kommunala verksamheten. För elever i åk 1-9 har viss förskjutning skett från kommunal till fristående.

Efterfrågan på skolbarnsomsorg har fortsatt att öka. År 2011 ökade antalet barn i skolbarnsomsorgen med 700 jämfört med föregående år.

Utbildningsresultatet inom gymnasieskolan är på helheten nästan oförändrad. Andelen elever vid Malmös kommunala gymnasie-skolor som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år med slutbetyg från ett nationellt program är 83,3 % vilket innebär en minskning med 0,5 % sedan 2010.

Hösten 2011 började de första eleverna i den nya gymnasieskolan – GY11. De tidigare programmen ersattes av sex högskole-förberedande program, tolv yrkes-program och fem introduktionsprogram.

Det totala antalet Malmöungdomar i gymnasieskola (exkl. uppföljningselever) minskade med 600 elever mellan 2010 och 2011. Minskningen skedde i den kommunala gymnasieskolan.

Antalet elever i Malmös kommunala gymnasieskolor minskade med nästan 900 jämfört med föregående år. Likt tidigare år ökade elevantalet hos de fristående gymnasieskolorna, vars andel nu uppgår till 34 %.

Den årliga kartläggningen av hemlösa i oktober visade att antalet hemlösa upp-gick till 1 039 vuxna personer, vilket är 139 fler än föregående år. Antalet hem-lösa barn ökade med 44 till 224, vilket är det största antalet under de år de årliga hemlöshetsräkningarna har genomförts. Den totala nettokostnaden för boende för hemlösa uppgick till 153 Mkr, vilket är en ökning med 14 % jämfört med 2010.

De senaste sju åren har andelen i befolkningen över 65 år med insatser ökat från 16 % till drygt 20 % de senaste åren. I genomsnitt under 2011 omfattades drygt 9 200 personer av äldreomsorgen, vilket är samma nivå som 2010

Den höga efterfrågan på LSS-bostäder kvarstår och en hög utbyggnadstakt är fortsatt en prioriterad fråga. Under 2011 har antalet lägenhetsanvisningar ökat med 65 % i jämförelse med föregående år. I december 2011 stod 39 personer i kö för att få LSS-bostad, varav 22 personer väntat längre än tre månader.

Kostnaderna för ekonomisk hjälp ökade för fjärde året i rad och slutade på 815 Mkr.

Arbetet med Områdesprogrammen för ett socialt hållbart Malmö fortlöper och under året har arbetet utökats med ett femte område – Segevång i Kirseberg stadsdel. Under 2011 har en lång rad insatser med stor variation genomförts; skalan löper från operativa nedslag till omfattande strategiska arbeten. Insatser med fokus på lärande och arbete har dominerat under 2011.

2011 2010 2009 2008 2007
Folkmängd 31/12 298 963 293 909 286 535 280 801
Kommunalskatt, kr 20,84 20,84 20,84 20,84 20,84
Landstingsskatt, kr 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
Medelantalet anställda i kommunen 20 901 20 225 19 929 20 062 20 324
Verksamhetens nettokostnader, Mkr -13 138 -12 719 -11 882 -11 688 -11 009
Resultat före extraordinära poster, Mkr 492 516 594 424 418
Årets resultat, Mkr 492 516 594 424 418
Investeringar, Mkr 1 180 1 723 1 824 1 102 1 238
Likviditet, Mkr 719 1 100 2 070 2 365 2 476
Soliditet, % 65 67 67 67 63

Till toppen