Årsredovisning 2011

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till kommun-fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Revision av styrelse och nämnder

Vi har granskat räkenskaper, verksamhet och intern kontroll för år 2011. Resultatet av kommunstyrelse- och nämndgranskningen redovisas i revisionsrapporter och årsrapporter som överlämnats till respektive styrelse och nämnd.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den in-riktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvars-prövning.

Omfattningen och inriktningen av årets granskning sammanfattas i vår årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Revision av kommunala aktiebolag, stiftelser

och kommunalförbund

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter avges för i bilaga nämnda kommunala aktiebolag. För stiftelserna och kommunalförbunden avges revisionsberättelser.

Årsredovisning

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi riktar liksom föregående år kritik mot stadsdelsfullmäktige Hyllie, Centrum, Södra Innerstaden, Fosie, Kirseberg, Rosengård, Husie och Oxie för att resultaten i grundskolan är otillräckliga och i en del fall oacceptabla.

Vi instämmer i den kritik som har uttalats av Skolinspektionen efter genomförd tillsyn av förskole-, särskole- och grundskoleverksamheterna. Vi riktar därmed även kritik mot samtliga stadsdelsfullmäktige och särskilt allvarlig kritik mot kommunstyrelsen för bris-ter i styrning, ledning, uppföljning och kontroll av dessa verksamheter.

Vi anser också att kommunstyrelsen måste säkerställa att kommunens IT-säkerhet ut-vecklas samt att policy och riktlinjer efterlevs.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsen och nämndernas in-terna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen. När det gäller målen för verksamheten finns det ett flertal mål där måluppfyllelse är svår att bedöma eller inte har uppnåtts.

Ansvarsprövning

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder an-svarsfrihet.

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2011 godkänns.

Vi åberopar bifogade årsredogörelse och rapporter.

Malmö 2012-03-23

 

Sten Dahlvid                                                    Per Lilja

Anneli Bojesson                                               Sven-Åke Carlén

Claes Carlsson                                                 Bertil Ekelund

Göran Hellberg                                                Gösta Larsson

Tomas Nordin                                                  Berit Sjövall

Berit Söderholm                                               Robabeh Taeri

Sten Dahlvid har inte deltagit i revisionen av kulturnämnden på grund av jäv.
Anneli Bojesson
har inte deltagit i revisionen av kulturnämnden på grund av jäv.
Berit Sjövall
har inte deltagit i revisionen av valnämnden på grund av jäv.

Bilaga till revisionsberättelsen

Kommunala aktiebolag, stiftelser och kommunalförbund


Helägda bolag

Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Stadsteater AB
Malmö Symfoniorkester AB
Minc i Sverige AB
MKB Fastighets AB med dotterbolaget
MKB Net AB
Jungmannen AB
Vagnparken i Skåne AB (VISAB)

Delägda bolag

Kommunassurans Syd AB
Malmö Opera och Musikteater AB
Medeon AB
Skånes Dansteater AB
Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV med dotterbolagen
SYSAV Industri AB
SYSAV Utveckling AB
Sydvatten AB

Stiftelser

Stiftelsen Kockum Fritid
Stiftelsen Malmö Sommargårdar

Kommunalförbund

Räddningstjänsten Syd

*   VA Syd

Finansiellt samordningsförbund

Samordningsförbundet FinSam i Malmö

Stäng

Till toppen