Personalredovisning 2011

Malmö stad rekryterar och utvecklar

Malmö stads varumärke som arbetsgivare

Malmö stad arbetar på olika nivåer med sitt arbetsgivarvarumärke (employer branding). Det handlar om att synliggöra verksamheter och skapa intresse för organisationen.

Det arbetet sker både internt och externt. Exempel på det interna arbetet 2011 var de åtgärder som togs fram utifrån medarbetarenkätens resultat, mångfaldsspelet, spridning av tidskrifter med verksamhetsexempel inom våra stora verksamhetsområden och ledarskapsutveckling, både på gemensam nivå och på förvaltningsnivå. Externa aktiviteter var främst marknadsföring som bioreklam, tidningsannonser och bilagor, deltagande i attitydundersökningar och information på Facebook. Utöver detta syntes även Malmö stad i samband med:

  • Saco-mässan
  • utbildningsförvaltningens gymnasiemässa där vårdguider deltog
  • ”Förskolan i fokus”-mässan
  • arbetsmarknadsdagar på Malmö högskola, högskolan Kristianstad och Lunds universitet
  • presentation av Malmö stad i kataloger som gick ut till grundskolor och gymnasier
  • Nationella attitydundersökningar till studenter och unga akademiker om attraktiva arbetsgivare, inklusive annonsartiklar som presenterade Malmö stad i bilagor till Dagens Industri och Svenska Dagbladet.

Rekryteringsläget

2011 minskade antalet annonser jämfört med 2010. Antalet ansökningar per annonsering ökade från 47 till 72.

År
Antal

annonser

Antal
tjänster

Antal
ansökningar
Antal
ansökningar
per annons
2008 1 784 - 90 253 50
2009 1 350 - 75 117 56
2010 1 840 2 762 87 296 47
2011 1 444 2 101 103 465 72

 

De yrkesgrupper som rekryterades främst fanns inom pedagogiskt arbete 1 071 (2010/654), vård och omsorg 149 (2010/232), administration och ekonomi 123 (2010/118) samt socialt arbete 268 (2010/272).

Nyrekrytering - tillsvidareanställda

Visa diagram

Se diagram Nyrekrytering – tillsvidareanställda.

Nyrekryteringen av tillsvidareanställda var högst i åldersgruppen 30-39 år och motsvarade 32,5% av det totala antalet. Totala andelen män som nyrekryterades till tillsvidareanställningar var 22,9%, vilket var något högre än andelen män inom gruppen tillsvidareanställda, totalt 22,8%. (Med nyrekrytering av tillsvidareanställda menas medarbetare som är nya på förvaltning eller haft vikariat/projekt inom Malmö stad innan tillsvidareanställningen.)

Fortsatt satsning mot ungdomsarbetslösheten

Under 2011 fortsatte delar av den särskilda satsning mot ungdomsarbetslöshet som gjordes under 2010 med samlingsnamnet Unga Malmö.

Ung i sommar, utbildningsförvaltningens sommarverksamhet för ungdomar mellan 16 och 19 år, fick utökat anslag och kunde både höja praktikersättningen och antalet praktikplatser. Under 2011 var 2 588 ungdomar ute i fyra veckors praktik.

SEF Unga, serviceförvaltningens parallella ungdomsförvaltning där arbetssökande 18-24-åringar fått sexmånadersanställningar, fick 2011 en permanent fortsättning med 75 anställningar.

Praktik unga blev det nya namnet när Praktik till 1000 blev en permanent verksamhet under 2011. Målgruppen fastställdes till ungdomar 18-25 år i fortsatt regi av serviceförvaltningen. 922 ungdomar fick under 2011 en praktikplats genom Praktik Unga.

Omställning och omstrukturering

I början av året fanns runt 24 medarbetare tillgängliga för ny placering. I slutet av maj ökade antalet till 121, varav 53 inom Kirseberg SDF och 42 inom utbildningsförvaltningen. I december var 37 medarbetare tillgängliga för ny placering, varav 19 i Kirseberg SDF och 6 inom utbildningsförvaltningen.

2011 års omstruktureringsanslag uppgick till 29 miljoner kronor. Omstruktureringsanslaget gav nämnder en möjlighet att vid strukturella förändringar ansöka om medel för att finansiera övergångskostnader, exempelvis lokalkostnader. Med övergångskostnader vid omställning menas att utöver lönekostnader kan även kostnader för utbildning eller annan kompetensutveckling ingå. Omstruktureringsanslaget kan dessutom finansiera insatser för att medarbetaren ska få möjlighet att pröva ett nytt yrke. Ett antal äldre medarbetare fick särskild avtalspension eller avgångsvederlag, vilket möjliggjorde ökad anställningstrygghet för yngre medarbetare.

Under 2011 skedde bland annat följande större förändringar som förväntades medföra omställningskostnader som skulle belasta omstruktureringsanslaget:

  • Förändringen kring stadens AIC (Arbets- och integrationscentra). Fem geografiska kontor med stadsdelstillhörighet, reducerades till två med tillhörighet till serviceförvaltningen från och med 2011-03-01. Fosie SDN och Centrum SDN tilldelades 1,8 miljoner kronor.
  • Lägga ner, förändra och slå samman gymnasieskolor på grund av minskat elevunderlag beroende på demografiska skäl och på konkurrens från fristående gymnasier. Utbildningsnämnden tilldelades 9 miljoner kronor.
  • Kirsebergs tre korttidsenheter stängde successivt tre avdelningar under året. Kirseberg SDN tilldelades 9,2 miljoner kronor.
  • Skolverksamheterna i Rosengårds stadsdel omorganiserades. Rosengård SDN tilldelades 2,5 miljoner kronor.

Vid årsskiftet återstod cirka 3,5 miljoner kronor att använda för fortsatt omställningsarbete 2012. De beslutade medlen fördelade sig enligt nedan.

Lönekostnad 3 270 000
Avgångsvederlag 6 013 000
Särskild avtalspension 6 019 000
Omställningsstöd 3 465 000
Lokalkostnader 6 795 000
Summa 25 562 000

 

Pensionsavgångar

Pensionsavgångar -

Visa diagram

Under 2011 avgick 299 personer som hade uppnått pensionsålder, vilket motsvarade 1,6% av de tillsvidareanställda medarbetarna.

Se diagram Pensionsavgångar.

Under den kommande tioårsperioden beräknas 3 682 tillsvidareanställda medarbetare (2 800 kvinnor och 882 män) att avgå med ålderspension beräknat på 67 år, 20,2% av det totala antalet. Det årliga antalet pensionsavgångar är svårbedömt, då den enskilde medarbetaren själv bestämmer sin pensionsavgång mellan 61–67 år.

Till toppen