Välfärdsredovisning 2011
“Malmö är en av de snabbast växande storstäderna i Sverige”

Planeringsdirektören har ordet

2011 var året då Malmös befolkning översteg 300 000 människor. Malmö är en av de snabbast växande storstäderna i Sverige vilket visar på den framgångsrika resan Malmö gjort från en industristad i kris till en attraktiv och växande kunskapsstad.

2011 var också året då ”Kommission för ett socialt hållbart Malmö” drog igång. Kommissionens arbete tar avstamp i Marmot kommissionen som levererade rapporten ”Closing the gap in a generation” som upplyste världen om den ohållbara situation som ojämlikheter i hälsa utgör.

Malmö som under året satt social hållbarhet högst på agendan där både Kommissionen och ”Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö” går i spetsen för det intensifierade arbetet som syftar till att ge alla malmöbor lika förutsättningar till välfärd och hälsa. Engagemanget från stadens sida visar att de skillnader i hälsa, livslängd och förutsättningar som finns bland malmöborna inte accepteras. Riktade insatser där välfärden är som lägst balanseras med generella insatser för malmöborna. Samtidigt är det viktigt att även studera strukturella faktorer som kan påverka människors möjligheter att få en bra utbildning, ett bra boende och ett arbete.

En hållbar stadsutveckling innebär en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling. De tre hållbarhetsdimensionerna måste ses som beroende av varandra. Kopplingen mellan välfärd och tillväxt får därmed allt större betydelse för den kommunala planeringen varför Malmö arbetar både för att utjämna hälsoskillnader och samtidigt stärka Malmös roll som tillväxtmotorn i Öresundsregionen. Med Citytunneln och den nya arenan på plats har det öppnats upp för helt nya möjligheter till rörelse och tillväxt inom staden. Det visas tydligt genom de stora utbyggnadsplaner som börjar ta form i Hyllie, med planerade bostäder och köpcentret Emporia i spetsen.

Statistiken i välfärdsredovisningen är kopplad till de nationella folkhälsomålen för att kunna ge en bred bild av folkhälsoläget i Malmö. Välfärdsredovisningen är därför ett viktigt verktyg för att kunna följa utvecklingen av malmöbornas välmående. För att ytterligare visualisera statistiken har spindeldiagram tagits fram för respektive stadsdelar.

Barn och unga är en viktig utgångspunkt för den kommunala planeringen. Budgeten för Malmö stad 2012 lägger stor vikt vid ungas situation och förutsättningar för att skapa sig en bra utbildning, en bostad och ett arbete. Den senare delen i välfärdsredovisningen är därför en fördjupning och analys kring ungas situation på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden med syfte att inspirera till fördjupade diskussioner.

Jan Haak, Planeringsdirektör, Malmö stad

Till toppen