Årsredovisning 2011
“Malmös ekonomiska utveckling har varit god under en längre tid och även så under 2011”

Ekonomi och resultat

En ekonomi i balans samt en väl fungerande upp­följning och utvärde­ring av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att Malmö stad med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling.

 


Här kan du läsa sammanställning av Malmö stads ekonomiska resultat för 2011. Resultatet för 2011 uppgick till 492 Mkr jämfört med 516 Mkr föregående år. Av det totala resultatet var +333 Mkr hänförligt till verksamheterna medan +159 Mkr avsåg skatter, generella bidrag och finansnetto. Av verksamhetens resultat berodde 230 Mkr på realisationsvinster.

ÅRETS RESULTAT 0 492 492
Mkr Budget vid årets slut Bokslut Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader -13471 -13138 333
Skatteintäkter 9487 9619 132
Generella stadsbidrag och utjämning 3969 3953 -16
Finansiella intäkter 78 162 84
Finansiella kostnader -63 -104 -41
Resultat före extraordinära poster 0 492 492
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

 

Klicka i vänstermenyn för att läsa mer

Till toppen