Årsredovisning 2011
“Att motverka utsatthet, otrygghet, arbetslöshet och ökade sociala klyftor är prioriterade frågor”

Malmö stad

Året som gått

Malmö är på väg mot målet att bli en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad. Stadens alla utmärkelser när det gäller ekologisk hållbarhet visar att vi kommit långt på vägen. Under året fick Malmö pris av norska stiftelsen Idébanken för det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling. Den kontinuitet som finns i Malmö och som är så framgångsrik finns inte i många andra städer.


Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen kan du läsa om hur det gick för konjunkturen, befolkningen, ekonomin, medarbetarna, de kommunala bolagen och de kommunala entreprenaderna i Malmö stad under 2011.

Läs mer

Finansiella mål

Målet är att uppfylla kommunallagens balanskrav. Resultatet för år 2011, justerat enligt kommunallagens krav, visar att vi uppfyller kravet på ekonomisk balans med 344 miljoner kronor.

Läs mer

Mål för verksamheten

För att utvärdera graden av måluppfyllelse av kommun-fullmäktiges mål har det definierats ett antal parametrar som ska mätas, analyseras och rapporteras i delårsrapporter och årsredovisning.

Läs mer

Verksamheten

Här kan du läsa en översiktlig redogörelse för verksamheten i Malmö stad under 2011. En mer utförlig beskrivning av verksamhet och ekonomi kan erhållas från respektive nämnds egen årsanalys.

Läs mer

Till toppen