Välfärdsredovisning 2011

Bilaga 1 – Case

Denna bilaga utgörs av två fördjupningar, ”case”, som problematiserar och analyserar kring ungas situation på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden i Malmö. Barn och unga är en viktig utgångspunkt för den kommunala planeringen varför det är viktigt att belysa de problem flera unga upplever när de ska etablera sig i samhället. Samtidigt finns det potential att frigöra bland unga genom att skapa förutsättningar för alla att finna sin plats i samhället, i skolan och på arbetsmarknaden.

Läs mer


Bilaga 2 – Spindeldiagram

I denna bilaga redovisas de 22 spindeldiagram som är framtagna med hjälp av Region Skåne. Spindeldiagrammen hjälper oss att se spridningen mellan stadsdelarna samt hur indikatorerna ger
utslag i respektive stadsdel jämfört med tidigare mätningar. Spindeldiagrammen visar hur en
stadsdels utfall skiljer sig från Malmösnittet. Bilagan innehåller en beskrivning i hur man utläser
diagrammen samt vad Malmösnittet står för i respektive indikator.

Läs mer


Statistiskt underlag

Statistiskuppgifterna i redovisningen är hämtade från följande verksamheter, register och undersökningar.

Brottsförebyggande rådet

Statistikdatabasen – Trygghet – inbrott, misshandel

Malmö stad

Malmö stads elevregister ELIT
- Behörighet till gymnasieskolan

Malmö stadskontor
- Hemlöshetsräkningarna
Hemlöshet (unga)
Hemlöshet (vuxna)

Verksamhetsstatistik, IoF-statistik
- Ekonomiskt bistånd

Rapporten Obligatoriska skolan
- Nationella prov i skolår 5

Undersökningen Malmöelevers levnadsvanor
- Användning av preventivmedel
- Delaktighet och inflytande
- Fysisk aktivitet på fritiden (unga)
- Föreningsdeltagande
- Konsumtion av alkohol (unga)
- Konsumtion av läsk och saft
- Missbruk/användning av narkotika (unga)
- Rökning (unga)
- Sex- och samlevnadsundervisning i skolan
- Skolk
- Skoltrivsel
- Snusning

Rapportering från respektive stadsdel
- Simkunnighet

Polismyndigheten i Skåne

Malmö stad och Polisens trygghetsmätning
- Trygghet – otrygghet

Region Skåne

Barnhälsovården Sydvästra Skåne
- Årsstatistik
Vaccinationer

Folktandvården Skåne
- Tandhälsa

Smittskydd Skåne
- Årsstatistik
Klamydiafall (Malmönivå)

Avdelningen för folkhälsa och miljö
- Barndatabasen
Ekonomisk stress
Trångboddhet (unga)

Inrapportering av uppgifter från skolhälsovården i Malmö
- Övervikt (unga)

Skaderegistret PASIS
- Olycksfall

Undersökningen Folkhälsa i Skåne
- Anspänd arbetssituation
- Emotionellt stöd
- Frukt och grönsaker
- Fysisk aktivitet på fritiden (vuxna)
- Förtroende för samhällsinstitutioner
- Konsumtion av alkohol (vuxna)
- Missbruk/användning av narkotika (vuxna)
- Psykisk hälsa
- Rökning (vuxna)
- Socialt deltagande
- Tillit
- Trångboddhet (vuxna)
- Övervikt (vuxna)

Rädda Barnen

Årsrapport – Barns ekonomiska utsatthet
- Ekonomiskt utsatta barn

Skolverket

Databas för jämförelsetal
- Fullföljandegrad gymnasiet (Malmönivå)

Socialstyrelsen

Officiell statistik
- Tonårsaborter (Malmönivå)

Statens folkhälsoinstitut

Kommunala basfakta
- Ohälsotal

Statistiska centralbyrån

Arbetsmarknadsstatistik
- Förvärvsfrekvens

Befolkningsstatistik
- Beräknad medellivslängd
- Bostäder
- Malmöbor/befolkning med utländsk bakgrund
- Åldersfördelning i Malmö samt i respektive stadsdel

Inkomststatistik
- Inkomst

Kommunala valen
- Valdeltagande

Utbildning och forskning – Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
- Kvalitén inom förskolan

Utbildningsregistret
- Utbildningsnivå

Valmyndigheten

Europaparlamentsvalet
- Valdeltagande


Till toppen