Årsredovisning 2011

Not 11

Finansiella anläggningstillgångar

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Aktier och andelar 437 436 46 47
Bostadsrätter 12 10 12 10
Långfristiga fordringar 1 867 1 233 1 420 1 778
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 316 1 679 1 478 1 835
AKTIER OCH ANDELAR
Anskaffningsvärde aktier och andelar 436 428 47 39
Årets försäljningar -5 -1
Årets investeringar 1 8 4 9
Årets av- och nedskrivningar
Förändring fordran på intressebolag
Utgående bokfört värde aktier och andelar 437 436 46 47

 

Specifikation avseende aktier

Malmö stad

Antal Ägarandel
%
Norm
värde
Bokfört
värde
2011
Bokfört värde 2010
HELÄGDA BOLAG
MKB Fastighets AB 15 000 000 100 1 500 248 248
Malmö Kommuns Parkerings AB 2 500 100 3 3 3
Stadsberget 1 (fd Kulturkoncernen) 20 000 100 2 1 1
Malmö Stadsteater AB 5 000 100 5 5 5
Malmö Symfoniorkester AB 5 000 100 5 5 5
Vagnparken i Skåne AB, VISAB 10 000 100 1 1 1
Malmö Frihamns AB* 800 100 1 1
Summa 264 263
* Malmö Frihamns AB har under 2011 överförts till Malmö stad från Malmö Hamn AB som likviderats under året.
DELÄGDA BOLAG
Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag, SYSAV 15 174 45,98 15 3 3
Sydvatten AB 1 506 587 35,68 151 141 141
Copenhagen Malmö Port AB 989 100 27,5 27 13 13
Malmö Opera och Musikteater AB 2 000 10 2 2 2
Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
12 826 20,6 13 13 13
Summa 172 172
ÖVRIGA BOLAG 1 1
TOTALT 437 436

 

Sammanställd redovisning

Antal Ägarandel
%
Norm
värde
Bokfört
värde
2011
Bokfört värde 2010
Bolag ägda av Malmö stad
Stadsberget 1 (fd Kulturkoncernen) 20 000 100 2 1 1
Malmö Opera och Musikteater AB 2 000 10 2 2 2
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 12 826 20,6 13 13 13
Malmö Frihamns AB* 800 100 1 1
Övriga bolag 2 2
Summa 19 18
Bolag ägda av Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag SYSAV
PULS
Planerad Underhållsservice AB
15 000 50 1 10 9
ÅGAB Syd AB 2 000 40 3 3
Kretsloppsparken i Kristianstad AB** 4
Carl F AB 2 500 25 9 12 10
KS Recycling AB 3 500 50 2 2
Sydskånes Energikonsult AB 500 25
Summa 27 28
Bolag ägda av Malmö Hamn AB
Malmö Frihamns AB * 800 100 1 1
Summa 1
TOTALT 46 47

* Malmö Frihamns AB har under 2011 överförts till Malmö stad från Malmö Hamn AB som likviderats under året.

** Såld under 2011.

Bostadsrätter

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Anskaffningsvärde bostadsrätter 12 10 12 10
Ackumulerade avskrivningar bostadsrätter -2 -2
Årets investeringar bostadsrätter
Omklassificering av tillgångar 2 2
Utgående bokfört värde bostadsrätter 12 10 12 10

I Malmö stads redovisning 2011 har 2 Mkr omklassificerats från mark, byggnader och tekniska anläggningar till finansiella anläggningstillgångar.

Långfristiga fordringar

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Vagnparken i Skåne AB, VISAB 132 101
Malmö Kommuns Parkerings AB 557 394
VA Syd, kommunalförbund 782 816 194 167
Stiftelsen Kockum Fritid 5 5 5 5
Ekonomiska/ideella föreningar och stiftelser 12 23 12 22
MKB Fastighets AB 494
Malmö stad 43 45
Husbyggnadsvaror HBV förening 5 5
Banker 4 9
KS Recycling AB 9 14
Obligationer 1 156 1 511
Bjuvs Kommun 2 2
Summa 1 982 1 339 1 430 1 780
Avgår kommande års amortering -115 -106 -10 -2
Summa långfristig utlåning 1 867 1 233 1 420 1 778

Kommunfullmäktige har beslutat om följande låneramar:

  • VISAB 150 Mkr
  • Malmö Kommuns Parkerings AB 600 Mkr
  • VA Syd 1 200 Mkr
  • MKB 6 000 Mkr
  • Övriga externa parter 61 Mkr

Not 12

Förråd mm

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Förråd 41 37 46 42
Exploateringsfastigheter 517 377 517 377
Summa förråd mm 558 414 563 419
Ingående värde exploateringsfastigheter 377 378 377 378
Årets försäljning -178 -18 -178 -18
Årets exploatering 371 33 371 33
Värdering pågående exploatering -50 -50
Omklassificeringar -3 -16 -3 -16
Utgående värde exploateringsfastigheter 517 377 517 377

Utöver årets försäljning ovan ingår vinster om 196 Mkr (17 Mkr år 2010) bland verksamhetens intäkter.

Försäljningsinkomster överstigande nedlagda exploateringskostnader, 462 Mkr (608 Mkr 2010) redovisas som förutbetalda, se not 18.

Av omklassificeringen i Malmö stads redovisning 2011 är 1 Mkr överfört till mark, byggnader och tekniska anläggningar (anläggnings­tillgång) och 2 Mkr avser gatukostnadsersättning som förts över till långfristiga skulder.

Not 13

Fordringar

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Kundfordringar 159 208 249 302
Fordringar hos staten 226 272 318 282
Fordran mervärdeskatt 133 155 145 163
Övriga kortfristiga fordringar 198 211 81 204
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 917 570 1 003 664
Summa fordringar 1 633 1 416 1 796 1 615

 

Not 14

Eget kapital

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Eget kapital vid årets början 11 581 11 065 14 168 13 709
Årets resultat 492 516 539 564
Varav reserverat för sociala investeringar 50 50
Övrig förändring 11 -33
Summa eget kapital 12 073 11 581 14 718 14 240

Differens mellan ingående balans 2011 och utgående balans 2010 i eget kapital i den sammanställda redovisningen beror på att Malmö Hamn AB har likviderats under 2011, se vidare under sammanställd redovisning.

Malmö stad är sedan 2011-01-01 direktägare i Copenhagen Malmö Port AB (CMP AB). Tidigare var Malmö stads ägande indirekt via Malmö Hamn AB som var direktägare (50%) i CMP AB. I den sammanställda redovisningen för 2010 beräknades Malmö stads indirekta anskaffningsvärde för CMP AB till 33 Mkr. Under 2011 har anskaffningsvärdet för CMP AB fastställts till 12,7 Mkr, vilket motsvarar Malmö stads tidigare anskaffningsvärde för Malmö Hamn AB. Anskaffningsvärdet för CMP AB har således justerats ned med 20,3 Mkr i den sammanställda redovisningen under 2011. Tillsammans med anskaffningsvärdet för det likviderade Malmö Hamn AB har det totala anskaffningsvärdet för Malmö stads koncernföretag minskats med 33 Mkr under 2011.

Övriga förändringar av eget kapital i den sammanställda redovisningen avser bokslutsdispositioner och utdelningar hos koncernbolagen till den del de inte avser latent skatt.

Not 15

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Avsatt till pensioner, exkl garanti- och visstidspensioner 1 232 1 032 1 315 1 105
Avsatt till garanti- och visstidspensioner 30 29 30 29
Summa avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 1 262 1 061 1 345 1 134

Malmö stad redovisar som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser garanti- och visstidspen­sioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998. I beloppen ingår löneskatt.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Malmö stad
2011 2010
Särskild avtals-/ålderspension 24 24
Förmånsbestämd/kompl pension 566 450
Ålderspension 413 368
Pension till efterlevande 13 12
Summa pensioner 1 016 854
Löneskatt 246 207
Summa avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 1 262 1 061

 

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010*
Årets förändring av avsättningen
Ingående avsättning 1 061 991 1 134
Nya förpliktelser under året 210 95 219
Varav nyintjänad pension 104 73 108
Varav nya efterlevandepensioner 4 3 5
Varav ränte- och basbeloppsuppräkning 32 21 35
Varav sänkning av diskonteringsräntan 66 67
Varav övrig post 4 -2 4
Årets utbetalningar -49 -39 -50
Förändring av löneskatt 40 14 42
Summa avsättningar till pensioner och
liknande förpliktelser
1 262 1 061 1 345
Aktualiseringsgrad 92% 92% * *

* Uppgifter saknas för den sammanställda redovisningen.

Malmö stad redovisar som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser garanti- och visstidspen­sioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998.

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Not 16

Övriga avsättningar

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Lokalbank 3 3 3 3
Citytunneln 80 80
Befarade viten LSS 9 2 9
Övriga avsättningar 5 11 140 147
Summa övriga avsättningar 17 96 152 230
Redovisat värde vid årets början 96 109 230 239
Nya avsättningar 7 6 8 12
Ianspråktagna/återförda avsättningar -84 -21 -84 -23
Omklassning -2 2 -2 2
Utgående värde avsättningar 17 96 152 230

Malmö stads avsättning för lokalbank avser hyreskontrakt för lokaler som ej används och som efter särskilt beslut i kommun-styrelsen förvaltas av fastighetskontoret. I december 2011 omfattade lokalbanken tre kontrakt där ett av kontrakten löper ut under 2012. Resterande två kontrakt förfaller under 2013. Ett kontrakt har löpt ut under 2011 och två har tillkommit. Det vägda genomsnittet av återstående löptider uppgår till 1,8 år.

I avtal mellan Malmö stad, Staten, Banverket, Statens järnvägar och Region Skåne förband sig Malmö stad 2001 ansvar för fördyring av Citytunnelprojektet med maximalt 10% av projektbudgeten, motsvarande 55 Mkr i prisnivå 1 januari 2001, jämte indexuppräkning. Enligt slutreglering av projektet 2011 fick kommunen betala 25 Mkr för fördyringar medan 55 Mkr av i 2010 års bokslut avsatta medel kunnat återföras.

I samband med försäljning av en fastighet inom Hamnen 22:164 år 2001 gjordes en avsättning på 4 Mkr eftersom fastigheten var behäftad med framtida ekonomiska risker. Enligt köpeavtalet skulle hamnförvaltningen ansvara för eventuella saneringskostnader. Tidsfristen på 10 år har löpt ut varvid avsättningen har återförts.

Socialstyrelsen kan ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska dömas att betala särskild avgift (vite) om inte bostad med särskild service erbjuds till de personer som beviljats denna insats. Malmö stad har brist på LSS-bostäder och kan för närvarande inte uppfylla kraven. Bedömning har gjorts utifrån sannolikheten att vite utdöms i det enskilda fallet samt troligt vitesbelopp. För 2011 finns totalt 9 Mkr (2 Mkr 2010) avsatt för befarande viten avseende ej verkställda beslut om insatser enligt LSS.

Not 17

Långfristiga skulder

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Upptagna lån 1 109 141 7 302 6 786
Avgår nästa års amortering -242 -127
Förutbetalda intäkter 369 168 366 168
Skuld till VA kollektivet 448 480
Summa långfristiga skulder 1 478 309 7 874 7 307

Av Malmö stads långfristiga lån avser 798 Mkr upplåning genom kommunens certifikatprogram och 200 Mkr avser obligations-upplåning. Resterande del av Malmö stads långfristiga lån på 141 Mkr avser ränte- och amorteringsfritt lån från kommunalförbundet VA Syd motsvarande aktieinnehav i Sydvatten AB.

Den del av de långfristiga lånen som förfaller till betalning under nästkommande år beräknas refinansieras långfristigt i sin helhet och omfattas till 100 % av underliggande likviditetsreserver och /eller kreditlöften.

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 70 25 70 25
Återstående antal år (vägt snitt) 34 28 34 28
Gatukostnadsersättning 299 143 296 143
Återstående antal år (vägt snitt) 33 33 33 33
Summa förutbetalda intäkter 369 168 366 168

Enligt RKR:s rekommendation 18. Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar ska investeringsbidrag och gatukostnads-ersättning redovisas som långfristig skuld och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och gatukostnadsersättning så att de reducerade det bokförda värdet.

Not 18

Kortfristiga skulder

Malmö stad Sammanställd redovisning
2011 2010 2011 2010
Leverantörsskulder 703 752 935 1 033
Personalens skatter och avgifter 120 123 130 133
Mervärdeskatt 16 19 26 27
Kommande års amortering 32 29
Övriga kortfristiga skulder 476 436 435 388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 295 2 919 3 074 3 665
Varav periodisering flyktingmottagning 64 107 64 107
Varav semesterlöneskuld 479 477 526 521
Varav övertidsskuld 18 11 23 15
Varav arbetsgivaravgifter 135 137 149 154
Varav räntekostnader 4 1 55 25
Varav individuellt placerade pensionsmedel 337 327 352 340
Varav exploateringsinkomster 462 608 462 608
Summa kortfristiga skulder 3 610 4 249 4 632 5 275

 

Not 19

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse enligt den kommunala redovisningslagen. Av ansvars­förbindel­sens belopp avser 6 127 Mkr (5 543 Mkr år 2010) sådana pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal. Därutöver redovisas 27 Mkr (40 Mkr år 2010) avseende en anställd med visstidsförordnande och åtta förtroendevalda med rätt till visstidspension. I samtliga belopp ingår löneskatt.

Malmö stad
2011 2010
Pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal 6 127 5 543
Pensionsförpliktelser för visstidsförordnanden och visstidspension 27 40
Totalt 6 154 5 583
Antal visstidsförordnanden och förtroendevalda med rätt till visstidspension
Tjänstmän 1
Förtroendevalda 8 8
Pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal:
Ålderspension 4 859 *
Pension till efterlevande 72 *
Summa pensioner 4 931 4 461
Löneskatt 1 196 1 082
Summa ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal 6 127 5 543
Årets förändring
Ingående avsättning 5 543 6 084
Årets förändring av pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal 693 -244
Varav ränte- och basbeloppsuppräkning 145 65
Varav sänkning av diskonteringsräntan 347
Varav aktualisering och Bromsen 202 -195
Varav övrigt -1 -114
Årets utbetalningar -223 -191
Förändring av löneskatt 114 -106
Summa ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal 6 127 5 543
Aktualiseringsgrad 92% 92%

* Uppgift saknas.

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Not 20

Övriga ansvarsförbindelser

Malmö stad

BORGENSFÖRBINDELSER
Malmö stads beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 3 157 Mkr varav 2 445 Mkr var utnyttjade.
Borgensåtagandena fördelar sig på borgenstagare enligt följande:
Beslutade åtaganden Utnyttjade åtaganden
2011 2010 2011 2010
1. Bostadssektorn
MKB 2 200 2 100 1 706 1 401
HSB 5 5 3 3
Föreningar, bolag 436 436 244 250
Statliga bostadslån, småhus 12 12 3 4
Summa bostadssektorn 2 653 2 553 1 956 1 658
2. Övriga
Kommunala bolag 335 335 329 330
Ideella föreningar 86 85 77 41
Summa övrigt 421 420 406 371
3. Pensionsförpliktelser 83 76 83 76
Summa totalt 3 157 3 049 2 445 2 105

Utnyttjade borgensåtaganden för lån upptagna av kommunala bolag om 330 Mkr avser AB Sydvatten.

Sammanställd redovisning

BORGENSFÖRBINDELSER
Koncernens beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 570 Mkr varav 358 Mkr var utnyttjade.
Borgensåtagandena fördelar sig på borgenstagare enligt följande:
Beslutade åtaganden Utnyttjade åtaganden
2011 2010 2011 2010
1. Bostadssektorn
HSB 5 5 3 3
Föreningar, bolag 436 436 244 250
Statliga bostadslån, småhus 12 12 3 4
Summa bostadssektorn 453 453 250 257
2. Övriga
Ideella föreningar 86 85 77 41
Summa övrigt 86 85 77 41
3. Pensionsförpliktelser 27 25 27 25
4. Övriga ansvarsförbindelser 4 3 4 3
Summa totalt 570 566 358 326

 

Till toppen