Årsredovisning 2011

Definition och omfattning

Begreppet sammanställd redovisning tillkom med den kommunala redovisnings­lagen och är närmast synonymt med koncern-redovisning. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

I den sammanställda redovisningen ska, enligt årsredovisnings-lagens definition av betydande inflytande, ingå bolag i vilka Malmö stad, direkt eller indirekt, har ett röstetal på minst 20 %. Enligt RKR:s rekommendation kan företag som har en verksamhet av obetydlig omfattning undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den sammanlagda kommunala andelen av omsättningen / omslutningen hos de företag som undantas, får dock inte överstiga 5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att MINC i Sverige AB, Sturupsaxelns Exploaterings AB, Medeon AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB inte ingår i den sammanställda redovisningen trots att Malmö stads ägarandel överstiger 20% i bolagen.

Följande juridiska personer ingår inte i Malmö stads sammanställda redovisning:

  • Stiftelser, på grund av att deras verksamhet är av obetydlig omfattning enligt definitionen ovan.
  • Donationer, se avsnittet Donationer nedan.
  • Bolag som är vilande (AB Folkets Park, Kungsparken AB, Stadsberget 1 (fd Kulturkoncernen), Malmö Frihamn AB och Fastighets AB Härfågeln.
  • Bolag som har är under avveckling/likvidation.
  • Bolag som har likviderats under räkenskapsåret (Malmö Hamn AB).

Metod för sammanställd redovisning

Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens aktieinnehav. Metoden kallas proportionell konsolidering. Underkoncerners bokslut har konsoliderats i sin helhet eftersom företagen i dessa underkoncerner i huvudsak består av helägda företag som ej varit föremål för interna förvärv. Intressebolag som ingår i SYSAV:s koncern-redovisning redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att koncernens andel av intresseföretagens nettotillgångar redovisas på en rad i balansräkningen.

För övriga dotterföretag har Malmö stads (moderföretagets) bokförda värden på aktier i dotterföretagen eliminerats mot dotterföretagens egna kapital enligt förvärvsmetoden. Fordringar och skulder mellan företagen i den sammanställda redovisningen har eliminerats proportionellt mot aktieandelens storlek.

Dotterföretagens obeskattade reserver har i den sammanställda balansräkningen betraktats dels som eget kapital, dels som latent skatt. I den sammanställda resultaträkningen har dotterföretagens bokslutsdispositioner exklusive latent skatt återförts och ingår således i posten Förändring av eget kapital.

Enligt de redovisningsprinciper som gäller bolagen ska anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden minskas med eventuella investeringsbidrag före beräkning av avskrivningar. Under räkenskapsåret 2011 har inga investeringsbidrag redovisats i dotterbolagen varför ingen anpassning till kommunens redovisningsprinciper har varit aktuell.

De avskrivningsprinciper som företagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som tillämpas av Malmö stad. I företagen tillämpas procentsatser enligt följande:

Tillgångstyp Avskrivningsprocent
Inventarier 5 – 20 %
Näringsfastigheter 4 – 7 %
Bostadsfastigheter 1,5 – 2,5 %

 

Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras i vissa fall på icke fastställda bokslut, dock har de preliminärt granskats av revisorerna i respektive bolag. Jämförelsetalen för år 2010 baseras på fastställda bokslut och har i förekommande fall justerats.

Donationer – Gåvor och stiftelser

Stiftelselagen gäller för donationsförvaltningen. Donationer klassificeras antingen som gåvor eller stiftelser.

Gåvorna ingår i kommunens redovisning. Från år 2011 balanseras 6 Mkr till kommande år.

Stiftelserna är självständiga juridiska personer med Malmö stad som förvaltare. Vid utgången av år 2011 förvaltar Malmö stad 116 sådana stiftelser.

Större delen av tillgångarna i stiftelserna är avsedda att användas inom socialvård, äldreomsorg samt undervisnings- och utbildningsverksamhet. Under år 2011 har 37 Mkr delats ut enligt donationernas syften. Stiftelsernas tillgångar är vid 2011 års utgång bokförda till 2 119 Mkr. Skulderna uppgår till 240 Mkr och det egna kapitalet är 1 879 Mkr.

Till toppen