Årsredovisning 2011

Malmö stad

Lagstiftning och normgivning

Redovisningen följer den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar, i det fall inget annat anges. Därutöver följs det regelverk och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet god redovisningssed.

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har under året omarbetat rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Enligt den omarbetade rekommendationen kan avsättning endast göras för legala förpliktelser.

Från och med 2011 har pågående investeringsprojekt med en löptid överstigande sex månader påförts lånekostnader, eller så kallad kreditivränta enligt ”alternativmetoden” i RKR:s rekommendation 15:1.

Läs mer

Malmö stad tolkar RKR:s rekommendation så att kommun-fullmäktiges beslut att återlåna pensionsmedel i stället för att avsätta medel till en särskild pensionsförvaltning är att likställa med ett ”generellt lånearrangemang” och att räntekostnaderna för pensionsskulden därigenom ersätter räntekostnader som kommunen annars skulle behövt betala.

Genom att påföra pågående investeringsprojekt lånekostnader under uppförande tiden uppnås en mer rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Om lånekostnader för pågående investeringar inte läggs till anskaffningskostnaden måste dessa lånekostnader rymmas inom balanskravets resultat. Därigenom minskas utrymmet för kommunal verksamhet. Genom att påföra pågående investeringsprojekt lånekostnader under uppförande tiden stöds även principen att varje generation skattebetalare ska bära sina egna kostnader.

Under 2011 har lånekostnader för pågående investeringsprojekt tillförts anskaffningskostnaderna för dessa med 35 Mkr. Medelräntesatsen uppgick under 2011 till 2,23%. Räntesatsen för beräkning av lånekostnaderna är härledd från kommunens upplåningskostnader för kortfristig upplåning.

Per 2011-12-31 har utlåning i form av checkkredit samt nästa års amortering till VISAB, Malmö Kommuns Parkerings AB samt kommunalförbundet VA Syd omklassificerats från långfristiga till kortfristiga fordringar. Posterna i balansräkningen, finansierings-analysen samt not 11, 13 och 18 har korrigerats även för 2010.

Enligt rekommendation nr 18 från rådet för kommunal redovisning redovisas gatukostnadsersättningar som förutbetalda intäkter från och med 2010. Från 2011 resultatredovisas försäljningar inom exploateringsverksamheten vid tillträdestidpunkten.

Under 2011 har en inventering av befintliga leasingavtal genomförts. Samtliga pågående leasingavtal har klassats som operationella.

I övrigt har samma redovisningsprinciper tillämpats 2011 som 2010.

Stäng

Redovisningsmodell

I redovisningsmodellen ingår:

  • Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital.
  • Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen.
  • Finansieringsanalys som visar hur verksamheten har finansierats.
  • Driftredovisning som, per ansvarsområde, redovisar utfall mot budget.
  • Investeringsredovisning som, per ansvarsområde, redovisar årets investeringsutgifter och investeringsbidrag

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar.

Löner och ersättningar till personal periodiseras. Arbetad övertid och ej uttagen kompensation för jour och beredskap skuldbokförs. Intjänad ej uttagen semester skuldbokförs, liksom intjänad ferielön respektive uppehållslön för lärare och övriga uppehållsanställda. Semesterlöneskulden beräknas individuellt för samtliga personal-kategorier. Sociala avgifter beräknas utifrån kommande års nivå.

I drift- och investeringsredovisningarna ingår interna poster. Finansiella kostnader och intäkter liksom avskrivningar ingår på nämndnivå i kolumnerna kostnader respektive intäkter. I resultat- och balansräkningarna på har interna poster eliminerats.

Avskrivningar

Avskrivning beräknas och bokförs för de flesta anläggnings-tillgångar från och med månaden efter anskaffningen.

Räntor

Lånekostnader i form av kreditivränta beräknas enligt kommunens upplåningskostnad för checkkrediter och påförs från och med januari 2011 pågående investeringsprojekt.

I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta för kapital bundet i anläggningstillgångar.

Internräntan har varit 4,75 % både 2011 och 2010. Inom serviceförvaltningen baseras den interna räntan på förvaltningens ränta på interna lån från finansförvaltningen.

Intern ränta bokförs månadsvis. För nyinvesteringar beräknas intern ränta från och med månaden efter anskaffningen.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna är uppräknade med hänsyn till förväntat skatteunderlag för inkomståret 2011. En för kommunsektorn kollektiv slutlig avräkning, baserad på de beskattningsbara inkomsterna i riket enligt 2012 års taxering, kommer att göras under januari 2013.

Den beräknade slutliga skatten för 2011 baseras på det slutliga taxeringsutfallet för år 2010 och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) skatteunderlagsprognos för 2011. Enligt rekommendation 4.2 från Rådet för kommunal redovisning, ska skatteunderlaget för bokslutsåret beräknas med SKL:s prognos för december som grund.

Extraordinära poster

Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraordinära under 2011 eller 2010.

Anläggningstillgångar

Som investering och därmed anläggningstillgång bokförs en anskaffning vars utgift exklusive moms uppgår till minst ett basbelopp och som har en livslängd om minst tre år.

Anläggningstillgångarna tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärde med avdrag för gjorda avskrivningar.

Avgifter eller bidrag som är hänförbara till investeringar, skuldbokförs från och med räkenskapsåret 2010 enligt RKR:s rekommendation 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar. Investeringsbidragen intäktsförs sedan successivt för att matcha avskrivningarna av anläggningstillgångarna.

Investeringsbidrag som avser investeringar gjorda före räkenskapsåret 2010 har reducerat anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.

Läs mer

Från och med januari 2011 har lånekostnader beräknats på pågående investeringsprojekt som har en löptid överstigande
6 månader. Räntesatsen har beräknats utifrån den genomsnittliga räntan som kommunen betalar på sin checkräkningskredit till koncernbanken. Detta innebär att räntesatsen har varierat varje månad.

Fram till och med april 2001 har lånekostnader beräknats och påförts pågående investeringsprojekt. Under perioden maj 2001 till och med december 2010 har inga investeringsprojekt belastats med några lånekostnader.

Avskrivningar beräknas linjärt på ursprungligt anskaffningsvärde (nominell metod) och med utgångspunkt från tillgångarnas förväntade ekonomiska livslängd. Avskrivning sker från och med månaden efter anskaffning eller att tillgången tagits i bruk.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Verksamhetsfastigheter 20, 33 och 50 år
Fastigheter för affärsverksamhet 20, 33 och 50 år
Publika fastigheter (gator, vägar och parker) 10, 20 och 33 år
Maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år

 

För investeringar avseende utbyggnaden av norra hamnen och Citytunneln som aktiverats under 2011 har komponentavskrivning tillämpats.

Avskrivningar beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark och pågående investeringsprojekt.

Nedskrivning sker om anläggningstillgångarnas marknadsvärde bedöms vara lägre än det kvarstående bokförda värdet.

Som immateriella anläggningstillgångar redovisas enbart anskaffade sådana.

Stäng

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet, eller det verkliga värdet om detta är lägre.

Nedlagda kostnader för exploateringsområden redovisas bland omsättningstillgångarna. Resultatredovisning har till och med 2010 skett då delområde färdigställts så långt att tillkommande kostnader med rimlig säkerhet kunnat beräknas och bokas upp. Intäkter överstigande nedlagda kostnader för ej resultatredovisade försäljningar har balanserats som förutbetalda intäkter.

Enligt rekommendation nr 18 från rådet för kommunal redovisning redovisas gatukostnadsersättningar som förutbetalda intäkter från och med 2010. Från 2011 resultatredovisas försäljningar inom exploateringsverksamheten vid tillträdestidpunkten.

Fakturafordringar som är mer än sex månader gamla betraktas som osäkra. Finns inte upprättad avbetalningsplan som följs skrivs fordringarna då ned i redovisningen.

Pensionsåtaganden

Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att:

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i balans­räk­­ningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.

Större delen av pensions­förmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera individuellt. Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07.

Rätt till visstidspension för förtroendevalda redovisas som ansvarsförbindelse eftersom det inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till utbetalningar.

Övriga avsättningar

Enligt RKR:s omarbetade rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser kan avsättningar endast göras för legala förpliktelser. Med avsättningar avses en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

Skulder

Långfristiga skulder är sådana som inte förfaller till betalning inom 12 månader. Kommande års amorteringar redovisas som kortfristig skuld.

Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom 12 månader.

Justering av redovisningsdata från tidigare år

För att möjliggöra jämförelser över tiden räknas redovisningsdata från tidigare år om då nya principer börjar tillämpas.

Den 1 januari 2008 överfördes va- och avfallsverksamheten till det nybildade kommunalförbundet VA Syd och ingår därför från och med 2008 inte i kommunens redovisning.

I beskrivningen av kommunens ekonomiska utveckling från 2007 på sidan 4 ingår va-verksamheten men justering har skett till följd av ändrad redovisningsprincip.

Till toppen