Årsredovisning 2011
Malmö Stad Sammanställd redovisning
Mkr Not 2011 2010 2011 2010
LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 492 516 533 547
Justering för av- och nedskrivningar 8, 9,10 651 569 1 055 979
Justering för realisationsvinster 9, 11, 12 -230 -50 -236 -53
Justering för pensionsavsättning 15 201 69 211 65
Justering för andra avsättningar 16 -79 -13 -78 -9
Justering för bokslutsdispositioner och latent skatt 9 -7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -2 1 -16
Netto från löpande verksamhet 1 033 1 091 1 495 1 506
INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar 8
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar 9, 10 -1 178 -1 715 -1 938 -2 618
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9, 10 37 24 42 37
Investering i finansiella anläggningstillgångar 11 -2 -8 -256 -1 514
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 8 2
Netto från investeringsverksamhet -1 143 -1 698 -2 144 -4 093
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder 17 1 170 168 1 258 3 243
Minskning av långfristiga skulder -1 -671 -1 244
Ökning av långfristiga fordringar 11 -775 -432 -17 -50
Minskning av långfristiga fordringar 11 142 291 395 28
Nyemissioner 5
Netto från finansieringsverksamhet 536 27 965 1 982
KAPITALBINDNING
Ökning (-)/minskning (+) av förråd och varulager 12 -4 -4
Exploatering 12 -371 -31 -371 -31
Försäljning av exploateringsområden 12 425 33 425 33
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 13 -217 -443 -195 -393
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 18 -639 50 -621 77
Netto från kapitalbindning -806 -391 -766 -314
Årets kassaflöde -380 -971 -450 -919
Likvida medel vid årets början 1 099 2 070 1 350 2 316
Likvida medel vid årets slut 719 1 099 900 1 397
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början * 2 314 3 092 -5 539 -2 687
Ökning/minskning av räntebärande fordringar 655 270 76
Ökning/minskning av likvida medel -381 -970 -450 -919
Ökning/minskning av räntebärande skulder -953 -78 -411 -1 996
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut 1 635 2 314 -6 400 -5 526

 

* I den sammanställda redovisningen för 2011 överensstämmer inte beloppen avseende likvida medel och räntebärande nettotillgång /skuld vid årets början med beloppen vid årets slut 2010 beroende på att Malmö Hamn AB likviderats under 2011 samt ändrade ägarandelar i VA Syd.

Till toppen