Årsredovisning 2011
Malmö Stad Sammanställd redovisning
Mkr Not 2011 2010 2011 2010
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 1 2 15 9
Materiella anläggningstillgångar 13 213 12 685 24 303 23 235
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 12 653 12 172 22 408 21 432
- Maskiner och inventarier 10 560 513 1 895 1 803
Finansiella anläggningstillgångar 11 2 316 1 679 1 478 1 835
Summa anläggningstillgångar 15 530 14 366 25 796 25 079
Omsättningstillgångar
Förråd mm 12 558 414 563 419
Fordringar 13 1 633 1 416 1 796 1 615
Kortfristiga placeringar 291 323 291 323
Kassa och bank 428 777 609 1 075
Summa omsättningstillgångar 2 910 2 930 3 259 3 432
SUMMA TILLGÅNGAR 18 440 17 296 29 055 28 511
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början 11 581 11 065 14 168 13 709
Årets resultat 492 516 550 531
Summa eget kapital 14 12 073 11 581 14 718 14 240
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
15 1 262 1 061 1 345 1 134
Andra avsättningar 16 17 96 152 230
Latent skatteskuld 334 325
Summa avsättningar 1 279 1 157 1 831 1 689
Skulder
Långfristiga skulder 17 1 478 309 7 874 7 307
Kortfristiga skulder 18 3 610 4 249 4 632 5 275
Summa skulder 5 088 4 558 12 506 12 582
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
18 440 17 296 29 055 28 511
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna
19 6 154 5 583 6 154 5 583
Övriga ansvarsförbindelser 20 3 157 3 049 570 566

 

Differens mellan ingående balans 2011 och utgående balans 2010 i eget kapital i den sammanställda redovisningen beror på att Malmö Hamn AB har likviderats under 2011, se vidare under redovisnings-principer för sammanställd redovisning.

Till toppen