Årsredovisning 2011
ÅRETS RESULTAT 492 516 533 547
Malmö stad Sammanställd
redovisning
Mkr Not 2011 2010 2011 2010
Verksamhetens intäkter 1 3243 3003 6107 5764
Verksamhetens kostnader 2 -15730 -15153 -17888 -17325
Avskrivningar 3 -651 -569 -1055 -979
Verksamhetens nettokostnader -13138 -12719 -12836 -12540
Skatteintäkter 4 9619 9184 9619 9184
Generella stadsbidrag och utjämning 5 3953 3976 3953 3976
Finansiella intäkter 6 162 104 191 98
Finansiella kostnader 7 -104 -29 -372 -154
Resultat före extraordinära poster 492 516 555 564
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skatt/latent skatt -26 -22
Resultatandelar i intresseföretag 4 5

 

Jämförelse budget – redovisning 2011 för Malmö stad

ÅRETS RESULTAT 0 492 492
Mkr Budget vid årets slut Bokslut Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader -13471 -13138 333
Skatteintäkter 9487 9619 132
Generella stadsbidrag och utjämning 3969 3953 -16
Finansiella intäkter 78 162 84
Finansiella kostnader -63 -104 -41
Resultat före extraordinära poster 0 492 492
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

 

* I den ursprungliga budgeten för år 2011 (beslutad i december 2010) var den budgeterade nettokostnaden 13 382 Mkr. Den har således ökat med 89 Mkr genom beslut under året.

Till toppen