Årsredovisning 2011

Biologisk mångfald ska värnas

Under året har flera projekt med fokus på biologisk mångfald pågått i staden. Till exempel projektet Naturbåten i vilket man undersöker möjligheterna att starta en Naturbåtverksamhet med möjligheter för skolklasser m fl att ge sig ut på Öresund för att studera den marina biologiska mångfalden. BiodiverCity är ett ytterligare projekt med fokus på urban biologisk mångfald. Syftet är att hitta sätt att öka de gröna och biologiskt rika miljöerna inne i staden, exempelvis i samband med nybyggnation.

Andelen nybyggnation som uppfyller kravet om biologisk
mångfald i Miljöbyggprogram Syd

Under 2011 har Miljöförvaltningen blivit beviljade medel för projekt som berör hållbar stadsutveckling. Projekten kommer att leda till investeringar på ca 250 Mkr i Malmö i hållbarhetslösningar under de kommande åren, främst genom smarta elnät och energieffektiv bebyggelse i Hyllie. Även andra nytänkande lösningar och investeringar kan realiseras, som nya produkter och tjänster och därmed arbetstillfällen för ökad biologisk mångfald i den täta staden.

Delegationen för hållbara städer tilldelade under 2010 Malmö stad ca 52 Mkr för investeringar i Rosengård. Målet är att skapa ett världsledande demonstrationsområde med fokus på klimatåtgärder, miljöteknik och ökad social och ekonomisk integration. Stadsodling stimuleras genom denna satsning och nya odlingar har etablerats under 2011 bland annat i anslutning till lokalerna vid Tegelhuset och vid Vänskapsparken i Rosengård.

Under året har utvecklingen av Lindängelund fortsatt. Det planeras för en ny stadspark och ett nytt rekreationsområde samt en ny botanisk trädgård. Den kommer bl.a. att få ett spektakulärt växthus och växter och miljöer från jordens alla hörn. Under hösten 2011 öppnade också första delen av Vattenparken i Hyllie. Vattenparken blir ett viktigt inslag i Hyllie centrum och kommer att fungera som dess ”gröna lunga”.

I Miljöbyggprogram Syd föreslås olika åtgärder för ett hållbart byggande. Ambitionen är att fler kärnområden ska tillkomma efter hand, t ex ljudmiljö och materialval. Men idag fokuserar programmet på fyra kärnområden för ett ekologiskt hållbart byggande: Energi, Innemiljö – hälsa och komfort, fuktskydd samt urban biologisk mångfald. Dessa kärnområden delas sedan in i tre olika klasser där A utgör bästa alternativ, B bra val och C basnivå. Byggherren kan själv välja klass A och B, alternativt kan kommunen kräva klass A eller B för att visa på förträfflighet vid exploatering av specifika områden. För att bygga på kommunal mark krävs att minst klass C uppfylls inom samtliga kärnområden. Samtliga klasser i programmet innebär hårdare krav än Boverkets Byggregler (BBR). Avseende kärnområdet urban biologisk mångfald så har fördelningen mellan projekten sett ut som följer sedan start år 2009: A 18 stycken, B 19 stycken och C 28 stycken. Uppföljningen av programmet påbörjas under år 2012 då de första byggherrarna inkommer med resultatprotokoll. Driftsresultaten inkommer först efter att byggnaden är färdigställd och har varit i bruk under cirka två år. Först därefter kan fullständig uppföljning av projekten göras vilket innebär att det i dagsläget inte är möjligt att göra någon uppföljning

Till toppen