Årsredovisning 2011
“Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling”

Ekologiskt hållbar stadsutveckling

Malmö antog under året en handlingsplan för stadens klimat- och miljöarbete för perioden 2011-2014. Handlingsplanen pekar ut de viktigaste strategiska frågorna och konkreta åtgärder som behöver göras under de närmaste åren för att säkerställa att de uppsatta målen i Malmös Miljöprogram uppnås till 2020.

Andelen bostäder som byggs med extra höga miljöambitioner

Malmös arbete för en hållbar stadsutveckling sker parallellt på flera olika plan, bland annat genom IT-lösningar och tillgänglighet på internet. Under året har programmet Grön IT initierats, som på sikt förväntas medföra minskad energiförbrukning och minskad påverkan på klimatet. Som en del av detta har bland annat miljö-kraven skärpts vid upphandlingar av IT-produkter och IT-tjänster och ett antal förstudier har genomförts för att identifiera IT:s potential som miljöteknik i stadsutvecklingen. Miljöbarometern som är ett verktyg för att redovisa nyckeltal kring miljöläget i Malmö via Internet lanserades under 2011. Med statistik och beskrivande texter redovisas nyckeltal för att följa upp kommunens miljöprogram.

I november genomfördes det första Summit Öresund med överborgmästaren i Köpenhamn och kommunstyrelsens ordförande i Malmö som sammankallande. Mötet samlade ca 300 aktörer från Öresundsregionen och frågor som diskuterades var bland annat grön tillväxt, översiktsplanering och Öresundsbron.

De kollektivtrafiksatsningar som initierats är en viktig del i arbetet för en hållbar stadsutveckling. Det avser bland annat det fortsatta arbetet med planering av Malmöringen och projektet Framtidens kollektivtrafik. I detta projekt ingår planer för eldriven kollektiv-trafik och under året har arbetet med förstudie och planprogram för spårvagn etapp 1 inletts.

Den hållbara stadsomvandlingen fortsätter bland annat genom satsningen på SEGE-park. Området har goda förutsättningar för att bli en verklig ”testbed” för stadens satsningar på cleanteach, smarta elnät och smarta fastigheter, förnyelsebar egen produktion av energi i kombination med gröna värden och en stark hälsoprofil. Arbetet sker i en bred dialog med kommunens övriga berörda aktörer. Som en del i projektet Hållbara Rosengård genomförs renovering av BRF Hilda. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på renoveringsbehovet och skapa en modell för hållbar renovering som ger stora vinster i minskade koldioxidutsläpp, deltagande och trygghet och som även är långsiktigt ekonomiskt gångbar. Flera stadsdelar arbetar också med konceptet Gröna skolgårdar, t ex Högaholmsskolan i Lindängen.

Miljöbyggprogram Syd vänder sig i första hand till byggherrar som vill bygga på kommunal mark och tillämpas vid nybyggnation av bostäder och lokaler inom Malmö stad och Lunds kommun. Programmet förs in i de beslut och avtal som tecknas mellan parterna i samband med markanvisningar eller andra avtal. Sedan år 2009 har 65 projekt tecknat kontrakt med Miljöbyggprogram syd och av dessa är det 48 stycken som innehar bostäder. Uppföljningen av programmet påbörjas under år 2012 då de första byggherrarna inkommer med resultatprotokoll. Driftsresultaten inkommer först efter att byggnaden är färdigställd och har varit i bruk under cirka två år. Först därefter kan fullständig uppföljning av projekten göras vilket innebär att det i dagsläget inte är möjligt att göra någon uppföljning.


Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs
med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor

 

Antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som
drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor

Vid slutet av 2011 drevs 35 % av Malmö stads lätta fordon av antingen el, biogas eller laddhybridmotor. Detta är en minskning i andelen sedan den föregående mätningen, vilket innebär att ett trendbrott har skett. Andelen bilar som drivs av dessa bränslen har stadigt ökat, fram till slutet av 2011.

Malmö stad har satt ett ambitiöst mål i den kommunala miljöbils-strategin: 2015 ska 75 % av Malmö stads lätta fordonsflotta drivas med antingen el, biogas eller laddhybridmotor. Detta ska åstad-kommas genom att informera Malmö stads förvaltningar om miljöbilsstrategin och om vilka miljöbilar som finns att tillgå på marknaden. Under 2012 ska avsteg från miljöbilsstrategin utredas. Gatukontoret, miljöförvaltningen och serviceförvaltningen arbetar gemensamt vidare för att hitta verktygen för att nå dessa mål.


Luftföroreningarna ska minska

 

Antalet platser i Malmö där miljökvalitetsnormen för
luftföroreningar överskrids

Hur luften i Malmö förhåller sig till miljökvalitetsnormen (MKN) kontrolleras med hjälp av mätningar på fyra mätstationer (www.dagensluft.se/malmo) samt genom modellberäkningar för övriga delar av staden. Utvärdering och rapportering av mätresultat och beräkningar görs årligen under våren för föregående år (www.malmo.se/luft).

Mätningar och beräkningar visar att under 2011 överskreds MKN bara för ett ämne, kvävedioxid, liksom tidigare år. Detta skedde på fyra stråk i staden: Amiralsgatan – Bergsgatan, Dalaplan samt Södra Förstadsgatan. Antalet överskridanden är det samma som under 2010.

Beräkningar av dygns- och årsmedelvärde för kvävedioxid-koncentrationen sker på 15 speciellt utsatta platser och medelvärdet för dessa är i stort sett oförändrat mellan 2010 och 2011 (minskning med 2 %). På ett stort antal gator ligger halterna av kvävedioxid strax under MKN varför det sker betydande förändringar i var överskridandena sker från år till år.

I år fastställdes ett reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i utomhusluft i Malmö stad av Länsstyrelsen. Programmet syftar till att införa åtgärder som på kort skikt åtgärdar utsläpp på de platser där överskridanden sker.

Till toppen